КОМУНІКАТИВНІ ТА МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ЕКОІННОВАЦІЙ

PDF

Ключові слова

екологічні інновації
ефективність інновацій
маркетинг
комунікації

Як цитувати

Дайновський, Ю. А., Гліненко, Л. К., & Вовчанська, О. М. (2020). КОМУНІКАТИВНІ ТА МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ЕКОІННОВАЦІЙ. Підприємництво і торгівля, (26), 25-30. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-04

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми розвитку екологічних інновацій, а також реальна і потенційна роль екологічно спрямованих комунікацій і маркетингу. Метою статті є виявлення стану впровадження екологічних інновацій в Україні і можливостей маркетингових комунікацій щодо сприяння цьому процесу. Підтверджена значна суспільно-економічна важливість екологічних інновацій, які сприяють розвитку ринку екологічних товарів і послуг, підвищенню рівня екологічної безпеки, ефективнішому використанню природних ресурсів, підвищенню конкурентоспроможності підприємств і їхньої продукції, виходу товарів і послуг підприємств на світовий ринок, оскільки саме на цьому ринку екологічні вимоги є найбільш жорсткими. Проаналізовано позицію України у світових рейтингах за глобальним інноваційним індексом, індексом екологічної ефективності, індексом стану навколишнього середовища і індексом життєздатності екосистеми, а також стан справ зі впровадження екологічних інновацій на підставі даних Державної служби статистики України. Підкреслена важливість поєднання в екологічних бізнес-проектах суспільно-значущих складників із суто практичними доказами того, що інвестиції забезпечуватимуть відповідний рівень прибутку на вкладений капітал. Наведено приклади успішних українських екоінновацій, а також маркетингових і комунікаційних технологій, застосованих для їх упровадження і виведення на ринок. Підкреслено, що формування ринку екологічних інновацій передбачає забезпечення належного рівня і відтворення екологічного попиту, екологічну орієнтацію виробництва, створення і підтримання мотивів екологізації. Показано негативний вплив грінвошингу, спекулювання виробників, маркетологів, рекламодавців на суспільній значущості екоінновацій із метою просування на ринок продуктів з удаваними екологічними властивостями. Підкреслено важливість розроблення і впровадження системи критеріїв грінвошингу і санкцій у разі виявлення випадків його застосування, а також системи моніторингу за правдивістю екологічної реклами.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-04
PDF

Посилання

Галушкіна Т. П., Грановська Л. М., Кисельова Р. А. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 456 с.

Грінвошинг: як бренди вдають, що вони “еко”. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/eco/286807-greenwashing.

Державна служба статистики України. Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Екологічні інновації. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend1135.html.

Еколого-енергоефективні інноваційні технології як фактор розвитку соціально-екологічної відповідальності бізнесу. URL: http://www.kdu.edu.ua/Documents/KSNR_economica_2019/w16.pdf.

Закон України “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст. 275.

Зінченко Р. Зеленіше “зеленого”: хто і як розвиває екологічні технології в Україні. URL: https://mind.ua/openmind/20197773-zelenishe-zelenogo-hto-i-yak-rozvivae-ekologichni-tehnologiyi-v-ukrayini.

Клименко М. О., Заленський І. І. Техноекологія : навч. посіб. Київ : В.Ц. “Академія”, 2011. 256 с.

Костерін В. Екологія, інновації, інвестиції – крізь призму скорочення ризиків. URL: https://business.ua/special/102-spetsproekt-enerhiia-ekolohiia-ekonomika/6024-volodimir-kosterin-ekologiya-innovatsiji-investitsiji-kriz-prizmu-skorochennya-rizikiv.

Мартієнко А. І., Бондаренко С. А. Екологічні інновації в регіональній інноваційній системі. Ефективна економіка (Електронний журнал). 2015. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4232.

Механізм формування ринку екологічних інновацій. URL: http://www.childflora.org.ua/?page_id=75.

“НІБУЛОН” отримав нагороду від ЄБРР за екологічні та соціальні інновації. URL: http://nibulon.com/news/novini-kompanii/nibulon-otrimav-nagorodu-vid-ebrr-za-ekologichni-ta-socialni-innovacii.html.

Ребрина Н. Екологічні інновації як інструмент досягнення екологічної безпеки транскордонного регіону. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. № 9. С. 26–29.

