ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДОХОДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

управління доходами
управління доходністю
готелі
факторний аналіз
маржинальний дохід

Як цитувати

Калайтан, Т. В. (2020). ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДОХОДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво і торгівля, (26), 34-44. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-06

Анотація

У статті досліджено категорійний апарат управління доходами підприємств готельного бізнесу, зокрема поняття «управління доходністю» та «управління доходами». Визначено, що управління доходністю готелів є складовою частиною системи управління доходами. Виділення управління доходністю пов’язано з тим, що продаж номерів є основним джерелом формування доходів у готельному бізнесі. Але основною причиною такого виокремлення є те, що доходи від продажу номерів є доходами від фіксованого, обмеженого в часі ресурсу. В готельному бізнесі управління доходністю збалансовує тривалість перебування гостей та попит, маніпулюючи ціною і часом споживання. Таке балансування досягається шляхом використання специфічних методів управління. Застосування різних цінових стратегій, методів стимулювання попиту потребує не лише констатації їхньої дієвості, але й всебічної оцінки ступеня впливу змінних факторів у результаті застосування цих методів управління на формування доходності номерного фонду. Дослідження наукової літератури з аналітичного забезпечення управління доходністю готелів показали, що висвітлення цього питання має фрагментарний характер. З метою проведення аналітичної оцінки факторних впливів у процесі управління доходністю готельного бізнесу запропонована модель факторного аналізу, яка включає маржинальний дохід за проданий номер певного типу, кількість проданих номерів та їхню структуру. У статті проведено аналіз впливу зазначених факторів на основі запропонованої моделі на гіпотетичному прикладі готелю з чотирма типами номерів. Застосування такого підходу дає змогу визначити кількісний вплив розміру маржинального доходу від номера, кількості проданих номерів та їхньої структури на загальний маржинальний дохід готелю від продажу номерів за певний період часу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-06
PDF

Посилання

Гринів Б. В., Гринів В. Б. Методичні аспекти аналізу валового доходу торговельного підприємства. Вісник Національного університету “Львівська політехнікаˮ. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2009. № 647. С. 317–321.

Калайтан Т. В. Організація обліку та аналізу фінансових результатів за центрами відповідальності в умовах трансфертного ціноутворення. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2015. Вип. 47. С. 47–53.

Костин К. Б. Инновационный подход к формированию ценовой политики туристско-гостиничного предприятия как решающий инструмент маркетинга. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 6 (96). С. 74–83.

Лесник А. Л. Гостиничный менеджмент: политика ценообразования и управления доходом : учеб. пособие. СПб. : Интермедия, 2014. 272 с.

Маначинська Ю. А. Облік і аналіз фінансових результатів в готельному господарстві : монографія. Чернівці : Чернів. торг.-екон. інст., Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 423 с.

Назаренко Т. П. Бухгалтерський облік і аналіз маржинального доходу: теоретико-методичні засади : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09; Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир, 2011. 21 c.

Чхиквадзе Н. А. Стратегии управления доходами гостини. Сервис в России и за рубежом. 2013. №9. С. 104–111.

Arbel A. Inflation and hotels: The cost of following a faulty routine / A. Arbel, R. H. Woods // Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. 1991. Vol. 31. Is. 4, pp. 66–75.

Badinelli R. D. An optimal, dynamic policy for hotel yield management / R. D. Badinelli // European Journal of Operational Research. 2000. Vol. 121. Pp. 476–503.

Baker T. K. A Comparative Revenue Analysis of Hotel Yield Management Heuristics / T. K. Baker, D. A. Collier // Decision Sciences. 2007. Vol. 30. Is. 1. Pp. 239–263.

Belobaba P. P. Air Travel Demand and Airline Seat Inventory Management. Flight Transportation Laboratory. Cambridge, MIT. PhD. Massachusetts, 1987. 214 p.

Chiang W. C. An overview of research on revenue management: current issues and future research / W. C. Chiang, J.C.H. Chen, Х. Xu // International Journal of Revenue Management. 2007. Vol. 1. Is. 1. Pp. 97–128.

Choi S. Electronic distribution channels’ effect on hotel revenue management / S. Choi, S. E. Kimes // Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. 2002. Vol. 43. Is. 3. Pp. 23–31.

