ТЕХНОЛОГІЯ КОНЦЕНТРАТУ З АТЕРИНИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ

  • М. Ф. Кравченко Київський національний торговельно-економічний університет
  • І. П. Данилюк Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Ключові слова: атерина чорноморська (Atherina pontica), азово-чорноморські риби, харчова цінність, харчові концентрати, рибний концентрат

Анотація

У статті наведено результати дослідження хімічного складу та біологічної цінності ате-рини чорноморської. Проаналізовано хімічний склад атерини осіннього та весняного виловів, здійснено їх порівняльне оцінювання. Запропоновано технологію переробки атерини чорноморської для отримання харчового концентрату та наведено технологічну схему виробництва рибного концентрату з неї. Вста-новлено харчову цінність чорноморської атерини, що вказує на доцільність її промислового використання як біологічно цінної сировини для харчових концентратів.

Посилання

1. Cамофатова В. А. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства у внутрішніх водой-мах України / В. А. Cамофатова, С. І. Демчук // Еко-номіка харчової промисловості. – 2015. – № 2. – С. 41−46.
2. Яркина Н. Н. Рыбное хозяйство Украины как часть мирового рыбохозяйственного комплекса: тенденции, проблемы, перспективы / Н. Н. Яркина // Економічний часопис – ХХІ. – К., 2013. – № 3-4 (1). – С. 75−78.
3. Дончевська Р. Розвиток рибного господарст-ва України / Р. Дончевська // Товари і ринки. – 2015. – № 1. – С. 28−40.
4. Тітлов О. С. Зміна якісних показників кільки чорноморської при попередньому підморожуванні і холодильному зберіганні / О. С. Тітлов, С. М. Куда-шев, В. П. Василів // Научные труды SWorld. – Вып. 2 (43). – Т. 3. – Иваново : Научный мир, 2016. – С. 15−19.
5. Атерина черноморская [Электронный ресурс] // Рыболов. Украина. − Режим доступа: www.rybo-lov.ua.com.
6. ГОСТ 31339-2006. Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбо-ра проб. − М. : ФГУП “Стандартинформ”, 2010. − 13 с.
7. ГОСТ 7636-85. Рыба, морские млекопитаю-щие, морские беспозвоночные и продукты их пере-работки. Методы анализа. − М. : Изд-во стандартов, 1985. − 138 с.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