ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

PDF

Ключові слова

соціальна сфера
агрохолдинги
громади
соціальне підприємництво
сталий розвиток

Як цитувати

Світлична, А. В., Дем’яненко, Н. В., & Конопльов, В. О. (2021). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Підприємництво і торгівля, (31), 62-67. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-09

Анотація

У статті розглянуто соціальну відповідність аграрних підприємств як чинник сталого розвитку сільських територій. Визначено, що соціальне підприємництво є сучасним інструментом взаємодії бізнесу, влади та громади. Цей вид діяльності спрямований на соціальну інноваційну підприємницьку сферу, а велика частка прибутку від нього – на вирішення соціальних проблем різних верств населення. Соціальна місія – це головне призначення соціального підприємця, яке відрізняє його від бізнесменів-підприємців і соціально відповідальних бізнесменів. Розглянуто критерії соціальної відповідальності підприємств різних країн світу. Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 р., дано визначення поняття «соціально відповідальний бізнес». Підтримка сільськогосподарськими підприємствами соціального бізнесу залежить від потреб громади та зацікавленості керівників компаній. Проаналізовано спрямування бізнесу корпорацій України у соціальній сфері. Виявлено, що найбільшу увагу корпорації приділяли напряму соціально-культурної сфери. Левову частку коштів було виділено на допомогу державі та громадам у боротьбі з CОVID-19 та на реалізацію соціальних проєктів, фінансувалася і підтримка навчальних закладів тощо. При цьому програми корпоративної соціальної відповідальності розробляють лише деякі підприємства. У Миргородському регіоні функціонують корпорації «Група «Приват» та «Агрохолдинг «Астарта-Київ». Їхні інвестиції були спрямовані на розвиток інфраструктури громадського користування, підтримку соціально-культурної сфери та співпрацю з партнерськими організаціями і благодійність. Соціальними підприємствами сільськогосподарські підприємства ми не можемо назвати, адже вони здебільшого виділяють менше 10% прибутку на розвиток соціальної сфери села. Доведено, що соціальна підтримка громад аграрними підприємствами має регулюватися законодавчими актами України та здійснюватися систематично, а також бути доступною і прозорою на офіційних сайтах корпорацій. Критерій соціальної відповідальності доцільно включити до розрахунку показника конкурентоспроможності підприємства та визначення надійності компанії.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-09
PDF

Посилання

Американський та європейський шляхи соціального підприємництва. Громадський простір : вебсайт. URL: https://www.prostir.ua/?focus=amerykanskyj-ta-jevropejskyj-shlyahy-sotsialnoho-pidpryjemnytstva (дата звернення: 10.09.2021).

Зінченко А. Г., Саприкіна М. А. Соціальна відповідальність в Україні: погляди різних стейкхолдерів. Регіональний аспект. Київ : Наукова думка, 2008. 60 с.

Концепція реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 66-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/66-2020-%D1%80#text (дата звернення: 01.09.2021).

Офіційний сайт агропромхолдингу «Астарта-Київ». URL: https://astartaholding.com/page/1 (дата звернення: 03.08.2021).

Поленкова М. В. Формування соціальної відповідальності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку. Проблеми економіки. 2020. № 4(46). С. 195–200.

Приват – финансово-промышленная группа компаний. UBR : вебсайт. URL: https://bp.ubr.ua/business/privat-248 (дата звернення: 05.08.2021).

Соціальне підприємництво. Pro-active : вебсайт. URL: https://proactive.in.ua/proekt-socialne-pidpriemnyctvo?gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiHdQhLg-B0LiLfJXEl0iSRBZt4104DsrUYK2rgoHBOy55zA-7nW85hoCZzkQAvD_BwE (дата звернення: 03.09.2021).

Степаненко Н. І., Скидан О. В., Швець Т. В. Стратегічні засади формування та розвитку обслуговуючих підприємств Північно-Західного регіону України. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : колективна монографія / за ред. Я. В. Сухія, В. С. Ніценка. Одеса : СВД М.П. Черкасов, 2011. С. 263–300.

Судеркін А. М. Роль агрохолдингів у соціально-економічному розвитку сільської території. C. 257–263. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197273223.pdf (дата звернення: 05.08.2021).

Public space (2013), “American and European ways of social entrepreneurship”, available at: https://www.prostir.ua/?focus=amerykanskyj-ta-jevropejskyj-shlyahy-sotsialnoho-pidpryjemnytstva (Accessed 10 September 2021).

Zinchenko, A. G. and Saprykina, М. А. (2008), Sotsialna vidpovidalnist v Ukraini: pohliady riznykh steikholderiv. Rehionalnyi aspekt [Social responsibility in Ukraine: views of different stakeholders. Regional aspect], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “The concept of implementation of state policy in the field of promoting the development of socially responsible business in Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/66-2020-%D1%80#text (Accessed 01 September 2021).

Official site of Astarta-Kyiv agro-industrial holding (2020), available at: https://astartaholding.com/page/1 (Accessed 03 August 2021).

Polenkova, M. V. (2020), “Formation of social responsibility of agricultural enterprises in the conditions of sustainable development”, Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 195–200.

UBR (2021), “Privat is a financial-industrial group of companies”, available at: https://bp.ubr.ua/business/privat-248 (Accessed 05 August 2021).

Pro-active (2021), “Social entrepreneurship”, available at: https://proactive.in.ua/proekt-socialne-pidpriemnyctvo?gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiHdQhLg-B0LiLfJXEl0iSRBZt4104DsrUYK2rgoHBOy55zA-7nW85hoCZzkQAvD_BwE (Accessed 03 September 2021).

Stepanenko, N. I., Skidan, O. V. and Shvets, T. V. (2011), “Strategic principles of formation and development of service enterprises of the north-western region of Ukraine”, Ahrobiznes : problemy, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Agribusiness: problems, current status and prospects], SVD M.P. Cherkasov, Kyiv, Ukraine.

Suderkin, A .M. (2011), “The role of agricultural holdings in the socio-economic development of rural areas”, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/197273223.pdf (Accessed 05 August 2021).