КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: бюджетна ефективність територій, бюджетна децентралізація, показники поточної ефективності, показники стратегічної ефективності

Анотація

Однією з чільних проблем сьогодення є нездатність виконання владних повноважень органами місцевого самоврядування за рахунок власних бюджетних ресурсів. На жаль, у більшості місцеві бюджети не забезпечені достатніми обсягами власних коштів, саме тому як ніколи актуальним є пошук шляхів формування потужної фінансової бази органів місцевої влади. Відповідно до принципів програмно-цільового методу бюджетування саме діагностика бюджетної ефективності територій є ключовою метою оцінювання реалізації регіональної політики та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Відсутність комплексного бачення механізму перетворення бюджетної децентралізації на реальний інструмент забезпечення покращення розвитку територій є певною перешкодою, що не дозволяє місцевим органам влади повною мірою задовольнити потреби населення у суспільних благах. У статті виділено основні завдання, які має вирішити оцінювання рівня бюджетної ефективності територій, а також труднощі, які з’являються у процесі такого оцінювання. Крім того, узагальнено основні вимоги до показників оцінювання параметрів бюджетної політики територій. Показники для оцінювання бюджетної ефективності розглядаються у розрізі стратегічного та динамічного розвитку територій. Узагальнення методичних підходів щодо теми дослідження дає змогу зробити висновок про необхідність вдосконалення наявного набору показників та сформувати більш об’єктивну методику діагностики, яка б дала можливість комплексно оцінити рівень бюджетної ефективності територій України в умовах децентралізації. В умовах децентралізації в Україні набувають особливої ваги питання відповідальності, ефективності та раціональності прийнятих місцевими органами самоврядування рішень. Саме тому система показників оцінювання бюджетної ефективності розвитку територій націлена на підвищення відповідальності органів регіональної влади за прийняті фінансові рішення, а також має стати підґрунтям для формування системи стимулювання регіонів до зміцнення та нарощення власної фінансової бази.

Посилання

1. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку : монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”; наук. ред.: В. С. Кравців, І. З. Сторонянська. Львів, 2020. 531 с. (Серія “Проблеми регіонального розвитку”). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf.
2. Возняк Г. Фінансова децентралізація та стале ендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу. Світ фінансів. 2018. № 2 (59). С. 49-59.
3. Вахович І. М. До питання формування критеріїв бюджетної ефективності території. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/2_2021/6.pdf.
4. Денисюк О. В. Оцінка ефективності бюджетного процесу в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 3. C. 286-291. URL: https://www.business- in-form.net/export_pdf/business-inform-2019-3_0-pages-286_291.pdf. 5. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2020. 153 с.
6. https://loda.gov.ua/.
Опубліковано
2022-10-05