ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПОГЛЯД

PDF

Ключові слова

національна економіка
соціальне підприємництво
підприємець
комерційна організація
неприбуткова організація
джерела фінансування
економічна ефективність
інноваційність
фінансова стійкість

Як цитувати

Кот, Л. Л. (2021). ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПОГЛЯД. Підприємництво і торгівля, (32), 33-40. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-05

Анотація

У статті досліджено зарубіжні і вітчизняні теоретико-економічні підходи до вивчення соціального підприємництва, виділено характеристики, властиві соціальному підприємництву, які відрізняють явище від традиційних некомерційних і комерційних організаційно-управлінських форм ведення діяльності: 1) пріоритетність соціальної місії; 2) інноваційність; 3) адресність; 4) змішані джерела фінансування; 5) подвійність в оцінці ефективності; 6) інвестиційний характер діяльності; 7) фінансова стійкість; 8) обмежений розподіл прибутку. В результаті виділення і вивчення основних характеристик соціального підприємництва, а також поглядів вчених на значення вищевказаних характеристик у визначенні соціального підприємництва, виділено параметри, за якими погляди вчених в гуманітарній науці на соціальне підприємництво є різними: 1) межі соціального підприємництва; 2) форми соціального підприємництва; 3) сутність соціального підприємництва; 4) інноваційність; 5) джерела фінансування; 6) обмеження в розподілі прибутку; 7) обмеження сфер діяльності. Зазначено, що в даний час практично всі дослідники в якості основних характеристик соціального підприємництва відзначають обов’язкову пріоритетність соціальної місії, адресність діяльності, фінансову стійкість. Запропоновано до складу основних характеристик соціального підприємництва включати також наступні – змішані джерела фінансування, подвійність в оцінці ефективності, обмежений розподіл прибутку. Сформульовано визначення соціального підприємництва як діяльності, спрямованої на реалізацію проголошеної соціальної місії, пов’язаної з підвищенням добробуту і якості життя певних груп населення, що використовує змішані методи управління і джерела фінансування, здатна генерувати дохід, що спрямовується в першу чергу на реалізацію соціальної місії. Визначено, що основними суб’єктами соціального підприємництва є соціальні підприємства у формі комерційних, некомерційних організацій або приватних підприємців, діяльність яких відповідає зазначеним у цьому дослідженні характеристикам соціального підприємництва. Виділено основне протиріччя, характерне для соціального підприємництва – прагнення до досягнення соціальної місії, з одного боку, і необхідність отримання доходу, з іншого боку, внаслідок чого виникають і інші суперечності – в комбінуванні джерел фінансування; в оцінці ефективності соціального підприємства – необхідності оцінювати як соціальну, так і економічну ефективність; в необхідності підтримки фінансової стійкості діяльності і прагненні досягнення інвестиційного соціального ефекту.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-05
PDF

Посилання

Кудлай В. Г. Успішні практики розвитку соціального підприємництва: ізраїльський досвід / Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції; 18 травня 2018 р. Київ : КНЕУ, 2018. 275 с.

Проць Н. Соціальне підприємництво – запорука економічної стабільності та суспільної рівноваги. URL: http://changeukraine.com.ua/sotsialne-pidpryyemnytstvo-zaporuka-ekonomichnoyi-stabilnosti-ta-suspilnoyi-rivnovagy/

Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Інноваційно-креативна складова організаційної культури в розвитку соціально-економічних систем. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери XXI століття, 25–26 травня 2017 р. Київ : Збірник доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2017. С. 58–60.

Івашина С. Ю. Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки. Науковий погляд: економіка та управління. 2016. № 2. С. 54–62.

Карінцева О. І. Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку : монографія. Суми : ПФ «Видавництво Університетська книга», 2018. 349 с.

Santos F. M. A positive theory of social entrepreneurship. Journal of Business Ethics. 2012. Vol. 111. No. 3. P. 335–351.

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ, 2011. 242 с.

Варналій З. С. Основи підприємництва : Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. Київ, 2003. 286 с.

Баймуратов У. Б. Нова соціальна економіка: парадигма і перспективи. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. 2010. № 2 (41). С. 54–59.

Школяр М. В. Соціальне підприємництво як інструмент вирішення соціальних проблем. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2017. Вип. 27(2). С. 85–89.

Свинчук А. А., Корнецький А. О., Гончарова М. А., Назарук В. Я., Гусак Н. Є., Туманова А. А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник. Київ : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

Смаглій К. Зміни творить кожен із нас: соціальне підприємництво та стратегічна філантропія. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2014. 207 с.

Попович Д., Баранова М. Соціальне підприємництво як перспективний інструмент вирішення проблем сучасного суспільства. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 701–705.

Мокій А. І., Дацко О. І. Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 1. С. 155–166.

Косович Б. І. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 77–81.

Дульцева І. І., Драчук Ю. З. Соціальне підприємництво в розвитку зеленого туризму промислового регіону. Молодий вчений. 2015. № 2 (17) лютий. Ч. 6. С. 1057–1061.

Галушка З. І. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні. Вісн. Київ. націон. ун-ту ім. Т. Шевченка. Економіка. 2013. № 148. С. 15–17.

