ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА КРЕМ-МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО

  • І. В. Пахомова ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Ключові слова: крем-мед натуральний, мед, нетрадиційна сировина, рослинні добавки, харчова цін-ність, біологічна цінність

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність введення нетрадиційної рослинної сировини під час ви-робництва крем-меду натурального для розширення асортименту харчової продукції. Завдяки використан-ню рослинної сировини можна оптимізувати хімічний склад продукції та поліпшити її біологічну цінність. У статті проаналізований хімічний склад використовуваної рослинної сировини. Висвітлено результати дослідження органолептичних показників нової продукції, які підтверджують перспективність викорис-тання нетрадиційних рослинних добавок. Подальшими є дослідження мінерального та вітамінного складу нової продукції, а також зміни органолептичних показників кремованого меду під час зберігання.

Посилання

1. Pat. 1987893 USА, A23L1/08. Honey process and products / James Dyce Elton; Cornell University. – Publ. 15.12.1935.
2. Сирохман І. В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів : підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 616 с.
3. Мед з фітодобавками. Технічні умови : ДСТУ 4649:2006. – Чинний від 2007-07-01. – К. : Держ-споживстандарт України, 2008. – 10 с. – (Національ-ний стандарт України).
4. Дмитриченко М. И. История выращивания и то-вароведная характеристика цитрусовых / М. И. Дмит-риченко, С. В. Кондратьев, С. С. Одокиенко // Техни-ко-технологические проблемы сервиса. – 2012. – № 2 (20). – С. 74−79.
5. Макарова Н. В. Антиоксидантная активность цитрусовых плодов / Н. В. Макарова, А. В. Зюзина, Ю. И. Мирошкина // Известия вузов. Пищевая тех-нология. – 2010. – № 1. – С. 5−8.
6. Перспективи використання цитрусових пло-дів у складі желеподібної десертної продукції на ос-нові “Альгінат натрію – пробіотичні мікроорганіз-ми” / П. П. Пивоваров, Є. П. Пивоваров, Н. В. Конд-ратюк, Т. М. Степанова // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. – 2013. – Вип. 44 (2). – С. 118−121.
7. Корецька І. Нові кондитерські вироби покраще-ної харчової цінності / І. Корецька, Г. Бандуренко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість Ук-раїни. – 2013. – № 5. – С. 40−41.
8. Бандуренко Г. М. Комплексна ресурсозбері-гаюча переробка моркви з отриманням поліфунк-ціональних харчових добавок / Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, А. Т. Безусов // Наукові праці ОНАХТ. – 2010. – № 37. – С. 211−214.
9. Родак О. Я. Дослідження антиоксидантної ак-тивності фруктових та овочевих добавок / О. Я. Ро-дак // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в су-часних умовах євроінтеграції. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – С. 235−237.
10. Шевченко А. Обґрунтування вибору кореню імбиру для збагачення харчових продуктів [Елект-ронний ресурс] / А. Шевченко Г. Сімахіна. – Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/ 2014_KonfOzdProd.pdf.
11. Форбс-Еван К. Про хороші і погані продукти [Електронний ресурс] / К. Форбс-Еван. – Режим дос-тупу: http://nv.ua/ukr/style/blogs/pro-horoshih-i-poganih- produktah-blog-avstralijskogo-dijetologa-1007005.html.
12. Короленко О. В. Розробка нових видів заку-сочних консервів / О. В. Короленко, О. В. Стоянова, К. В. Зубкова // Вісник Херсонського національного технічного університету . – 2014. – № 2. – С. 80−85.
13. Steinberg F. M. Cocoa and chocolate flavonoids: Implications for cardiovascular health / F. M. Steinberg, M. N. Bearden, C. L. Keen // Journal of the American Dietetic Association. – 2003. – № 10 (2). – P. 215−223.
14. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пи-щевых веществ и энергетической ценности пи-щевых продуктов / [под. ред. А. А. Покровского]. – М. : Пищевая промышленность, 1976. – 228 с.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