Статистичний щорічник України за 2018 рік. Житомир : ТОВ “Бук-друк”, 2019. С. 175.

Шиманський С. Й., Бойченко С. В. Інноваційні екологічно безпечні технології у водовідведенні : монографія. Київ : ЦУЛ, 2018. 320 с.

EPI Results. URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline.

Araszkiewicz K. Innowacje ekologiczne a konkurencyjność gospodarki regionu : рraca doktorska / K. Araszkiewicz. – Poznań : Uniwersytet Ekonomicznу w Poznaniu, 2012. 243 s.

Szpor A. Ekoinnowacje w Polsce: Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia / А. Szpor, А. Śniegocki. Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych, 2012. 28 s.

The Global Innovation Index 2019. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.

Halushkina, T. P., Hranovs'ka, L. M. and Kysel'ova, R. A (2013), Ekolohichnyj menedzhment ta audyt : navch. posib., OLDI-PLYuS, Kherson, 456 s.

Hrinvoshynh: iak brendy vdaiut', scho vony “eko” (2019), available at: https://www.the-village.com.ua/village/city/eco/286807-greenwashing.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020), Vprovadzhennia innovatsij na promyslovykh pidpryiemstvakh (2000–2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Ekolohichni innovatsii (2019), available at: http://www.management.com.ua/tend/tend1135.html.

Ekoloho-enerhoefektyvni innovatsijni tekhnolohii iak faktor rozvytku sotsial'no-ekolohichnoi vidpovidal'nosti biznesu (2019), available at: http://www.kdu.edu.ua/Documents/KSNR_economica_2019/w16.pdf.

Zakon Ukrainy “Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannia orhanichnoi produktsii” (2018), Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), № 36, st. 275.

Zinchenko, R. (2019), Zelenishe “zelenoho”: khto i iak rozvyvaie ekolohichni tekhnolohii v Ukraini, available at: https://mind.ua/openmind/20197773-zelenishe-zelenogo-hto-i-yak-rozvivae-ekologichni-tehnologiyi-v-ukrayini.

Klymenko, M. O. and Zalens'kyj, I. I. (2011), Tekhnoekolohiia: navch. posib., V.Ts. “Akademiia”, Kyiv, 256 s.

Kosterin, V. (2019), Ekolohiia, innovatsii, investytsii – kriz' pryzmu skorochennia ryzykiv, available at: https://business.ua/special/102-spetsproekt-enerhiia-ekolohiia-ekonomika/6024-volodimir-kosterin-ekologiya-innovatsiji-investitsiji-kriz-prizmu-skorochennya-rizikiv.

Martiienko, A. I. and Bondarenko, S. A. (2015), Ekolohichni innovatsii v rehional'nij innovatsijnij systemi, Efektyvna ekonomika (Elektronnyj zhurnal), 2015, № 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4232.

Mekhanizm formuvannia rynku ekolohichnykh innovatsij (2020), available at: http://www.childflora.org.ua/?page_id=75.

“NIBULON” otrymav nahorodu vid YeBRR za ekolohichni ta sotsial'ni innovatsii (2018), available at: http://nibulon.com/news/novini-kompanii/nibulon-otrimav-nagorodu-vid-ebrr-za-ekologichni-ta-socialni-innovacii.html.

Rebryna, N. (2013), Ekolohichni innovatsii iak instrument dosiahnennia ekolohichnoi bezpeky transkordonnoho rehionu, Naukovyj visnyk Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, № 9, s. 26–29.

Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2018 rik (2019), TOV “Buk-druk”, Zhytomyr, s. 175.

Shymans'kyj, S. J. and Bojchenko, S. V. (2018), Innovatsijni ekolohichno bezpechni tekhnolohii u vodovidvedenni: monohrafiia, TsUL, Kyiv, 320 s.

EPI Results (2020), available at: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline.

Arashkevych, K. (2012), Innovatsje ekolohichne a konkurentsijnoshch hospodarki rehionu: pratsa doktorska, Universytet Ekonomichny v Poznaniu, Poznan', 243 s.

Shpor, A. and Shniehotski, A. (2012), Ekoinnovatsje v Pol'stse: Stan obetsny, bar'iery rozvoiu, mozhlivoshchi vspartsiia, Instytut badan' struktural'nykh, Varshava, 28 s.

The Global Innovation Index, (2019), available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.