Босак І. П. Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2017. Вип. 1 (54). С. 99–104.

Kudlai, V. H. (2018), “Uspishni praktyky rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva: izrailskyi dosvid” [Successful practices of social entrepreneurship: Israeli experience], Sotsialne pidpryiemnytstvo: teoriia, praktyka ta mizhnarodnyi dosvid : Zb. materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii; 18 travnia 2018 r. KNEU, Kyiv, Ukraine.

Prots, N. “Sotsialne pidpryiemnytstvo – zaporuka ekonomichnoi stabilnosti ta suspilnoi rivnovahy” [Social entrepreneurship – the key to economic stability and social balance], available at: http://changeukraine.com.ua/sotsialne-pidpryyemnytstvo-zaporuka-ekonomichnoyi-stabilnosti-ta-suspilnoyi-rivnovagy/

Hudzynskyi, O. D. and Sudomyr, S. M. (2017), “Innovatsiino-kreatyvna skladova orhanizatsiinoi kultury v rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system” [Innovative and creative component of organizational culture in the development of socio-economic systems], Kreatyvni tekhnolohii, pidpryiemnytstvo i menedzhment v orhanizatsii sotsiokulturnoi sfery XXI stolittia, 25–26 travnia 2017 r. Kyiv : Zbirnyk dopovidei I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv, Kyiv, Ukraine.

Ivashyna, S. Yu. (2016), “Teoretyko-metodolohichnyi pidkhid do vyznachennia kryteriiv sotsializatsii ekonomiky” [Theoretical and methodological approach to determining the criteria for socialization of the economy], Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, № 2, s. 54–62.

Karintseva, O. I. (2018), “Restrukturyzatsiia natsionalnoi ekonomiky Ukrainy v umovakh staloho rozvytku : monohrafiia” [Restructuring of the national economy of Ukraine in terms of sustainable development: a monograph], PF «Vydavnytstvo Universytetska knyha», Sumy, Ukraine.

Santos, F. M. (2012), “A positive theory of social entrepreneurship”. Journal of Business Ethics. Vol. 111. No. 3. P. 335–351.

Shumpeter, Y. (2011), “Teoriia ekonomichnoho rozvytku: doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu” [Theory of economic development: the study of profits, capital, credit, interest and the economic cycle], Kyiv, Ukraine.

Varnalii, Z. S. (2003), “Osnovy pidpryiemnytstva : Navch. posib”. [Fundamentals of Entrepreneurship: Textbook], Kyiv, Ukraine.

Baimuratov, U. B. (2010), “Nova sotsialna ekonomika: paradyhma i perspektyvy” [New social economy: paradigm and prospects], Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy, № 2 (41), s. 54–59.

Shkoliar, M. V. (2017), “Sotsialne pidpryiemnytstvo yak instrument vyrishennia sotsialnykh problem” [Social entrepreneurship as a tool for solving social problems], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Seriia ekonomichna, № 27(2), s. 85–89.

Svynchuk, A. A., Kornetskyi, A. O., Honcharova, M. A., Nazaruk, V. Ya., Husak, N. Ye. and Tumanova, A. A. (2017), “Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin” [Social entrepreneurship: from idea to social change], TOV «PIDPRYIeMSTVO «VI EN EI», Kyiv, Ukraine.

Smahlii, K. (2014), “Zminy tvoryt kozhen iz nas: sotsialne pidpryiemnytstvo ta stratehichna filantropiia” [Each of us creates changes: social entrepreneurship and strategic philanthropy], Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska Akademiia», Kyiv, Ukraine.

Popovych, D. and Baranova, M. (2017), “Sotsialne pidpryiemnytstvo yak perspektyvnyi instrument vyrishennia problem suchasnoho suspilstva” [Social entrepreneurship as a promising tool for solving problems of modern society], Molodyi vchenyi, № 5, s. 701–705.

Mokii, A. I. and Datsko, O. I. (2014), “Rozvytok sotsialnoho pidpryiemnytstva u konteksti zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky depresyvnykh terytorii” [Development of social entrepreneurship in the context of strengthening the economic security of depressed areas], Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, № 1, s. 155–166.

Kosovych, B. I. (2020), “Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini: aktualni pytannia stanovlennia” [Social entrepreneurship in Ukraine: current issues], Ekonomika ta derzhava, № 3, s. 77–81.

Dultseva, I. I. and Drachuk, Yu. Z. (2015), “Sotsialne pidpryiemnytstvo v rozvytku zelenoho turyzmu promyslovoho rehionu” [Social entrepreneurship in the development of green tourism in the industrial region], Molodyi vchenyi, № 2 (17), s. 1057–1061.

Halushka, Z. I. (2013), “Fenomen sotsialnoho pidpryiemnytstva: poniattia ta perspektyvy rozvytku v Ukraini” [The phenomenon of social entrepreneurship: the concept and prospects of development in Ukraine], Visn. Kyiv. natsion. un-tu im. T. Shevchenka. Ekonomika, № 148, s. 15–17.

Bosak, I. P. (2017), “Sotsialne pidpryiemnytstvo: osnovni oznaky ta osoblyvosti rozvytku” [Social entrepreneurship: the main features and peculiarities of development], Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], № 1 (54), s. 99–104.