ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • М. Б. Кулинич Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • І. О. Матвійчук Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • А. Т. Сафарова Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Т. О. Герасименко Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: діджиталізація, цифровий бухгалтерський облік, аналіз, оподаткування, інформаційні тех-нології, компетенції

Анотація

У статті досліджено вплив процесів діджиталізації на організацію обліку, аналізу та оподат-кування діяльності підприємств. Проаналізовано стан та основні тенденції у впровадженні інформаційних технологій у діяльність суб’єктів господарювання України. Україна займає високі позиції у рейтингу європей-ських держав за рівнем цифровізації. І темпи лише нарощуються. У зв’язку з тотальною діджиталізацією відбувається повна трансформація ведення господарської діяльності, маркетингу, просування товарів на рин-ку та їх поширення. Зміни торкнулися бухгалтерського обліку, звітності, аналізу та оподаткування, які безпо-середньо пов’язані з функціонуванням підприємств. IT-технології дозволили значно спростити збір, зберігання, передачу інформації, а також підвищити точність і ефективність її аналізу. При цьому помітна тенденція інтегрування бухгалтерського обліку з іншими галузями бізнесу. Охарактеризовано можливості та ефекти впровадження в практику обліку, аналізу та оподаткування таких технологій, як штучний інтелект, машинне навчання, хмарні технології, Big Data. Визначено переваги впровадження режиму paperless в Україні. Встанов-лено, що сучасні інформаційно-комунікативні технології зумовлюють потребу постійно вдосконалювати про-фесійні компетенції і цифрові навички працівників. Зроблено акцент на змінах, що стосуються професії бух-галтера. Про важливу роль інформаційних технологій свідчить необхідність їх застосування в період пандемії COVID-19 з метою забезпечення функціонування організацій. Виявлено основні проблеми та надано рекомен-дації регулювання обліку, аналізу та оподаткування в Україні. Встановлено, що цифрова трансформація бух-галтерського обліку, аналізу та оподаткування дозволить зробити процес їх ведення для підприємств конку-рентоспроможним, більш ефективним та якісним, а також простішим й дешевшим.

Посилання

1. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York, NY: McGraw-Hill, 1996.
2. Міністр Федоров: Життя без паперових довідок – як Україна увійде в режим paperless // Українська правда [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://bit.ly/3juxUNu.
3. Мінцифра та Держспецзв’язку врегулюють механізм зберігання державних даних [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3t7golt.
4. Виклики для бізнесу у зв’язку з пандемією COVID-19 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.pwc.com/gx/en/. 5. Рейтинг 50-ти найбільш затребуваних в Україні професій. Інститут професійних кваліфікацій. [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://ipq.org.ua/ua/news/468.
6. Запускаємо Податкову карту України, – пресслужба Державної податкової служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://bit.ly/3kHEK1z.
7. Впровадження цифрових рішень спростить ведення податкового обліку та звітності для бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3Bt5jhM. 8. Податки в Дії – нові послуги для бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/2WDNH3y.
9. Morgan B. 40 Stats on Digital Transformation and Customer Experience. – Forbes, 13 May 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/2WvXmtl.
Опубліковано
2021-10-07