ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

PDF

Ключові слова

інновації
інноваційність
інноваційна активність
інноваційний потенціал
корпоративне підприємництво

Як цитувати

Мисилюк, В. С. (2020). ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво і торгівля, (26), 60-67. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-09

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми зниження інноваційної активності українських суб’єктів підприємництва та у зв’язку з цим погіршення інших оціночних характеристик стану підприємств: втрату конкурентоспроможності, гнучкості, адаптивності та ефективності. Стан та проблеми розвитку корпоративного підприємництва визначаються детермінантами низької інноваційності українських підприємств. Метою статті є здійснення аналізу стану інноваційної діяльності українських підприємств та розроблення пропозицій з активізації процесів генерування та впровадження інновацій у внутрішньому корпоративному середовищі. Для досягнення визначеної мети було проведено динамічний та порівняльний статистичні аналізи інноваційної діяльності підприємств України та Європейського Союзу. Результати дослідження вказують на надзвичайно низький рівень та негативну динаміку інноваційної активності українських підприємств, а також колосальне відставання від рівня інноваційності підприємств Європейського Союзу. Ідентифікований стан та тенденції вказують на необхідність удосконалення процесу управління інноваціями на підприємствах шляхом цілеспрямованого впливу вищого керівництва. Практична цінність статті полягає в обґрунтуванні перспектив упровадження корпоративного підприємництва як інструменту стимулювання інновацій у внутрішньому середовищі організацій.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-09
PDF

Посилання

Світові обсяги експорту високих технологій. Світовий банк: веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?view=chart (дата звернення: 26.08.2020).

Глобальний індекс інноваційності (Україна). Всесвітня організація інтелектуальної власності: веб-сайт. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ua.pdf (дата звернення: 26.08.2020).

Лігоненко Л. О. Цільові параметри планування інноваційного розвитку підприємства. Економіка розвитку. 2015. №3 (75). С. 80–87.

Лігоненко Л. О. Інноваційність як об'єкт дослідження та оцінювання. Економічний форум. 2015. №3. С. 40–46.

Лігоненко Л. О. Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. №3. С. 105–117.

Лігоненко Л. О., Селезова М. В. Інформаційне забезпечення аналізу інноваційної діяльності підприємств в Україні: стан, проблеми, шляхи їх розв'язання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. С. 414–417.

Великий Ю.В. Інноваційність як засіб забезпечення конкурентних переваг машинобудівних підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 2013. №24. С. 216–225.

Гнатюк Я. І. Інноваційність як основа розвитку конкурентоспроможності. Наукові записки. 2014. №1. С. 32–38.

Устинова О. Е. Корпоративное предпринимательство как стратегический ресурс инновационного развития компании. Вопросы инновационной экономики. 2020. №2. С. 993–1006.

McFadzean E., O’Loughlin А., Shaw Е. Corporate entrepreneurship and innovation part 1: the missing link. European Journal of Innovation Management. 2005. Vol. 8. №. 3. Р. 350–372.

Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні». Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (дата звернення: 26.08.2020).

Доповідь «Інноваційна діяльність промислових підприємств України». Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_idpp_dop.htm (дата звернення: 26.08.2020).

PwC's Innovation Benchmark 2017. PwC: веб-сайт. URL: https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/business-innovation/assets/2017-innovation-benchmark-findings.pdf (дата звернення: 26.08.2020).

Форма державного статистичного спостереження зі статистики інновацій № ІНН. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/225/225_2016.htm (дата звернення: 26.08.2020).

Опитувальник Community Innovation Survey 2014–2016. Євростат: веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/inn_cis10_esms_an2.pdf (дата звернення: 26.08.2020).

Доповідь «Обстеження інноваційної діяльності в економіці України (за міжнародною методологією)». Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_obs_inov_d.htm (дата звернення: 26.08.2020).

Результати інноваційного обстеження Community Innovation Survey 2014–2016. Євростат: веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database (дата звернення: 26.08.2020).

The official website of the World Bank (2020), “High-technology exports (current US$)”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?view=chart (Accessed 26 August 2020).

The official website of the World Intellectual Property Organization (2019), “Global Innovation Index (Ukraine)”, available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ua.pdf (Accessed 26 August 2020).

Ligonenko, L. O. (2015), “Target parameters of enterprise innovative development planning”, Ekonomika rozvytku, vol. 3, no. 75, pp. 80–87.

Ligonenko, L. O. (2015), “Innovation as object of research and estimation”, Ekonomichnyi forum, vol. 3, pp. 40–46.

Ligonenko, L. O. (2015), “Methodology and tools of enterprise innovativeness evaluation”, Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 3, pp. 105–117.

Ligonenko, L. O. and Selezova, M. V. (2017), “Information support of innovation activities analysis of Ukrainian enterprises: current state, problems and their solving”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 20, pp. 414–417.

Velykyi, Yu. V. (2013), “Innovation as a means of competitive advantage engineering companies”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 24, pp. 216–225.

Hnatiuk, Ya. I. (2014), “Innovativeness as a base of development of competitiveness”, Naukovi zapysky, vol. 1, pp. 32–38.

Ustinova, O. E. (2020), “Corporate entrepreneurship as a strategic resource for innovative development of the company”, Voprosy innovatsionnoy ekonomiki, vol. 2, pp. 993–1006.

McFadzean, E., O’Loughlin, A. and Shaw, E. (2005), “Corporate entrepreneurship and innovation part 1: the missing link”, European Journal of Innovation Management, vol. 8, no. 3, pp. 350–372.

The official website of the State Statistics Service of Ukraine, Statistical reports “Scientific and innovative activity in Ukraine”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (accessed 26 August 2020).

The official website of the State Statistics Service of Ukraine, Report “Innovative activity of industrial enterprises of Ukraine”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_idpp_dop.htm (accessed 26 August 2020).

The official website of PwC (2017), “PwC's Innovation Benchmark”, available at: https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/business-innovation/assets/2017-innovation-benchmark-findings.pdf (accessed 26 August 2020).

The official website of the State Statistics Service of Ukraine, “The form of state statistical observation on innovation statistics № ІНН”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/225/225_2016.htm (accessed 26 August 2020).

The official website of Eurostat, “The harmonised Community Innovation Survey questionnaire (2014–2016)”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/inn_cis10_esms_an2.pdf (accessed 26 August 2020).

The official website of the State Statistics Service of Ukraine, Report “The survey of innovation activity in the economy of Ukraine (according to international methodology)”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_obs_inov_d.htm (accessed 26 August 2020).

The official website of Eurostat, “The results of the Community Innovation Survey 2014–2016”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database (accessed 26 August 2020).