Cooper C. The SAGE Handbook of Tourism Management / C. Cooper, S. Volo, W. G. Gartner, N. Scott. – California: SAGE Publications Ltd, 2018. 1232 p.

Cross R. Revenue Management, Hard-Core Tactics for Market Domination. – New York, NY: Broadway Books, 1998. 276 p.

Ivanov S. Hotel revenue management – a critical literature review / S. Ivanov S., V. Zhechev // Tourizm. 2012. Vol. 60. Is. 2. Pp. 175 –197.

Jauncey S. The meaning and management of yield in hotels / S. Jauncey, I. Mitchell, P. Slamet // International Journal of Contemporary Hospitality Management. 1995. Vol. 7. Is. 4. Pp. 23–26.

Jones P. Yield management in UK hotels: a systems analysis / P. JonesVol. 50. Pp. 1111–1119.

Kimes S. E. Revenue management: A retrospective / S. E. Kimes // Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. 2003. Vol. 44. Is. 5 Pp. 131–138.

Kimes S. E. The future of hotel revenue management / S. E. Kimes // Cornell Hospitality Report. 2017. Vol. 17. Is. 1. Pp. 3–10.

Kimes S. E. The basics of yield management / S. E. Kimes // Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. 1989. Vol. 30. Is. 3. Pp. 14–19.

Littlewood K. Forecasting and Control of Passenger Bookings. Proc. 12th AGIFORS Symposium / K. Littlewood // Journal of Revenue and Pricing Management. 2005. Vol. 4. Pp. 111–123.

Netessine S. Introduction to the Theory and Practice of Yield Management / S. Netessine, R. Shumsky // INFORMS Transactions on Education. 2002. Vol. 3. Is. 1. Pp. 34–44.

O'Connor, P. Yield Management Practices Across Multiple Electronic Distribution Channels / P. O'Connor, J. Murphy, J. // Information Technology & Tourism. 2008. Vol. 10. №2. Pp. 161–172.

Schmidgall R. S. Hospitality Industry Managerial Accounting, 8th ed. / R. S. Schmidgall. – Michigan: Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association, 2016. 749 p.

Seraphin H. Overtourism: a revenue management perspective / H. Seraphin, S. Ivanov // Journal of Revenue and Pricing Management. 2020. Vol. 19. Pp. 146–150.

Shoemaker S. Handbook of hospitality operations and IT / S. Shoemaker, T. Gorin. Amsterdam: Butterwort–Heinemann, 2008. 448 p.

Siguaw J. A. B2B sales force productivity: Applications of revenue management strategies to sales management / J. A. Siguaw, S. E. Kimes, J. B. Gassenheimer // Industrial Marketing Management. 2003. Vol. 32. №7. Pp. 539–551.

Walker J. R. Introduction to Hospitality Management, 7th Edition. Florida: University of South Florida, 2017. 654 p.

What is the Definition Revenue Management? Xotels. URL: https://www.xotels.com/en/revenue-management/revenue-management-definition.

Hryniv, B. V. and Hryniv, V. B. (2009), Metodychni aspekty analizu valovoho dokhodu torhovel'noho pidpryiemstva, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnikaˮ. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, № 647, s. 317–321.

Kalajtan, T. V. (2015), Orhanizatsiia obliku ta analizu finansovykh rezul'tativ za tsentramy vidpovidal'nosti v umovakh transfertnoho tsinoutvorennia, Visnyk L'vivs'koi komertsijnoi akademii. Seriia ekonomichna, vyp. 47, s. 47–53.

Kostyn, K. B. (2015), Ynnovatsyonnyj podkhod k formyrovanyiu tsenovoj polytyky turystsko-hostynychnoho predpryiatyia kak reshaiuschyj ynstrument marketynha, Yzvestyia Sankt-Peterburhskoho hosudarstvennoho ekonomycheskoho unyversyteta, № 6 (96), s. 74–83.

Lesnyk, A. L. (2014), Hostynychnyj menedzhment: polytyka tsenoobrazovanyia y upravlenyia dokhodom : ucheb. posobye, Yntermedyia, SPb., 272 s.

