ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОБЛІКУ І АУДИТУ

  • К. П. Мельник Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • О. В. Стащук Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Т. О. Шматковська Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Л. Г. Медвідь Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: аудит, методологія, інституціональна теорія, наукові дослідження, облік, інститут, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена формуванню наукових засад трансформації методології обліку і аудиту на основі зростання їх технологічних можливостей і суспільної корисності при залученні до реалізації цілей ста-лого розвитку. Розширено теорію обліку і аудиту привнесеннями з сучасних загальноекономічних та облікових теорій, доведена відповідність обліку і аудиту ключовим параметрам соціально-економічних інститутів, що слугувало підставою для класифікації й ієрархічного розміщення складових інституту аудиту. Ці привнесення поглиблюють теоретичний фундамент аудиту сучасними економічними й обліковими теоріями, орієнтують практику аудиту на залучення методології, методів і інструментів із суміжних сфер діяльності як відповідь на запити соціально-економічних середовищ. У ході дослідження встановлено, що як форма інтегрованих ком-петенцій аудит спирається на міждисциплінарну методологію та має системний характер, що реалізується як диференційний комплекс із реалізацією розвинутих концепцій аудиту, а отже, претендує на окрему іденти-фікацію в соціальному інституційному середовищі. Аудит є окремим комплексом взаємопов’язаних елементів, що об’єднують в єдину систему інституціонально-нормативне забезпечення, технології інформаційного конт-ролю та перевірки даних, інформаційні процеси щодо результатів спостереження, оцінки економічної та соці-альної ефективності як обов’язкових складових сталого розвитку. Для забезпечення методологічної транс-формації аудиту сформульовано рекомендації щодо інноваційного наповнення напрямів змін, підходів та мето-дів аудиту, визначено рамки розширення меж методології аудиту в умовах сталого розвитку, розвинуто осно-ви об’єктно-методичної трансформації методології аудиту. Інституціональні засади трансформації методо-логії аудиту можна трактувати як сукупність формальних і неформальних положень і регуляторів.

Посилання

1. Бондар М. І. Аудит в АПК : навч. посібник / Бондар М. І. – К. : КНЕУ, 2003. – 188 с.
2. Бондар В. П. Якість в аудиті та деякі аспек-ти в управлінні якістю / Бондар В. П., Бондар Ю. В. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2015. – Вип. 1(31). – С. 36-64.
3. Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект : монографія / Жук В. М. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2018. – 408 с.
4. Каменська Т. О. Ризики в аудиті та їх оцін-ка / Каменська Т. О. // Статистика України. – 2015. – № 2. – С. 43-45.
5. Мельник К. П. Застосування рамкового ме-тоду трансформації методології аудиту для забез-печення сталого розвитку сільських територій / Мельник К. П. // Економіка АПК. – 2020. – № 10. – С. 98-108.
6. Петрик О. А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наукового сту-пеня доктора економічних наук : спец. 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Київ, 2004. – 28 с.
7. Редченко К. І. Незалежність аудитора та її вплив на якість аудиторських послуг / Редченко К. І. // Регіональна економіка та управління. – 2020. – № 2. Ч. 2. – С. 48-51.
8. Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія / Редько О. Ю. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 493 с.
9. Чижевська Л. В. Критерії виконання за-вдань з надання впевненості: нормативна регламен-тація та проблематика реалізації на практиці / О. Р. Антонюк, Л. В. Чижевська // Економіка. Фі-нанси. Право. –2018. – № 12/3. – С. 4-8.
10. Шерстюк О. Л. Аудит фінансової інформа-ції : монографія / Шерстюк О. Л. – Київ, 2017. - 512 с.
11. Рядська В. В. Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розви-тку / Рядська В. В. // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 138-143.
12. Салямон-Міхєєва К. Д., Салямон В. П. Консалтингові послуги в аудиті // Ефективна еко-номіка. – 2017. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=5796.
13. Панков В. В. Институциональные меха-низмы регулирования аудиторской деятельности и обеспечение качества аудита / Панков В. В., Акае-мова Н. В., Кожухов В. Л. // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 187-194.
14. УКРАЇНА 2030: Доктрина збалансованого розвитку. – [2-ге вид.]. – Львів : Кальварія, 2017. – 164 с.
15. Бурлан С. А. Розвиток методичного підхо-ду до аудиту оренди земель сільськогосподарського призначення / Бурлан С. А., Каткова Н. В., Мату-шевська О. А. // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 2/6(28). – С. 4-10.
Опубліковано
2021-10-07