ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

  • Н. С. Палько Львівський торговельно-економічний університет
  • О. Я. Давидович Львівський торговельно-економічний університет
  • М. К. Турчиняк Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: раціональне харчування, енергетична цінність, харчовий раціон, продукти харчування, продовольча безпека

Анотація

Аналіз харчування населення нашої країни виявляє значні відхилення від формули раціо-нального харчування – підвищена енергетична цінність харчового раціону за рахунок тваринних жирів і вуглеводів, дефіцит білків, багатьох вітамінів та мікроелементів, а також харчових волокон. Однією з причин такого дисбалансу є виробництво харчовою промисловістю продуктів, які не відповідають реко-мендованим нормам раціонального харчування за показниками харчової та біологічної цінності. Доведено, що продовольча безпека передбачає максимальну доступність продуктів харчування для всього населення, а також відповідну їх якість та безпечність для здоров’я.

Посилання

1. Смоляр В. І. Формула раціонального харчу-вання / В. І. Смоляр // Проблеми харчування. – 2013. − № 2. – С. 5−9.
2. Раціональне харчування студентів – запорука їхнього здоров’я / К. Замойська, С. Замойський, Д. Вільчинська, О. Чорна // Наукові записки [Кірово-градського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка]. – 2014. – Вип. 132. – С. 319−323. − (Педагогічні науки).
3. Гуліч М. П. Раціональне харчування та здо-ровий спосіб життя – основні чинники збереження здоров’я населення / М. П. Гуліч // Проблемы старе-ния и долголетия, 2011. − Т. 20. − № 2. – С. 128−132.
4. Банковська Н. В. Гігієнічна оцінка стану фак-тичного харчування дорослого населення України та наукове обґрунтування шляхів його оптимізації : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.02.01 / Н. В. Бан-ковська. − К. : Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 2008. − 24 c.
5. Цимбаліста Н. В. Стан фактичного харчуван-ня населення та аліментарно обумовлена захворюва-ність / Н. В. Цимбаліста, Н. В. Давиденко // Проб-леми харчування. – 2008. − № 1−2. – С. 32−35.
6. Норми фізіологічних потреб населення Ук-раїни в основних харчових речовинах та енергії : на-каз МОЗ України від 18.11.1999 р. № 272 [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz. gov.ua/ ua/portal/dn_19991118_272.html.
7. Рудавка С. І. Економічні проблеми раціональ-ного харчування та його роль у покращенні здоров’я населення України / С. І. Рудавка // Вісник Вінниць-кого національного медичного університету. – 2013. – Т. 7. − № 2. − С. 475−480.
8. Effect of reducing total fat intake on body weight: systematic review and meta-analysis of rando-mised controlled trials and cohort studies / [L. Hooper, A. Abdelhamid, H. J. Moore etc.] // British Medical Journal. – 2012. − № 345. – P. 1–15.
9. Саблук П. Т. Продовольча безпека України / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І. Власов // Економіка АПК. – 2009. − № 10. – С. 3−7.
10. Чорна Н. П. Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування та проблеми про-довольчої безпеки: теоретичні аспекти / Н. П. Чорна // Збірник наукових праць ЧДТУ. – Вип. 33. – Ч. 1. – 2013. – С. 108−111.
11. Продовольча безпека в Україні погірши-лася. Огляд основних індикаторів за 2015 рік [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub. com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-po-girshylasya-oglyad-osnovnyh-indykatoriv-za-2015-rik.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТИЗИ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