АНАЛІЗ І СТРАТЕГІЯ ПОКРАЩЕННЯ ХАРЧОВОГО СТАТУСУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

продовольство
забезпечення
безпека
харчування
раціональні
норми

Як цитувати

Ощипок, І. М. (2021). АНАЛІЗ І СТРАТЕГІЯ ПОКРАЩЕННЯ ХАРЧОВОГО СТАТУСУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (32), 41-50. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-06

Анотація

В статті розглянута важлива проблема збереження й зміцнення здоров’я населення. Проведено аналіз законодавства з регулювання продовольчої захищеності, який підтверджує, що концептуально не конкретизовані результати продовольчого забезпечення як об’єкта регулювання, не забезпечуються на достатньому рівні методичними підходами для ефективного його поновлення. Визначено фактори продовольчої безпеки та якісного харчування. Розглянуто площини забезпечення ефективних ліній постачання харчових продуктів і зменшення їх втрат під час зберігання та утворення харчових відходів. Опрацьовано напрями забезпечення практичних шляхів збереження здоров’я для виявлення суті “здоров’я”. Відмічено шість основних типів сутнісних елементів визначення здоров’я. Показана вимога парадигми сталого розвитку агропродовольчого виробництва за системою пріоритетів, які відповідають економічним інтересам господарюючих суб’єктів в поєднанні з їх екологічною та соціальною відповідальністю. Досліджено роль ФАО і ВООЗ з розробки та впровадження міжнародних програм, спрямованих на стабілізацію системи харчування населення і забезпечення харчового статусу населення України. Відзначено рівні споживання окремих харчових продуктів щодо раціональних норм, % цілого ряду продуктів, у т.ч. молочних (52,7 %), м’яса та м’ясних продуктів, включаючи субпродукти і жир-сирець (66,7 %), хлібні продукти (у перерахунку на борошно; крупи, рис, бобові) (96,8 %), яйця, шт. (97,1 %). Населення України споживає більше норми овочів та баштанних продовольчих культур (у т.ч. картоплі) (187 %), недостатню кількість свіжих плодів, ягід та винограду (без переробки на вино) – (65,2 %) відповідно щодо рекомендованих МОЗ України норм здорового харчування. Відзначені негативні тенденції забезпечення продовольчої безпеки останніх років через: незбалансованість харчування; скорочення розмірів власного виробництва окремих продуктів, споживання значної кількості продуктів нижче оптимальних норм, погіршення якості харчування, економічної недоступності продовольства внаслідок загального невисокого ступеня доходів населення. Показано найвищу диференціацію рівня життя населення за суспільними групами, збільшення імпорту практично за всіма продовольчими групами, що приводить до стримування становлення вітчизняного виробника. При цьому передбачається погіршення загальної позитивної перспективи у сфері продовольчої безпеки і харчування через присутність пандемії COVID-19.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-06
PDF

Посилання

Бабич М. М. Продовольча безпека України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. …док. екон. наук: 08.00.03. Миколаїв, 2019. 40 с.

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2019 році : Статистичний збірник. Ч. 1. Державна служба статистики України. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_ vrd_19_ue.pdf.

Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану продовольчої безпеки в Україні. Офіційний сайт. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/storage/app/.

Кравчук Н. І., Антонець Т. Ю., Чаюн В. М. Особливості продовольчого забезпечення сільських територій. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 23. С. 1–12.

Рівень життя населення України / за ред. Л. М. Черенько; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України. Київ : ТОВ “Видавництво «Консультант»”, 2006. 428 с.

Статистичний збірник “Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України” / Державна служба статистики України. 60 с.

Development of composition and technology of new functional foods – koumiss, thane, ayran / A. V. Solovieva, Y. A. Zhukova, L. S. Strelnikov, O. S. Kalyuzhnaya. Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, 21 april, 2016. Kh. : Publishing Office NUPh, 2016. Р. 373–374.

Development of the pharmaceutical biotechnology at the biotechnology department of the National university of pharmacy / L. Strelnikov, O. Kalyuzhnaya, O. Strilets, O. Ivachnenko // Modern direction in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology : monograph: editor in chief Volodymyr Novikov. Lviv : Lviv Polytechnic, 2015. P. 184–189.

FAO (2002) The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome. URL: http://www.fao.org/3/y1500e/ y1500e00.htm.

FAO (2020) Global Food Security Index. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/ Details#Ukraine.

Functional aspects of dairy foods in human health: An overview / S. K. Bharti, N. K. Sharma, K. Murari et al. // Critical review in pharmaceutical sciences. 2012. № 1. P. 35–42.

Seto K. C., Ramankutty N. Hidden linkages between urbanization and food systems. Science. 2016. Vol. 352(6288). P. 943–945.

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html28.

URL: http://www.ipes-food.org/reports.

URL: http://www.fao.org/fcit/fcit-home/en/.

URL: http://www.cityregionfoodsystems.org.

Babych, M. M. (2019), Prodovol'cha bezpeka Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka : avtoref. dys. …dok. ekon. nauk: 08.00.03, Mykolaiv. 40 s.

Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2019 rotsi : Statystychnyj zbirnyk. Ch. 1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020), Kyiv, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_ vrd_19_ue.pdf.

Zahal'na teoriia zdorov'ia ta zdorov'iazberezhennia : kolektyvna monohrafiia, za zah. red. prof. Yu. D. Bojchuka, Vyd. Rozhko S. H. (2017), Kharkiv, 488 s.

Informatsijno-analitychni materialy schodo stanu prodovol'choi bezpeky v Ukraini. Ofitsijnyj sajt. Informatsijno-analitychnyj portal APK Ukrainy, available at: https://agro.me.gov.ua/storage/app/.

Kravchuk, N. I. Antonets', T. Yu. and Chaiun, V. M. (2021), Osoblyvosti prodovol'choho zabezpechennia sil's'kykh terytorij, Ekonomika ta suspil'stvo, vyp. 23, s. 1–12.

Riven' zhyttia naselennia Ukrainy, za red. L. M. Cheren'ko (2006), NAN Ukrainy. In-t demohrafii ta sots. doslidzh., Derzh. kom. statystyky Ukrainy, TOV “Vydavnytstvo «Konsul'tant»”, Kyiv, 428 s.

Statystychnyj zbirnyk “Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy”, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 60 s.

Development of composition and technology of new functional foods – koumiss, thane, ayran, A. V. Solovieva, Y. A. Zhukova, L. S. Strelnikov, O. S. Kalyuzhnaya (2016), Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, 21 april, Publishing Office NUPh, Kh., pp. 373–374.

Development of the pharmaceutical biotechnology at the biotechnology department of the National university of pharmacy, L. Strelnikov, O. Kalyuzhnaya, O. Strilets, O. Ivachnenko, Modern direction in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology : monograph: editor in chief Volodymyr Novikov (2015), Lviv Polytechnic, Lviv, pp. 184–189.

FAO (2002), The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome, available at: http://www.fao.org/3/y1500e/ y1500e00.htm.

FAO (2020), Global Food Security Index, available at: https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/ Details#Ukraine.

Functional aspects of dairy foods in human health: An overview, S. K. Bharti, N. K. Sharma, K. Murari et al. (2012), Critical review in pharmaceutical sciences, № 1, pp. 35–42.

Seto, K. C. and Ramankutty N. (2016), Hidden linkages between urbanization and food systems, Science, vol. 352(6288), pp. 943–945.

Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html28.

Available at: http://www.ipes-food.org/reports.

Available at: http://www.fao.org/fcit/fcit-home/en/.

Available at: http://www.cityregionfoodsystems.org.