ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

технологічне підприємництво
трансфер технологій
здатність до поглинання
функції інституційного середовища
інституції інституційного середовища

Як цитувати

Ліпич, Л. Г. (2020). ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (26), 45-50. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-07

Анотація

У статті доведено, що в сучасній економіці, заснованій на знаннях, є потреба у співпраці підприємств із науково-дослідним та науковим середовищем, оскільки це є основною умовою досягнення успіху в бізнесі. Для об’єктивної оцінки зовнішнього середовища та його потенціалу щодо забезпечення трансферу нових технічних і технологічних рішень із сфери науки та досліджень до сфери бізнесу у статті сформовано такі функції інституційного середовища, як: дослідницька, мобілізаційна, функція фінансової підтримки, промоційна та впровадження. Результати опитування власників та менеджерів малих та середніх підприємств дають змогу стверджувати, що ефективна реалізація цілей, пов'язаних із процесом технологічного підприємництва забезпечується, з одного боку, активністю виконання функцій інституційного середовища, а з іншого – адекватною компетентністю малих та середніх підприємств з погляду пошуку та поглинання зовнішньої підтримки.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-07
PDF

Посилання

Lance D., North C. Douglass. Institutional change and American Economic Growth: A First Step Toward a Theory of Institutional Innovation. Journal of Economic History. 1970. № 30. P. 131–149.

Wiklund J., Patzelt H., Shepherd D.A. Building an Integrative Model of Small Business Growth, Small Business Economics. 2009. No. 4, pp. 351–374.

Туган-Барановский М. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь. Санкт-Петербург, 1894.

.Kozłowski R., Matejun M. (2011). Dynamic Business Environment as a Source of Technology Entrepreneurship Development – a Case Study, [in:] K. Grzybowska, M. Wyrwicka (eds.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011. Р. 41–63.

Амоша О. І., Булєєв І. П., Шевцова Г. З. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика. Економіка промисловості. 2007. № 1. С. 3–9.

Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення. Економіка України. 2008. № 6. С. 4–13.

Яременко О. Л., Розит Т. В. Институциональные характеристики финансовой глобализации. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. 2011. Вып. 37–1. С. 153–157.

Lance D., North C. Douglass. (1970), Institutional change and American Economic Growth: A First Step Toward a Theory of Institutional Innovation, Journal of Economic History, №30, pp. 131–149.

Wiklund J., Patzelt H., Shepherd D.A. (2009), Building an Integrative Model of Small Business Growth, Small Business Economics, №4, pp. 351–374.

Tuhan-Baranovskyi, M. (1894), Promyshlennye kryzysy v sovremennoi Anhlyy, ykh prychyny y vlyianye na narodnuiu zhyzn, Sankt-Peterburg.

Kozłowski, R. and Matejun, M. (2011), Dynamic Business Environment as a Source of Technology Entrepreneurship Development – a Case Study, [in:] K. Grzybowska, M. Wyrwicka (eds.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, pp. 41–63.

Amosha, O. I. Bulieiev, I. P. and Shevtsova, H. Z. (2007), Innovatsiine onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho vyrobnytstva na synerhetychnykh zasadakh: teoriia i praktyka, Ekonomika promyslovosti, № 1, pр. 3–9.

Chukhno, A. (2008), Instytutsionalizm: teoriia, metodolohiia, znachennia, Ekonomika Ukrainy, № 6, pр. 4–13.

Yaremenko, O. L. and Rozyt, T. V. (2011), Ynstytutsyonalnыe kharakterystyky fynansovoi hlobalyzatsyy, Nauchnye trudy DonNTU. Seryia: ekonomycheskaia, №37–1, pp. 153–157.