ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ЯКОСТІ, ВІТАМІНІВ І ПІГМЕНТІВ ЗЕЛЕНОГО ЧАСНИКУ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ

  • Л. І. Решетило зелений часник, зберігання, упакування, ящики-лотки, пакети, плівка поліетиленова, холодильна камера, неохолоджені сховища, вітамін С, каротиноїди, хлорофіл
Ключові слова: зелений часник, зберігання, упакування, ящики-лотки, пакети, плівка поліетиленова, холодильна камера, неохолоджені сховища, вітамін С, каротиноїди, хлорофіл

Анотація

У статті представлено результати дослідження змін якості зеленого часнику під час зберігання в різних видах упаковки і різних температурних режимах. Встановлено умови і терміни збе-рігання зеленого часнику з найменшими втратами маси і якості та найвищим виходом стандартної продукції. Наведено динаміку змін вітаміну С, каротиноїдів і хлорофілу у листі зеленого часнику, що може бути одним із показників визначення його якості. Доведено, що на збереженість якості зеленого часнику значний вплив має вид упаковки, умови та температура зберігання.

Посилання

1. Барабаш О. Ю. Біологічні властивості часнику як основи сучасних технологій його вирощування / О. Ю. Барабаш // Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму “Теоретичні і практичні аспек-ти розвитку агропромислового виробництва”. – Львів : ЛНАУ, 2011. − С. 172–175.
2. Попова Л. М. Часник в Україні / Л. М. Попова. – Одеса : ВМВ, 2011. − 160 с.
3. Лихацький В. І. Ефективні прийоми вирощу-вання часнику нестрілкуючого в умовах Лісостепу та Степу України / В. І. Лихацький, Л. М. Попова // Матеріали Міжнародного науково-практичного фо-руму “Теоретичні і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефек-тивності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій”. – Львів : ЛНАУ, 2012. − С. 150–155.
4. Бобось І. Господарсько-біологічна оцінка сортів часнику озимого, вирощеного в умовах Лісо-степу України / І. Бобось, Т. Горох // Науковий віс-ник Національного університету біоресурсів і при-родокористування України. Ч. 1. – 2011. − Вип. 162. − С. 230−235. – (Агрономія).
5. Бобось І. Кореляційні зв’язки між ознаками часнику / І. Бобось // Матеріали Міжнародного нау-ково-практичного форуму “Теоретичні і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового ви-робництва і розвитку сільських територій”. – Львів : ЛНАУ, 2012. − С. 155–159.
6. Ліщак Л. П. Кращий спосіб садіння часнику / Л. П. Ліщак, Н. І. Ковальчук // Вчені ЛНДУ – вироб-ництву. – Львів : ЛНАУ, 2008. − Вип. 8. – С. 45−47.
7. Часник на фермерському полі / [В. В. Сні-тинський, Л. П. Ліщак, Н. І. Ковальчук та ін.]. – Львів : Укр. бестселер, 2010. − 110 с.
8. Сич З. Післязбиральна доробка часнику як шлях до ефективного маркетингу / З. Сич // Матеріали Між-народного науково-практичного форуму “Теоретичні і практичні аспекти розвитку агропромислового виробництва”. – Львів : ЛНАУ, 2011. − С. 180–184.
9. Довідковий матеріал з овочівництва / [З. Д. Сич, О. Я. Жук , Н. В. Котюк та ін.]. – К. : Вид. центр НУБІП України, 2011. – 179 с.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