УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ

  • Ю. М. Мотузка Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: управління безпечністю, продукти для спеціальних медичних цілей, система HACCP, програма-передумова, моніторинг

Анотація

У статті розглянуто науково-практичні підходи до запровадження системи управління безпечністю на підприємствах з виробництва харчових продуктів для спеціальних медичних цілей. Охарак-теризовано програми-передумови, основні принципи системи HACCP, адаптовані до специфіки вироб-ництва продуктів для спеціальних медичних цілей. Здійснено аналіз небезпечних чинників на всіх етапах виробництва продуктів, ідентифіковано критичні точки керування (КТК) при їх виробництві. Встановлені 3 критичні точки керування: просіювання сировини; дозування компонентів; змішування. Розроблено мо-дельний план HACCP для підприємств з виробництва продуктів для спеціальних медичних цілей. Перс-пективним вбачається проведення подальших досліджень з даного напряму, зокрема розробка модельних планів HACCP для продуктів у різних товарних формах та орієнтованих на задоволення конкретних потреб хворих та постраждалих.

Посилання

1. Food safety (Безпечність харчових продуктів) // Оfficial site of European Union (Офіційний сайт Європейського Союзу). – Режим доступу: http://euro-pa.eu/pol/food/index_en.htm.
2. Блакитна настанова із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції / В. Глінченко, В. Сидорик, Д. Луценко ; [пер. з англ.]. – 2014. – 160 с.
3. Грищенко Ф. Європейська система безпеч-ності харчових продуктів. Історія створення / Ф. Грищенко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 1. – С. 40–43.
4. Про основні принципи та вимоги до безпеч-ності та якості харчових продуктів : Закон України № 1602-VII від 22.07.2014 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1602-18.
5. Угода Світової організації торгівлі про засто-сування санітарних та фітосанітарних заходів, зат-верджена Рішенням Ради 94/800/ЄС від 22 грудня 1994 року про укладення від імені Європейського Співтовариства, в межах його компетенції, угод, до-сягнутих під час Уругвайського раунду багатосто-ронніх переговорів (1986'1994) // Official Journal L 336, 23/12/1994.
6. Codex Alimentarius Commission, 2003. Recom-mended International Code of Practice General Prin-ciples of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003. – Режим доступу: http://codex.co.ua.
7. Codex Alimentarius, 1997. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application. General Principles of Food Hygiene. Basic Texts, p. 33-45.
8. ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. – [Чинний від 2007-08-01]. – К. : Держспоживстандарт України. – 2007. – 13 с.
9. Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих про-цедур, заснованих на принципах Системи управлін-ня безпечністю харчових продуктів (НАССР): Наказ міністерства аграрної політики від 01.10.2012 р. № 590. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ go/z1704-12.
10. Процедури проведення офіційних інспекцій (аудитів) системи НАССР на підприємствах з вироб-ництва та обігу харчових продуктів: Методичні вказів-ки (Настанова) МВ 4.4.5.6.-000-2010 – Режим доступу: codex.co.ua/docs/MV%20HACCP%20Inspection1.pdf.
11. HACCP: Hazart Analysis and Critical Point. Training Curriculum; 4thed. [Text] / Gainesville, Flo-rida USA : Publication SGR120, 2001. – 278 p.
12. Миронюк Г. Посібник для малих та середніх підприємств молокопереробної галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції ХАССП [Текст] / Г. Миронюк, О. Дорофєєва, Г. Василенко. – К. : Проект USA ID, 2008. – 131 с.
13. Vágány J. Developmentand implementation of HACCP system in JÓZSEFMAJOR experimental and demonstrations farm, a dairy farm for fresh milk [Elect-ronic resource] / J. Vágány, A. Dunay, C. Szеkely, I. Pető. – Available at: http://www.miau.gau.hu/ miau/64/ jozsefmajor.doc (Last accessed: 12.09.2011).
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