СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

PDF

Ключові слова

електронний документообіг
системи електронного документообігу
таксономія фінансової звітності
електронні сервіси обліку і звітності
стандарти електронної звітності

Як цитувати

Головацька, С. І. (2021). СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ. Підприємництво і торгівля, (32), 11-16. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-02

Анотація

Ефективність публічного управління сьогодні значною мірою залежить від швидкого вирішення завдань створення, відправлення, одержання, оброблення, передавання, зберігання електронних документів. Системи електронного документообігу підвищують ефективність роботи, скорочують тривалість вирішення завдань, пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування. У діяльності міжнародних та вітчизняних компаній електронний документообіг відіграє важливу роль в організації ефективного управління та налагодження автономної і повноцінної діяльності у сучасних реаліях бізнесу. Порядок функціонування електронних систем та їх використання регулюється чинним міжнародним законодавством та законодавством України, яким установлено правила, механізми та умови щодо їх застосування. У статті визначено основні переваги електронного документообігу на підприємствах, виокремлено типи систем електронного документообігу та охарактеризовано напрями їх використання. Обґрунтовано позитивні характеристики таксономії фінансової звітності в Україні для держави, суб’єктів господарювання та інвесторів; сформовано основні організаційні засади адміністрування електронної фінансової та податкової звітності згідно з чинним законодавством України; систематизовано та охарактеризовано основні сервіси електронного документообігу та звітності; визначено роль державних органів у розробленні та адаптації національних стандартів електронної звітності.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-02
PDF

Посилання

Впровадження цифрових рішень спростить ведення податкового обліку та звітності для бізнесу. URL: https://bit.ly/3Bt5jhM.

Головацька С. І. Методичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління будівельним підприємством. Підприємництво і торгівля. 2018. № 23. С. 70–76.

Про затвердження перекладу таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 452. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/452%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf.

Податковий кодекс України : Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання : Наказ Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV (із змінами). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Про взаєморозуміння щодо розробки і впровадження Системи фінансової звітності : Меморандум від 18 грудня 2017 року № 102/15. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?Id=60836682.

Про електронні довірчі послуги : Закон України від 30 червня 2021 року № 2155-IX. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (із змінами). URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

Revised Directive on transparency requirements for listed companies (Transparency Directive) : Директива ЄС від 12 червня 2013 року № 13/544. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-544_en.htm.

Найпопулярніші сервіси електронного документообігу. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/naypopulyarnishi-servisi-elektronnogo-dokumentoobigu.html.

Vprovadzhennya tsyfrovykh rishen’ sprostyt’ vedennya podatkovoho obliku ta zvitnosti dlya biznesu, available at: https://bit.ly/3Bt5jhM.

Holovats’ka, S. I. (2018), Metodychni aspekty oblikovo-informatsiynoho zabezpechennya ryzyk-oriyentovanoho upravlinnya budivel’nym pidpryyemstvom, Pidpryyemnytstvo i torhivlya, № 23, s. 70–76.

Pro zatverdzhennya perekladu taksonomiyi finansovoyi zvitnosti za mizhnarodnymy standartamy finansovoyi zvitnosti : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 25 zhovtnya 2019 roku № 452, available at: https://mof.gov.ua/storage/files/452%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf.

Podatkovyy kodeks Ukrayiny: Kodeks Ukrayiny vid 2 hrudnya 2010 roku № 2755-VI, available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17.

Poryadok roboty z elektronnymy dokumentamy u dilovodstvi ta yikh pidhotovky do peredavannya na arkhivne zberihannya : Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny 11.11.2014 № 1886/5, available at: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

Pro bukhhalters’kyy oblik ta finansovu zvitnist’ v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 roku № 996-XIV (iz zminamy), available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Pro vzayemorozuminnya shchodo rozrobky i vprovadzhennya Systemy finansovoyi zvitnosti: Memorandum vid 18 hrudnya 2017 roku № 102/15, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?Id=60836682.

Pro elektronni dovirchi posluhy : Zakon Ukrayiny № 2155-IX vid 30.06.2021, available at: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

Pro zatverdzhennya Poryadku podannya finansovoyi zvitnosti : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28 lyutoho 2000 roku № 419 (iz zminamy), available at: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

Revised Directive on transparency requirements for listed companies (Transparency Directive): Dyrektyva YeS vid 12.06.2013 № 13/544, available at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-544_en.htm.

Naypopulyarnishi servisy elektronnoho dokumentoobihu, available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/naypopulyarnishi-servisi-elektronnogo-dokumentoobigu.html.