ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

Ключові слова

механізм
господарський механізм
організаційний механізм
економічний механізм
організаційно-економічний механізм
механізм стратегічного управління
організаційно-економічний механізм управління

Як цитувати

Бірбіренко, С. С., Жаданова, Ю. О., & Терешко, Ю. В. (2021). ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Підприємництво і торгівля, (32), 5-10. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-01

Анотація

У статті встановлено необхідність формування і реалізації механізму стратегічного управління підприємством внаслідок його функціонування у мінливих умовах зовнішнього середовища з його динамічними змінами, обумовленими загостренням карантинних обмежень, пов’язаних із боротьбою з COVID-19. Надано функціонально-семантичний аналіз таких категорій, як «механізм», «господарський механізм», «організаційний механізм», «економічний механізм», «організаційно-економічний механізм», «механізм стратегічного управління», «організаційно-економічний механізм управління». Наведено специфічні особливості між господарським, економічним та організаційно-економічним механізмами. Встановлено, що за своїми властивостями економічний механізм є важливою структурною складовою частиною загального господарського механізму та «працює» на засадах використання економічних важелів, використовуючи які, суб’єкт управління чинить безпосередній вплив на об’єкт управління. Визначено, що організація за своїми властивостями не є функцією управління, а економічний механізм характеризується ширшим і вагомішим змістом, ніж управління. Головна роль в управлінні належить саме економічному механізму, оскільки саме він чинить безпосередній вплив на формування й функціонування структурних елементів організаційного механізму. З’ясовано, що в основі наведених понять лежать системний підхід, на базі якого робиться припущення, що будь-яка система є певною сукупністю взаємопов’язаних елементів, має вхід, вихід і зв’язки із зовнішнім оточенням, та комплексний підхід, який передбачає всебічне охоплення усіх сфер і рівнів функціонування економічної діяльності підприємства. Запропоновано авторське визначення організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємством, сутність якого зводиться до такого: це забезпечення комплексного використання економічних законів, методологічних підходів і принципів управління, які в практичній діяльності підприємства реалізуються за допомогою удосконалення організаційних структур управління. За допомогою методів та важелів механізму досягається узгодження ухвалення рішень з економічними законами, методологічними підходами та принципами управління.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-01
PDF

Посилання

Толковый словарь иноязычных слов. Москва : Эксмо, 2008. 944 с.

Бакай С. С. та ін. Словник з теорії організації. Полтава : РВВ ПДАА, 2002. 146 с.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / за ред. С. В. Мочерного. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 1. 864 с.

Саєнко Г. В., Папаїка О. О. На шляху до стійкого розвитку економіки: господарський механізм взаємодії. Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. І. Тугана-Барановського, 2005. 928 с.

Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева Є. Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. Москва : ИНФРА-М., 1999. 479 с.

Ніколенко С. С., Пінчук І. О. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 153 с.

Москаленко В. П., Шипунова О. В. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия : научно-методическое издание / под научн. ред. В.П. Москаленко. Сумы : Довкілля, 2003. 176 с.

Маркiна I. А. Менеджмент підприємства : навчальний посібник. Київ : НМЦ Укоопосвiта, 2000. 268 с.

Полозова Т. В., Овсюченко Ю. В. Сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємств промисловості. Вісник МСУ. 2005. Т. 8. № 1–2. С. 63–65.

Шварцман М. І. Формирование механизма управления муниципальной собственностью в условиях рыночных отношений : дисс. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05. Москва, 2001. 178 с.

Валуев С. А. Организационное обеспечение систем управления научными исследованиями ВУЗа. Москва : Высшая школа, 1983. 112 с.

Коротков Е.М. Концепция менеджмента. Москва : Дека, 1997. 304 с.

Садєков А. А., Цурик В. В. Управление предприятием в условиях кризиса : монография. Донецк : ДонГУЭТ, 2006. 178 с.

