ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІННОВАЦІЙ

  • С. В. Демчук Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: ринок інновацій, державне регулювання інновацій, високі технології, стимулювання інновацій

Анотація

Попри те, що державне регулювання покликане посилити позитивний регуляторний вплив на інновації, воно може мати як позитивний, так і негативний вплив. Державні реформи повинні проводитися так, щоб нормативні акти в усіх сферах діяльності здатні були належним чином реагувати на зміни наявних економічних, соціальних і технічних умов. Визначено, що, оскільки регуляторний процес є взаємопов’язаним (регулювання безпосередньо впливає на інноваційний процес, а інновації та певні технічні зміни значущо впливають на обґрунтування та проектування регулювання), то для забезпечення успішності реформ повинні враховуватися зв’язки між регулюванням та інноваціями. Обґрунтовано, що драйверами інновацій можуть бути: споживчий попит, бажання людини спілкуватися, конкуренція, культурні фактори, кваліфікована робоча сила, освіта, інфраструктура, доступ до фінанcування, бізнес-середовище, регулювання, технологічні досягнення, нове застосування технологій тощо. Доведено: щоб Україна змогла отримати найбільшу користь від передових досліджень, які проводяться на її теренах, необхідно зосередити увагу на формуванні правильного мислення, принципів та підходу до розробки та впровадження рішень у всіх аспектах регулювання. Якщо цього не зробити, то значно підвищиться ризик того, що найцінніші ідеї будуть комерціалізовані в інших місцях світу, де регуляторні підходи є більш сприятливими. Обґрунтовано, що процес регулювання з точки зору впливу на інновації формується на трьох базових типах: економічне регулювання, соціальне регулювання, адміністративне регулювання. Визначено, що особливої уваги заслуговує бінарність впливу регулювання на інновації та пошук оптимального варіанта співвідношення між його позитивними та негативними ефектами. В економічній сфері регулювання може забезпечити необхідні умови для досліджень та інновацій, підтримуючи певний рівень відкритості або конкуренції на товарних ринках. У соціальній сфері нормативно-правові акти можуть висувати технічні вимоги до галузей промисловості, які будуть фокусувати дослідницькі зусилля на створення нових технологій та продуктів відповідно до базових принципів індустрії захисту довкілля. Регулювання в адміністративній сфері формує сприятливе економічне середовище з однаковими справедливими умовами для всіх учасників інноваційного процесу. Обґрунтовано критерії для покращення регуляторного впливу на інновації.

Посилання

1. Горященко Ю. Г., Байов Б. С. Ринок інновацій в Україні та характеристика інноваційних стратегій промислових підприємств. Еconomics bulletin. 2017. №1. С. 132-139.
2. Портер M. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
3. Blind K. The influence of regulations on innovation: A quantitative assessment for OECD countries. Research Policy. 2012. 41(2): 391-400.
4. Зятковський І. В. Державна підтримка нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств: організаційні та фінансові аспекти. Актуальні проблеми економіки. 2007. №6. С. 73-82.
5. Юринець З. В., Круглякова В. В. Нейромережеве моделювання як інструмент прогнозування інноваційного розвитку економіки України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 6. С. 425-432.
6. Лазарева Є. В., Курносова А. В. Тенденції розвитку малого інноваційного підприємництва Причорноморських регіонів. Економічні інновації. 2015. Вип. 59. С. 165-175.
7. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 400 с.
8. Федулова Л. І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 10. С. 195-205.
9. Смірнова К. Ринок інновацій як складова національної системи інноваційного підприємництва. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Ч. 1. С. 359-362.
10. Лаптєва В. Особливості інноваційної політики в умовах децентралізації регіонів. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали ХІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2018 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. С. 108-111.
11. Новікова Н. Інноваційна політика України в умовах європейської інтеграції. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали ХІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2018 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. С. 129-131.
12. Державна служба статистики. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/.
Опубліковано
2022-10-05