ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА В МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

мале підприємництво
жінки
гендерне співвідношення
малий бізнес
жіноча стать

Як цитувати

Гурман, О. М. (2020). ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА В МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (26), 18-24. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-03

Анотація

Стаття присвячена аналітичному огляду шляхів гармонізації ґендерних процесів. У фокусі дослідження перебувають проблеми жіночого підприємництва в Україні. Аргументовано, що розвиток економіки забезпечується реальними економічними суб’єктами з їхніми стратегіями поведінки, мотивами, цінностями, а відхід від «безстатевої економіки» може наблизити до більш адекватного відображення реальних суспільних процесів. Представлено статистичні показники, що засвідчують динамічне інтегрування жінок у сферу малого підприємництва. Проаналізовано регіональні розбіжності щодо частки жінок та чоловіків у малому бізнесі. Продемонстровано показники, що характеризують реальний стан розвитку жіночого малого підприємництва у Хмельницькій області, та запропоновано стратегічні завдання для його подальшого розвитку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-03
PDF

Посилання

Журженко Т. Марґінальна економічна діяльність і місце в ній жінок. Гендерний аналіз українського суспільства. ПРООН, Представництво в Україні. Київ : Златограф, 1999. 148 с.

Коломієць О. Взаємозв’язки дітородної активності та жіночої зайнятості в розвинених країнах. Стратегічні пріоритети. 2009. № 1 (10). С. 128–136.

Стрельник О. Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми гендерної нерівності (за матеріалами соціологічних досліджень). Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 4. С. 147–160.

Суковата В. Гендерний аналіз реклами. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2002. № 2. С. 176–182.

Ісакова Н. Гендерні збіги та відмінності в діяльності й оцінках українських підприємців. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. № 2. С. 144–153.

Dyshkantiuk О., Salamatina S., Polishchuk L., Komarnytskyi I.,Tserklevych V., Nedobiichuk T. Modern Hotel Business Management Tools. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. 2020. № 11 (6). P. 226–238. URL: http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=6 (аccessed 25.07.2020).

Церклевич В., Коваль Л., Антошкова Н. Тренди фастфуду у першій чверті ХХІ ст.: споживацькі запити «міленіалів» та їстівний посуд. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / ред. кол.: П. Куцик, В. Апопій, Б. Семак та ін. Вип. 25. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 45–53.

Матвійчук Т., Церклевич В., Коломієць О. Психологія споживачів кави і компетентність бариста. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / ред. кол.: П. Куцик, Б. Семак та ін. Вип. 58. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. (Економічні науки). С. 99–106.

Tserklevych V., Koval L., Kolomiiets O., Komarnitskyi I., Sheludchenkova A., Khmara M. Trends of Fast Food in the First Quarter of the XXI Century: Consumer Requests of Millennials and Utensils Edible. International Journal of Management. 2020. № 11 (7). P. 453–462. URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=7 (аccessed 25.07.2020).

Koval L., Tserklevych V., Popovich O., Bukhta S., Hurman O., Komarnitskyi I. Gender Targeting of Restaurants’ Visitors – Representatives of Generation Z. International Journal of Management. 2020. № 11 (6). P. 155–162. URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 (аccessed 25.07.2020).

Малий та середній бізнес в Україні дає 55% ВВП. 2019 / Інформаційне агентство. УНІАН. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/10596576-maliy-ta-seredniy-biznes-v-ukrajini-daye-55-vvp-kabmin.html (дата звернення: 25.07.2020)

Смаль В. Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво. Аналітичне дослідження. 2018. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/490/Woman_Business_PLEDDG_2019.pdf (дата звернення: 25.07.2020).

Peterson R., Weirmair K. Woman Entrpreneurs Economic Development Change. Journal of Development Planning. 1988. № 18.

Піжук О. Розвиток малого підприємництва як один із шляхів гармонізації гендерних процесів в Україні. Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. 2011. № 1. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpnudps_2011_1_45 (дата звернення: 25.07.2020).

Гендерні ініціативи міст і громад України. Кращі практики та рекомендації. 2019. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/528/Gender_initiatives_in_Ukraine.pdf (дата звернення: 25.07.2020).

The Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum. URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/?doing_wp_cron=1580282663.7331809997558593750000 (аccessed 25.07.2020).

