ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: автотранспортне підприємство, вартість підприємства, коефіцієнт детермінації, ряди динаміки, чистий фінансовий результат, рівняння значущості, середній рівень ряду, рівняння трендів, точковий прогноз.

Анотація

Визначено актуальність комплексного розгляду прогнозування показників діяльності авто-транспортного підприємства, з урахуванням різноманітних факторів, що впливають на його рентабельність. Встановлено важливість управління якістю витрат підприємства, оскільки його вартісні дані характеризують фінансовий стан суб’єктів господарювання та формують загальну інформаційно-аналітичну основу для показників ефективності фінансово-господарської діяльності автотранспортних підприємств. Узагальнено позиції різних науковців щодо системного підходу до визначення вартості суб’єкта бізнесу та надання інформації про ці показники зовнішнім і внутрішнім користувачам, оскільки в деяких випадках вартість суб’єкта бізнесу ототожнюється з його вартістю, оцінюючи його діяльність з метою майбутніх продажів чи інвестицій. Аналіз фінансового стану підприємства вважається основою для визначення його вартості, оскільки він чітко розкриває всі ризики та перспективи діяльності. Актуальним завданням даної праці є удосконалення методики визначення ринкової вартості суб’єкта бізнесу як на основі використання значень точкових прогнозів для чистого фінансового результату (збитку) та вартості чистих активів, так і на основі використання значень довірчих меж для точкових прогнозів у інтервальному оцінюванні. Зазначено, що використання значень точкових прогнозів не позбавлене недоліків, оскільки за рахунок стохастичної невизначеності немає змоги оцінити міру точності знайдених прогнозних значень, що впливатиме і на точність значень ринкової вартості суб’єкта бізнесу. Запропоновано при обчисленні ринкової вартості поряд із значеннями точкових прогнозів використовувати і значення меж довірчих інтервалів для чистого фінансового результату та вартості чистих активів. Зауважено, що подальші дослідження слід присвятити вивченню залежностей між величиною чистого фінансового результату, величиною вартості чистих активів та залежності вартості підприємства від величини чистого фінансового результату та величини чистих активів підприємства.

Посилання

1. Бойко В. В., Любарська Н. В. Систематизація факторів формування вартості автотранспортного підприємства. Науково-технічний збірник. 2015. Вип. 3 (33). С. 39-46.
2. Воронін А. В. Системний підхід до управління вартістю підприємства. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. Вип. 3 (23). С. 148-155.
3. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції : монографія. Львів : Видавництво ЛКА, 2012. 389 с.
4. Корягін М. В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія. Львів : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2012. 262 с.
5. Кириченко Г. В. Принципи формування орієнтованої на вартість стратегії розвитку підприємства автомобільного транспорту. Вісник НТУ. 2012. Вип. 26 (1). С. 371-374.
6. Кульбач Ю. О. Механізм управління вартістю підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 82-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_23_16.
7. Куцик В. І., Явтуховська І. В. Методи та підходи до оцінки вартості підприємства: теоретичний аспект, проблеми їх використання. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2015. Вип. 48. С. 82-87. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vlca_ekon_2015_48_16.
8. Левчак І. Я. Вартість підприємства як критерій ефективності управління. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2014. Вип. 1. С. 104-108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_21.
9. Сороківський В. М., Редченко К. І., Бурдик О. Ю. Статистичні підходи до оцінювання вартості автотранспортного підприємства. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39.
10. Фінансові документи ЛК АТП №1 за 2020 р. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/ utili-ties/lk-atp-1/finansovi-dokumenty.
11. Фінансові документи ЛК АТП №1 за 2021 р. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/ utili-ties/lk-atp-1/finansovi-dokumenty.
12. Фінансові документи ЛК АТП №1 за 2022 р. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/ utili-ties/lk-atp-1/finansovi-dokumenty.
Опубліковано
2023-09-04