ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Н. І. Власюк Львівський торговельно-економічний університет
  • О. І. Пікулик Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, місцеві бюджети, децентралізація, доходи і видатки місцевих бюджетів, бюджетна реформа

Анотація

Без реформування місцевого самоврядування, здійснення процесів децентралізації неможливо подолати негативні процеси в соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад і регіонів, забезпечити суттєве підвищення рівня та якості життя більшої частини громадян України. Ключові напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні – розмежування повноважень між ними та органами виконавчої влади, між органами місцевого самоврядування різних рівнів, визначення територіаль-ної основи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, закріплення за кожним рівнем ор-ганів влади необхідного обсягу ресурсів та встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування перед виборцями і державою. Недостатність власних стабільних джерел доходів значно обмежує вплив місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток регіонів. Тому розширення та оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим завданням, вирішення якого сприятиме підвищенню рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і якісному виконанню покладених на них зав-дань і функцій. Питання удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів та пошук резервів їх збільшення є надзвичайно актуальним в умовах бюджетної децентралізації та значного розширення повнова-жень, якими наділяються органи місцевої влади. У статті проведено аналіз сучасного стану формування та використання коштів місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів та реформування місцевого самоврядування, а також визначено основні шляхи нарощення власної фінансової бази органів місце-вої влади для забезпечення ефективного виконання покладених на них функцій.

Посилання

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov/ua.
2. Закон України “Про внесення змін до Бюд-жетного кодексу України щодо реформи міжбюд-жетних відносин” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/79-19.
3. Закон України “Про внесення змін до Подат-кового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
4. Державний веб-портал бюджету для грома-дян Open Budget – Місцеві бюджети [Електронний ресурс]. – Режим доступу: openbudget.gov.ua.
5. Набатова Ю. О. Формування місцевих бюд-жетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Набатова Ю. О., Ус Т. В. // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100.
6. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/ statistichnij-zbirnik.
Опубліковано
2021-10-07