ЗАХИСТ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТОР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАЧІВ З БОКУ ДЕРЖАВИ

  • Д. І. Сапожник Львівський торговельно-економічний університет
  • Л. Б. Демидчук Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: споживчий ринок, державне регулювання, якість, інспекційний контроль, захист прав споживачів

Анотація

Розглянуто механізм державного контролю якості продукції як фактор захисту прав спожи-вачів. Охарактеризовано правовий статус споживача на сучасному етапі становлення ринкової економіки. Виявлено ряд проблем, пов’язаних із невідповідністю продукції споживчим вимогам. Запропоновано заходи для підвищення ефективності механізму державного контролю за якістю товарів і послуг у сфері захисту спо живчого ринку. Названо причини того, що виробники товарів, торговельні організації та організації обслугову-вання, а також інші підприємці, використовуючи своє становище на споживчому ринку, порушують права й інтереси споживачів, пропонуючи їм продукцію з явними і прихованими недоліками, з сурогатами з простроче-ним терміном придатності, з недостовірною інформацією про склад, основні властивості, виробника тощо. Показано, що державне регулювання якості в розвинених країнах здійснюється послідовно і суворо, що насті-льки ж необхідно Україні, але внаслідок дій лобістів від промисловості постійно скорочується. Показано, що окремі контрольно-наглядові функції ліквідованих державних контролюючих органів в Україні були передані Держпродспоживслужбі України, що знаходиться у підпорядкуванні Міністерства економіки і здійснює конт-рольно-наглядові функції за виконанням законів у сфері забезпечення прав споживачів, дотримання санітарно-го законодавства та правил продажу товарів, причому в основному харчового та тотожних призначень. Од-нак здійснювати контрольні закупівлі їй заборонено, що істотно обмежує реалізацію контрольно-наглядових функцій. Наслідком такого “розмаїття” відповідальності неминуче стають численні (свідомі або несвідомі) помилки, які призводять до її ослаблення, незадовільного стану з якістю товарів народного споживання на національному ринку. Зроблено висновок, що здійснення реформування системи державного контролю в сфері споживчого ринку може відбуватися за наступними напрямками: усунення і недопущення в майбутньому нее-фективного дублювання повноважень і дій відповідних контролюючих органів; формалізація процедури прове-дення інспекцій (перевірок), включаючи створення чіткої шкали штрафів і покарань, а також прозорість за-стосування інших видів санкцій; створення випробувальної лабораторної бази в кожному регіоні; створення відкритих регіональних інформаційно-аналітичних систем або центрів; створення можливості для недержав-ного (споживчого) контролю на ринку за умови виключення можливості заподіяння шкоди сумлінним учасни-кам ринку.

Посилання

1. Божко С. В. Роль Римського клубу в ста-новленні концепції сталого розвитку / Божко С. В. // SOCIOPROSTIR : міждисциплінарний електрон-ний збірник наукових праць з соціології та соціаль-ної роботи. – 2020. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua.
2. Назаров В. И. Устойчивое развитие – бу-дущее человечества / Назаров В. И. // Наука та нау-кознавство. – 2008. – № 3. – С. 20-27.
3. Про захист прав споживачів : Закон Укра-їни від 12.05.1991 р. № 1023-XII (в ред. від 01.08.2021 р.) [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.
4. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : За-кон України № 877-V від 14.08.2021 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 29. – Ст. 389.
5. Про стандартизацію : Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР (із змінами) // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 31. – Ст. 1058.
6. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР (із змінами та доповнення-
ми) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_11 18/Z 970771.html.
7. Публічний звіт Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про результати діяльності Держпродспоживслужби у 2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dpss.gov.ua/ storage/app/sites/12/uploaded-files/ zvituprorobotuderzhprod sposhiv slushbu/pzg.pdf.
8. Руководящие принципы для защиты ин-тересов потребителей : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/248 от 9 апреля 1985 года [Еле-ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.cntd.ru/document/902300274.
9. Статья Р. Римский клуб: идея устойчиво-го развития / Статья Р. // Вестник университета имени О. Е. Кутафина. – 2017. – № 2. – С. 213-225.
10. Флитчер А. Как работает Вашингтон / Флитчер А., Росс Б.; [пер. с англ.]. – Москва, Дело, 1995. – 317 с.
11. Alter R. Governmental Capacity for High Quality Regulation / Alter R. // OECD Review of Regulatory Reform. – 1999. – P. 16.
12. American National Standards Institute (ANSI) // ANSI Reporter, American National ... International Interactions / Taylor & Francis, USA. Summer 2001 [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: https://www.ansi.org/news/standards-news/all-news/2021/07/7-2-21-access-the-summer-2021-edition-of-usnc-current.
13. Rooney J. J. Steps to Improved Safety for Medical Devices / Rooney J. J. // Quality Progress. – 2001. – Sept. P. 33-41.
Опубліковано
2021-10-07