Волков О. І., Скляренко В. К. Экономика предприятия : курс лекций. Москва : ИНФРА-М, 2003. 280 с.

Булєєв І. П. Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием по обработке цветных металлов. Донецк : ИЭП НАН Украины, 1993. 225 с.

Транченко Л. В., Баластрик Л. О. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2005. Вип. 7. С. 188–195.

Tolkovyi slovar inoiazychnykh slov (2008), [Explanatory dictionary of foreign words], Eksmo, Moscow, Russia.

Bakai, S. S. and others (2002), Slovnyk z teorii orhanizatsii [Dictionary of organization theory], RVV PDAA, Poltava, Ukraine.

Ekonomichna entsyklopediia: U trokh tomakh (2000), [Economic Encyclopedia: In three volumes] / edited by Mochernyi S.V. Vydavnychyi tsentr “Akademiia”. T. 1. Kyiv, Ukraine.

Saienko, H. V. and Papaika, O. O. (2005), Na shliakhu do stiikoho rozvytku ekonomiky: hospodarskyi mekhanizm vzaiemodii [Towards sustainable economic development: economic mechanism of interaction], DonDUET im. M.I. Tuhana-Baranovskoho, Donetsk, Ukraine.

Raizberh, B. A., Lozovskyi, L. Sh. and Starodubtseva, Ye. B. (1999), Sovremennyi ekonomicheskii slovar [Modern Economic Dictionary], 2nd ed. INFRA-M, Moscow, Russia.

Nikolenko, S. S. and Pinchuk, I. O. (2008), Hospodarsko-politychnyi mekhanizm suchasnoi rynkovoi ekonomiky : monohrafiia [Economic and political mechanism of modern market economy: monograph], RVV PUSKU, Poltava, Ukraine.

Moskalenko, V. P. and Shipunova, O. V. (2003), Finansovo-ekonomicheskii mekhanizm promyshlennogo predpriiatiia [Financial and economic mechanism of an industrial enterprise] / edited by V.P. Moskalenko, Dovkillia, Sumy, Ukraine.

Markina, I. A. (2000), Menedzhment pidpryiemstva : navchalnyi posibnyk [Enterprise management], NMTs Ukooposvita, Kyiv, Ukraine.

Polozova, T. V. and Ovsiuchenko, Yu. V. (2005), “The essence of the organizational and economic mechanism of functioning of industrial enterprises”. Visnyk MSU, vol. 8, no. 1–2, pp. 63–65.

Shvartsman, M. I. (2001), “Formation of a mechanism for managing municipal property in a market economy”. Abstract of Ph.D. Dissertation, 08.00.05, Moscow, Russia.

Valuev, S. A. (1983), Organizatsionnoe obespechenie sistem upravleniia nauchnymi issledovaniiami VUZa [Organizational support of the research management systems of the university], Vyshcha shkola, Moscow, Russia.

Korotkov, Ye. M. (1997), Kontseptsiia menedzhmenta [Management concept], Deka, Moscow, Russia.

Sadiekov, A. A. and Tsuryk, V. V. (2006), Upravlenie predpriiatiem v usloviiakh krizisa : monografiia [Enterprise Management in Crisis Conditions: Monograph], DonGUET, Donetsk, Ukraine.

Volkov, O. I. and Skliarenko, V. K. (2003), Ekonomika predpriiatiia : kurs lektsii [Enterprise economics: course of lectures], INFRA-M, Moscow, Russia.

Bulieiev, I. P. (1993), Formirovanie organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma upravleniia predpriiatiem po obrabotke tsvetnykh metallov [Formation of an organizational and economic mechanism for managing an enterprise for the processing of non-ferrous metals], IEP NAN Ukrainy, Donetsk, Ukraine.

Tranchenko, L. V. and Balastryk, L. O. (2005), “Problems of improving the organizational and economic mechanism of enterprise management”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 7, pp. 188–195.