КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ТЛУМАЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

PDF

Ключові слова

бізнес
ЄС
концепція
корпоративна соціальна відповідальність
сталий розвиток

Як цитувати

Салун, М. М., & Константиновський, Л. Л. (2021). КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ТЛУМАЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Підприємництво і торгівля, (31), 55-61. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-08

Анотація

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) стала темою, яку досліджують усе більше вітчизняних та іноземних авторів у зв’язку з переходом КСВ із розряду концепції, що дає певну перевагу компанії, до категорії must-have організації. Метою статті є аналіз підходів до тлумачення поняття «корпоративна соціальна відповідальність» в українських та іноземних нормативно-правових актах та науково-практичній літературі. Представлений у статті аналіз дослідження тлумачень поняття «корпоративна соціальна відповідальність» в іноземних нормативно-правових актах включає у себе розгляд цього поняття в Угоді про асоціацію України з ЄС, Глобальному договорі ООН, МОП щодо засад, котрі стосуються багатонаціональних корпорацій та соціальної політики 1977 р., у стандартах Міжнародної організації зі стандартизації та поясненнях The Association of Chartered Certified Accountants. У вітчизняній нормативно-правовій базі КСВ виявлено лише в Розпорядженні КМУ «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року» та в Законі України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». У науково-практичних роботах зарубіжних авторів активно використовується американський підхід до визначення КСВ через економічну, юридичну та соціальну направленість даного поняття та виділення його як виду діяльності підприємств. Як і в західній науково-дослідній літературі, в Україні прослідковується дві течії щодо визначення КСВ: соціальна (в основу якої покладено некомерційні аспекти функціонування бізнесу) та економічна (зосереджена на економічному, юридичному, соціальному, екологічному аспектах КСВ). Проведений аналіз визначень поняття КСВ у міжнародних та зарубіжних нормативно-правових актах, вітчизняному законодавстві, наукових працях зарубіжних та українських авторів не забезпечує єдності поглядів на це поняття, більшість визначень зосереджено на соціальному та екологічному контекстах КСВ. Також вони не враховують економічні та правові аспекти цієї концепції. На нашу думку, уведення даного поняття у правове поле України можливе за умови використання визначення Міжнародної організації зі стандартизації, яке враховує економічний та соціальний складники, очікування зацікавлених сторін та може бути інтегроване в усю організацію та реалізоване у її відносинах.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-08
PDF

Посилання

ACCA (2010), “Corporate Social Responsibility report 2009/10”, available at: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/pdf/csr0910.pdf. (Accessed 4 October 2021).

Atuguba, R. & Dowuona-Hammond, C. (2006), “Corporate Social Responsibility in Ghana”. Friedrich Ebert Foundation (FES) Ghan, available at: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.5190&rep=rep1&type=pdf. (Accessed 4 October 2021).

Baker, M. (2004), “Definitions of corporate social responsibility – What is CSR?”, available at: https://mallenbaker.net/article/clear-reflection/definitions-of-corporate-social-responsibility-what-is-csr. (Accessed 4 October 2021).

Bowen, H. (1953), “Social Responsibilities of the Businessman”. New York : Harper & Row, available at: https://openlibrary.org/books/OL6132911M/Social_Responsibilities_of_the_Businessman (Accessed 4 October 2021).

Carroll, A. A. (1979), Three dimensional model of corporate social performance. Academy of Management Review. Vol. 4. № 4. Р. 497-505, available at: https://www.jstor.org/stable/257850?seq=2#metadata_info_tab_contents (Accessed 4 October 2021).

Davis, K. (1973), The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal. Vol. 4. № 2. P. 312-322, available at: https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1742738 (Accessed 4 October 2021).

European Commision (2001),“GREEN PAPER: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility”, available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9 (Accessed 4 October 2021).

Frederick, W. (1960), The growing concern over business responsibility. California Management Review. Vol. 2. № 4. P. 54-61, available at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/41165405 (Accessed 4 October 2021).

Helg, A. (2007), “Corporate social responsibility from a Nigerian perspective”. Masters Thesis, Handelshogskolon VID Goteborgs Universiteit, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/16312757.pdf. (Accessed 4 October 2021).

Hopkins Michael (2004),“Corporate social responsibility: an issues paper”, available at: http://oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079130.pdf. (Accessed 4 October 2021).

Michael, Blowfield (2005),“Corporate Social Responsibility –The Failing Discipline and Why it Matters for International Relations”. DOI: https://doi.org/10.1177/0047117805052812. (Accessed 4 October 2021).

Min-Dong, Paul Lee (2007),“A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and the road ahead”. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00226.x. (Accessed 4 October 2021).

