МІСЦЕ РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ

Ключові слова: незалежний аудит, процес аудиту, ризик, оцінка ризику, аудиторські процедури

Анотація

Ключовою проблемою ефективного аудиту є визначення ризику. Незважаючи на важливість концепції ризику в аудиторському процесі, останнє десятиліття він досліджувався у напрямку удосконалення методів оцінки. Ігнорування ролі ризику, його розгляд виключно як аудиторської процедури заважають усвідомленню сутності аудиторської перевірки укладачами та користувачами звітності, знижують ефективність аудиту з боку аудиторської групи. Метою роботи є дослідження місця ризику в процесі аудиту з точки зору можливого виявлення напрямів його удосконалення. Використання в практиці аудиту ризик-орієнтовного підходу передбачає необхідність оцінки ризику системи внутрішнього контролю клієнта, у т.ч. на етапі надання згоди на аудит. Аудитор має додатково оцінити ризик використання вибірки та ризик впливу шахрайства. Оцінка ризику при формуванні думки передбачає оцінку відповідності звітності вимогам концептуальної основи, доречності, порівнюваності, зрозумілості, достовірності інформації, вибір форми думки. Доведено, що ризик є визначальною категорією в незалежному аудиті: основною концепцією, підходом, інструментом організації перевірки, аудиторською процедурою збору, оцінки доказів, формування думки. Процес аудиту може бути структурований за етапами оцінки ризику прийняття завдання, системи внутрішнього контролю, ефективності аудиторських процедур та аудиторської вибірки, суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, формування аудиторської думки. Запропоновані напрями дослідження аудитором бізнесу клієнта, обставини ризиків суттєвого викривлення, дії аудитора при роботі з вибіркою, оцінка ризику на стадії формування думки знижують трудомісткість аудиту. Розуміння місця ризику в перевірці поліпшує сприйняття аудиторського процесу користувачами звіту. Розроблені алгоритми дій аудитора при ідентифікації ризиків шахрайства та оцінки системи внутрішнього контролю можуть бути застосовані для оптимізації контрольної підсистеми клієнта. Напрямом подальших досліджень буде оцінка впливу на аудиторський ризик сучасних діджитал-технологій.

Посилання

1. Кожушко О. В. Методичний підхід до оцінки аудиторського ризику. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2014. Випуск 9-1. Частина 1. С. 200-203.
2. Каменська Т. О. Ризики в аудиті та їх оцінка. Статистика України. 2015. № 2. С. 43-45.
3. Кулик Р. Р. Методологічні аспекти оцінки ризику в аудиті. Економічний аналіз : зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. 2018. Том 28. № 1. С. 142-147.
4. Шульга С. Методичні аспекти оцінки ризиків при наданні аудиторських послуг. Науковий вісник Одеського національного економічного університету : зб. наук. праць. 2019. № 5 (268). С. 233-256.
5. Фабіянська В. Ю. Аудиторський ризик: сутність, методика оцінки та шляхи зниження. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 1. С. 110-121.
6. Шерстюк О. Л. Трансформація моделі ризику аудиту в умовах перевірки інтегрованої звітності. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 1 (91). С. 88-95.
7. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : Видання 2017 р. URL: https://cutt.ly/mwqRuWtY.
8. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. 2021 Edition. URL: https://cutt.ly/X3PXcnw.
9. Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів. URL: https://mof.gov.ua/storage/ files/kodex_et.pdf.
10. Посібник із застосування Міжнародних стандартів аудиту під час аудиту малих та середніх підприємств. URL: https://cutt.ly/qwqHp6MH.
Опубліковано
2023-09-04