СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МАРКЕТИНГОВУ КОНЦЕПЦІЮ

  • І. В. Бойчук Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: концепція маркетингу, підприємство, маркетингова діяльність, управління маркетингом, потреби споживачів, товарний ринок

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності спрямування діяльності підприємств на концеп-цію маркетингу та внесенню відповідних адаптаційних змін у систему управління для вдосконалення їх функціо-нування в умовах швидких змін оточуючого середовища. Зазначено, що маркетингову концепцію доцільно розгля-дати як наукову систему поглядів на випуск товарів і надання послуг, які забезпечують взаємну вигоду виробни-кам, продавцям і кінцевим споживачам. Доведено, що вибір концепції залежить від багатьох чинників, тому за-вданням для підприємств є кваліфікований перегляд різних концепцій і визначення найбільш ефективних для за-стосування. Вказано на необхідність врахування типу ринку та зміни умов діяльності підприємств при організа-ції маркетингу. Обґрунтовано, що в сучасних умовах маркетингова концепція розглядає його як окрему функцію і як філософію бізнесу, як спосіб мислення і напрям дій щодо досягнення визначеної мети і ринкових завдань. На цій основі рекомендовано вважати концепцію маркетингу сучасною системою організації управління, головними перевагами якої є стабільність прибутків, вміле використання ресурсів підприємства і можливостей ринку, об’єднання всіх структурних підрозділів для задоволення потреб споживачів і досягнення визначеної підприємст-вом ринкової мети. Вказано на важливість стимулювання творчого характеру в маркетинговій діяльності, для чого на підприємстві необхідно забезпечувати систематичне і комплексне вивчення ринкової ситуації, створення відповідної інформаційної бази, розроблення стратегічних планів і забезпечення їхнього виконання за умови під-кріплення якісним розподілом повноважень і фінансових ресурсів. Запропоновано також застосування системи обґрунтування рішень на рівні вищого керівництва з використанням прикладів світового досвіду та теорії прий-няття рішень.

Посилання

1. Бест Р. Маркетинг от потребителя = Market-based management / Р. Бест; [пер. с англ.; под ред. П. Миронова]; Стокгольмская школа эко-номики. – [3-е изд.]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 746 с.
2. Дайновський Ю. А. Актуальні проблеми теорії і практики вітчизняного маркетингу / Дай-новський Ю. А. // Вісник Хмельницького
національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 215-218.
3. Маркетингова діяльність підприємств: су-часний зміст / [за заг. ред. д.е.н., проф. Н. В. Карпе-нко]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 252 с.
4. Основы маркетинга (европейское издание) / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Дж. Сондерс; [пер. с англ.]. – К. : Издательство “Диалектика-Вильямс”, 2020. – 880 с.
5. Савіна С. С. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=6393
6. Степанычева Е. В. Генезис маркетинга и его современная парадигма / Е. В. Степанычева, М. А. Джабраилов // Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – Т. 10. - № 11. – С. 124-129.
7. Устьян О. Маркетинг у кризу. Виживання вимагає змін [Електронний ресурс] / О. Устьян. – Режим доступу: https://zmist.pl.ua/blogs/ marketing-u-krizu-vizhivannya-vimagaje-zmin.
Опубліковано
2021-10-07