Mintzberg, H. (1983), The case for corporate social responsibility. Journal of Business Strategy. P. 3-15.

“Practical overview of the linkages between ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility, and OECD Guidelines for Multinational Enterprises” (2011) , available at: https://www.iso.org/publication/PUB100418.html (Accessed 4 October 2021).

UNIDO. “What is CSR?” (2012) , available at: https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr. (Accessed 4 October 2021).

Visser, W. (2007), “Corporate Social Responsibility in Developing Countries”, available at: https://www.researchgate.net/publication/237502601_Revisiting_Carroll's_CSR_Pyramid_An_African_Perspective (Accessed 4 October 2021).

Wood, D. J. (1991), Corporate social performance revisited. Academy of Management Review.Vol. 16. № 4. P. 691-718.

Androsova, O. (2019), Stratehiia formuvannia efektyvnoi korporatyvnoi kultury pidpryiemstv mashynobuduvannia: teoriia i praktyka v umovakh minlyvoho seredovyshcha. [Strategy for the formation of an effective corporate culture of mechanical engineering enterprises: theory and practice in a changing environment], FOP Mokshanov V.V., Zaporizhzhia, Ukraine.

Vlasova, T. (2013), “Staff training as a component of corporate social responsibility”, Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, vol. 148, pp. 28–31.

Holovinov, O. (2014), “Social responsibility of business: Ukrainian realities and problem”, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 2 (36), pp. 187–192.

The Verkhovna Rada ofUkraine (2021), The Law of Ukraine “On the peculiarities of reforming the enterprises of the defense-industrial complex of the state form of ownership”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-20?find=1&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#w1_2 (Accessed 4 October 2021).

Zatieishchykova, O. (2014), “Stages of formation of business social responsibility strategy”, Biznes-Inform, vol. 2, pp. 200–205.

Katykhin, Ye. O. (2012), “Corporate social responsibility and practices in some of its areas”, available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1027/1/79-83_1'2012(56)_Katyhin.pdf (Accessed 4 October 2021).

CabinetofMinistersofUkraine (2021), “On approval of the Concept for the implementation of state policy in the field of promoting the development of socially responsible business in Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text (Accessed 4 October 2021).

Komarova, K. And Kovalchuk, N. (2016), “Social responsibility as a component of business development strategy at Ukrainian enterprises”, Innovatsiina ekonomika, vol. 5–6, pp. 25–30.

Bukovynska, M., etc. (2015), Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist biznesu [Corporate social responsibility of business], TsP «Komprynt», Kyiv, Ukraine.

Krivous, V. (2016), “Corporate social responsibility in the context of forming partnerships between the state, business and society.vzaiemovidnosyn mizh derzhavoiu, biznesom ta suspilstvom”, Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, vol. 2, pp. 172–182.

Liebiediev, I. V. (2011), “Corporate social responsibility as a prerequisite for sustainable development”. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. SeriiaV. Ekonomikaipravo, available at: https://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/4184. (Accessed 4 October 2021).

Lysevych, S. (2018), “The place and role of corporate culture in the economic mechanism of the enterprise”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 2, (101). pp. 49–53.

Otenko, I. and Chepeliuk, M. (2018), Korporatyvnakultura: mizhnarodnyitatransformatsiinyiaspekty [Corporate culture: international and transformational aspects], KhNEU im. S. Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine.

Petrashko, L. (2011), “Corporate social responsibility in Ukrainian business practice”, Mizhnarodna ekonomichna polityka, available at: http://journals.uran.ua/jiep/article/view/27599 (Accessed 4 October 2021).

TheVerkhovnaRadaofUkraine (2015), “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 4 October 2021).

Fokina-Mezentseva, K. (2018), Motyvatsiini osnovy korporatyvnoi kultury v systemi menedzhmentu yakosti pidpryiemstva: teoriia, metodolohiia, praktyka [Motivational bases of corporate culture in the system of enterprise quality management: theory, methodology, practice], Vydavnychyi dim “Helvetyka”, Kherson, Ukraine.

Kharchyshyna, O. (2011), Formuvanniaorhanizatsiinoikulturyvsystemimenedzhmentupidpryiemstvkharchovoipromyslovosti[Formation of organizational culture in the management system of food industry enterprises], vyd-vo Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka, Zhytomyr, Ukraine.

Shutaieva, O. O. (2014), “Social responsibility in achieving the competitiveness of the enterprise”, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/93113/15-Shutaieva.pdf?sequence=1 (Accessed 4 October 2021).

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Corporate Social Responsibility report 2009/10. URL: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/pdf/csr0910.pdf. (Accessed 4 October 2021).