Жарова Л. Глобальний гендерний розрив в 2019 році: висновки для України. Гендер в деталях. 2020. URL: https://genderindetail.org.ua/library/ekonomika/globalniy-genderniy-rozriv-v-2019-rotsi-visnovki-dlya-ukraini-1341342.html (дата звернення: 25.07.2020).

Кількість жінок-підприємців зросла за останні роки. Опендатабот. 2019. URL: https://opendatabot.ua/blog/299-8-march (дата звернення: 25.07.2020).

Zhurzhenko, T. (1999), “Marginal economic activity and the place of women in it”, Hendernyi analiz ukrainskoho suspilstva. Р. 148.

Kolomiiets, O. (2009), “Relationships between childbearing and women’s employment in developed countries”, Stratehichni priorytety. No. 1 (10), рр. 128–136.

Strelnyk, O. (2006), “The concept of social potential in the interpretation of the problem of gender inequality (according to sociological research)”, Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. No. 4, pp. 147–160.

Sukovata, V. (2002), “Gender analysis of advertising”, Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. No. 2, pp. 176–182.

Isakova, N. (2001), “Gender similarities and differences in the activities and assessments of Ukrainian entrepreneurs”, Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. No. 2. pp. 144–153.

Dyshkantiuk, О., Salamatina, S., Polishchuk, L., Komarnytskyi, I., Tserklevych, V. and Nedobiichuk, T. (2020), “Modern Hotel Business Management Tools”, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, no. 11 (6), available at: http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=6 (аccessed 25 July 2020).

Tserklevych, V., Koval, L. and Antoshkova, N. (2019), “Trends of fast food in the first quarter of the XXI century: consumer requests of millennials and utensils edible”, Pidpryiemnytstvo i torhivlia, vol. 25, pp. 45–53.

Matviichuk, T., Tserklevych, V. and Kolomiiets, O. (2019), “Psychology of coffee consumers and the competence of the barista”, Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 58, pp. 99–106.

Tserklevych, V., Koval, L., Kolomiiets, O., Komarnitskyi, I., Sheludchenkova, A. and Khmara, M. (2020), “Trends of fast food in the first quarter of the XXI century: consumer requests of millennials and utensils edible”. International Journal of Management, no. 11 (7) , available at: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=7 (аccessed 25 July 2020).

Koval, L., Tserklevych, V., Popovich, O., Bukhta, S., Hurman, O. and Komarnitskyi, I. (2020), “Gender Targeting of Restaurants’ Visitors – Representatives of Generation Z”. International Journal of Management, no. 11 (6), available at: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 (аccessed 25 July 2020).

News agency UNIAN (2019), “Small and medium business in Ukraine accounts for 55% of GDP”, available at: https://www.unian.ua/economics/finance/10596576-maliy-ta-seredniy-biznes-v-ukrajini-daye-55-vvp-kabmin.html (аccessed 25 July 2020).

Analytical research (2018), “Inclusive business development: women’s entrepreneurship”, available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/490/Woman_Business_PLEDDG_2019.pdf (аccessed 25 July 2020).

Peterson, R., Weirmair, K. (1988), “Woman Entrpreneurs Economic Development Change”. Journal of Development Planning, no. 18.

Pizhuk, O. (2011), “Development of small business as one of the ways of harmonization of gender processes in Ukraine”. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, no. 1, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpnudps_2011_1_45 (аccessed 25 July 2020).

Best practices and recommendations (2019), “Gender initiatives of cities and communities of Ukraine”, available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/528/Gender_initiatives_in_Ukraine.pdf (аccessed 25 July 2020).

World Economic Forum (2020), “The Global Gender Gap Report 2020”, available at: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/?doing_wp_cron=1580282663.7331809997558593750000 (аccessed 25 July 2020).

Zharova, L. (2020), “The global gender gap in 2019: conclusions for Ukraine”. Hender v detaliakh, available at: https://genderindetail.org.ua/library/ekonomika/globalniy-genderniy-rozriv-v-2019-rotsi-visnovki-dlya-ukraini-1341342.html (аccessed 25 July 2020).

Opendatabot (2019), “The number of women entrepreneurs has increased in recent years”, available at: https://opendatabot.ua/blog/299-8-march (аccessed 25 July 2020).