РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

  • Я. П. Скоробогатий Львівський торговельно-економічний університет
  • М. В. Бужанська Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, концепція екологічної відповідальності, корпо-ративна екологічна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна відповідальність партнерів трудових відносин, екологічна відповідальність, соціальні програми, етичні відносини

Анотація

Розглянуто об’єктивні основи розвитку соціальної діяльності бізнесових структур. Стат-тя описує екологічну складову соціальної відповідальності. Визначено зміст поняття “екологічна соціальна відповідальність”. Проаналізовано сучасний рівень екологічної відповідальності в Україні та світі. Обґрун-товано необхідність підвищення екологічної соціальної відповідальності з метою запобігання негативному впливу на вітчизняну економіку. Показано, що вона має орієнтуватись на врахування таких компонентів, як впровадження соціальних програм і поліпшення умов праці; налагодження соціального діалогу; ділове самовдосконалення, що проявляється у відповідальності за результати праці; підвищення відповідальності під час виконання роботи; використання в політиці компанії принципів етичних відносин з працівниками, колегами; сприяння реалізації екологічних програм, відкрите надання інформації про діяльність організації, що впливає на суспільство, економіку, довкілля. З’ясовано особливості прояву соціальної відповідальності бізнесу в Україні та визначено шляхи її подальшого розвитку.

Посилання

1. Environmental Performance Index 2014. EPI Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epi.yale.edu/epi/.
2. Осецький В. Л. Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентоспроможності / В. Л. Осецький, В. М. Мар-ченко // Економіка та держава. − 2007. − № 1. − С. 9−12.
3. Мельник С. В. Соціальна відповідальність біз-несу як складова соціальної політики України / С. В. Мельник // Економіка та держава. − 2007. − № 5. − С. 71−73.
4. Супрун Н. А. Корпоративна соціальна відпо-відальність як чинник сталого розвитку / Н. А. Суп-рун // Економіка і прогнозування. − 2009. − № 3. − С. 71−74.
5. Царик І. М. Особливості ринкового і держав-ного регулювання соціальної відповідальності біз-несу в умовах циклічності економіки / І. М. Царик // Актуальні проблеми економіки. − 2011. − № 1 (115). − С. 155−159.
6. Гогуля О. П. Соціальна відповідальність бізнесу : монографія / О. П. Гогуля, І. П. Кудінова. – К. : Видавництво Національного університету біо-ресурсів і природокористування України. – 2008. – 79 с.
7. Гриненко А. М. Корпоративна соціальна від-повідальність: теоретико-методологічний аспект оцінювання соціальної діяльності / А. М. Гриненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Спец. вип. “Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток” : у 2 т. Т. 2. – К. : КНЕУ, 2012. – 680 с. – С. 58–68.
8. Нагорний Б. Г. Тенденції у вивченні сучасних соціальних процесів / Б. Г. Нагорний // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2012. – № 992. – С. 9–12.
9. Безрукова О. А. Об’єкти та мотиви соціальної відповідальності бізнесу / О. А. Безрукова // Со-ціальні технології: актуальні проблеми теорії і прак-тики : зб. наук. пр. / [гол. ред. О. Л. Скідін]. – За-поріжжя, 2011. – Вип. 49. – С. 30–36.
10. ISO 14001:2004. Системи екологічного уп-равління. Вимоги та настанови щодо застосування. 11. ISO 14004:2004. Системи екологічного уп-равління. Загальні настанови щодо принципів, сис-тем і засобів забезпечення.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТИЗИ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