Atuguba R. & Dowuona-Hammond C. Corporate Social Responsibility in Ghana. Friedrich Ebert Foundation (FES) Ghana. 2006. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.5190&rep=rep1&type=pdf. (Accessed 4 October 2021).

Baker M. Definitions of corporate social responsibility – What is CSR? URL: https://mallenbaker.net/article/clear-reflection/definitions-of-corporate-social-responsibility-what-is-csr. (Accessed 4 October 2021).

Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman. New York : Harper & Row, 1953. URL: https://openlibrary.org/books/OL6132911M/Social_Responsibilities_of_the_Businessman (Accessed 4 October 2021).

Carroll A. A. Tthree dimensional model of corporate social performance. Academy of Management Review. 1979. Vol. 4. № 4. Р. 497–505. URL: https://www.jstor.org/stable/257850?seq=2#metadata_info_tab_contents (Accessed 4 October 2021).

Davis, K. The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal. 1973. Vol. 4. № 2. P. 312–322. URL: https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1742738(Accessed 4 October 2021).

European Commision “GREEN PAPER: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility”. 2001. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9(Accessed 4 October 2021).

Frederick, W. The growing concern over business responsibility. California Management Review. 1960. Vol. 2. № 4. P. 54–61. URL:https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/41165405 (Accessed 4 October 2021).

Helg A. Corporate social responsibility from a Nigerian perspective. Masters Thesis, Handelshogskolon VID Goteborgs Universiteit. 2007. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/16312757.pdf. (Accessed 4 October 2021).

Hopkins Michael Corporate social responsibility: an issues paper. URL: http://oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079130.pdf. (Accessed 4 October 2021).

Michael BlowfieldCorporate Social Responsibility –The Failing Discipline and Why it Matters for International Relations. URL: https://doi.org/10.1177/0047117805052812. (Accessed 4 October 2021).

Min-Dong Paul LeeA review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and the road ahead. URL: https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00226.x. (Accessed 4 October 2021).

Mintzberg H. The case for corporate social responsibility. Journal of Business Strategy. 1983. P. 3–15.

Practical overview of the linkages between ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility, and OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011). URL: https://www.iso.org/publication/PUB100418.html(Accessed 4 October 2021).

UNIDO. What is CSR? URL: https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr. (Accessed 4 October 2021).

Visser W. Corporate Social Responsibility in Developing Countries. 2007. URL: https://www.researchgate.net/publication/237502601_Revisiting_Carroll's_CSR_Pyramid_An_African_Perspective (Accessed 4 October 2021).

Wood D.J. Corporate social performance revisited. Academy of Management Review. 1991. Vol. 16. № 4. P. 691–718.

Андросова О. Стратегія формування ефективної корпоративної культури підприємств машинобудування: теорія і практика в умовах мінливого середовища : монографія. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. 388 с.

Власова Т. Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. № 148. С. 28–31.

Головінов О. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 2(36). С. 187–192.

Закон України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-20?find=1&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#w1_2 (дата звернення: 04.10.2021).

Затєйщикова О. Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 200–205.

Катихін Є. О. Корпоративна соціальна відповідальність та практики у деяких її напрямах. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1027/1/79-83_1'2012(56)_Katyhin.pdf (дата звернення: 04.10.2021).

КМУ «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text. (дата звернення: 04.10.2021).

Комарова К., Ковальчук Н. Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України. Інноваційна економіка. 2016. № 5–6. С. 25–30.

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу : монографія / за заг. ред. М. Буковинської. Київ : Компринт, 2015. 297 с.

Крівоус В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством. Журнал європейської економіки. 2016. Т. 15. № 2. С. 172–182.

Лєбєдєв І. В. Корпоративна соціальна відповідальність як передумова сталого розвитку. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. URL: https://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/4184 (дата звернення: 04.10.2021).

Лисевич С. Место и роль корпоративной культуры в хозяйственном механизме предприятия. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2018. № 2(101). С. 49–53.

Отенко І., Чепелюк М. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 243 с.

Петрашко Л. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці. Міжнародна економічна політика. URL: http://journals.uran.ua/jiep/article/view/27599 (дата звернення: 04.10.2021).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 04.10.2021).

Фокіна-Мезенцева К. Мотиваційні основи корпоративної культури в системі менеджменту якості підприємства: теорія, методологія, практика : монографія. Херсон : Гельветика, 2018. 300 с.

Харчишина О. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості : монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 290 с.

Шутаєва О. О. Соціальна відповідальність в досягненні конкурентоспроможності підприємства. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/93113/15-Shutaieva.pdf?sequence=1 (дата звернення: 04.10.2021).