Manachyns'ka, Yu. A. (2014), Oblik i analiz finansovykh rezul'tativ v hotel'nomu hospodarstvi : monohrafiia, Cherniv. torh.-ekon. inst., Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Chernivtsi, 423 s.

Nazarenko, T. P. (2011), Bukhhalters'kyj oblik i analiz marzhynal'noho dokhodu: teoretyko-metodychni zasady : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09; Zhytomyr. derzh. tekhnol. un-t, Zhytomyr, 21 s.

Chkhykvadze, N. A. (2013), Stratehyy upravlenyia dokhodamy hostynyts, Servys v Rossyy y za rubezhom, №9, s. 104–111.

Arbel, A. and Woods, R. H. (1991), Woods Inflation and hotels: The cost of following a faulty routine, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, vol. 31, is. 4, pp. 66–75.

Badinelli, R. D. (2000), An optimal, dynamic policy for hotel yield management, European Journal of Operational Research, vol. 121, pp. 476–503.

Baker, T. K. and Collier, D. A. (2007), A Comparative Revenue Analysis of Hotel Yield Management Heuristics, Decision Sciences, vol. 30, is. 1, pp. 239–263.

Belobaba, P. P. (1987), Air Travel Demand and Airline Seat Inventory Management. Flight Transportation Laboratory. Cambridge, MIT. PhD. Massachusetts, 214 p.

Chiang, W. C. Chen, J. C. H. and Xu Kh. (2007), An overview of research on revenue management: current issues and future research, International Journal of Revenue Management, vol. 1, is. 1, pp. 97–128.

Choi S. end Kimes, S. E. (2002), Electronic distribution channels' effect on hotel revenue management, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, vol. 43, is. 3, pp. 23–31.

Cooper C. Volo S. Gartner, W. G. and Scott N. (2018), The SAGE Handbook of Tourism Management, SAGE Publications Ltd, California, 1232 p.

Cross R. (1998), Revenue Management, Hard-Core Tactics for Market Domination, Broadway Books, New York, NY, 276 p.

Ivanov S. and Zhechev V. (2012), Hotel revenue management – a critical literature review, Tourizm, vol. 60, is. 2, pp. 175 –197.

Jauncey S. Mitchell I. and Slamet P. (1995), The meaning and management of yield in hotels, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 7, is. 4, pp. 23–26.

Jones P. Yield management in UK hotels: a systems analysis, 50, pp. 1111–1119.

Kimes, S.E. (2003), Revenue management: A retrospective, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, vol. 44, is. 5, pp. 131–138.

Kimes, S.E. (2017), The future of hotel revenue management, Cornell Hospitality Report, vol. 17, is. 1, pp. 3–10.

Kimes, S. E. (1989), The basics of yield management, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, vol. 30, is. 3, pp. 14–19.

Littlewood K. (2005), Forecasting and Control of Passenger Bookings. Proc. 12th AGIFORS Symposium, Journal of Revenue and Pricing Management, vol. 4, pp. 111–123.

Netessine S. and Shumsky R. (2002), Introduction to the Theory and Practice of Yield Management, INFORMS Transactions on Education, vol. 3, is. 1, pp. 34–44.

O'Connor, P. and J. Murphy, J. Yield (2008), Management Practices Across Multiple Electronic Distribution Channels, Information Technology & Tourism, vol. 10, №2, pp. 161–172.

Schmidgall, R. S. (2016), Hospitality Industry Managerial Accounting, 8th ed., Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association, Michigan, 749 p.

Seraphin H. and Ivanov S. (2020), Overtourism: a revenue management perspective, Journal of Revenue and Pricing Management, vol. 19, pp. 146–150.

Shoemaker S. and Gorin T. (2008), Handbook of hospitality operations and IT, Butterwort-Heinemann, Amsterdam, 448 p.

Siguaw, J. A. Kimes, S. E. and Gassenheimer, J. B. (2003), B2B sales force productivity: Applications of revenue management strategies to sales management, Industrial Marketing Management, vol. 32, №7, pp. 539–551.

Walker, J. R. (2017), Introduction to Hospitality Management, 7 nd. ed., University of South Florida, Florida, 654 p.

What is the Definition Revenue Management? Xotels: veb-sajt, available at: https://www.xotels.com/en/revenue-management/revenue-management-definition.