ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

PDF

Ключові слова

менеджер
організація праці менеджера
планування
управлінські рішення
громадська організація

Як цитувати

Фединець, Н. І., Сняданко, Ю. П., & Марчук, О. М. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ. Підприємництво і торгівля, (32), 51-59. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-07

Анотація

У статті досліджено актуальні питання, пов’язані з організацією праці менеджера та прийняттям ним управлінських рішень. Метою статті є визначення основних напрямів організації праці менеджера у громадських організаціях сфери охорони природи. Підтвердженням актуальності цього питання є значний інтерес наукової спільноти. У ході дослідження встановлено, що функціонування громадської організації значною мірою залежить від організації керівництвом як власної праці, так і всіх управлінських процесів. Виявлено, що важливою передумовою розвитку громадської організації є прийняття своєчасних, обґрунтованих та ефективних рішень. Доведено, що специфіка функціонування громадської організації зумовлює колегіальний характер ухвалення рішення. З’ясовано, що вагома роль в управлінському процесі належить плануванню різноманітних охоронних проєктів. Аргументовано, що успіх багатьох управлінських процесів залежить від того, як спланована та організована робота менеджера. Встановлено, що сучасні реалії функціонування громадської організації пов’язані з динамічністю змін, появою інновацій у сфері, посиленням вимог суспільства. Доведено, шо в таких умовах навантаження на менеджера лише зростає, тому організація його праці часто неефективна та потребує застосування нових підходів. Запропоновано основні етапи процесу прийняття управлінських рішень в громадській організації. Зроблено висновок, що підвищенню ефективності процесу організації праці менеджера та прийняття ним рішень у громадській організації сприяє як внутрішнє, так і зовнішнє консультування окремих напрямів діяльності та проєктів. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на формування ефективного механізму управління розвитком громадських організацій у сфері охорони природи.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-07
PDF

Посилання

Асаул А., Коваль О. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах. Економіка України. 2012. С. 29–37.

Бабчинська О., Собчук С. Новітні методи прийняття управлінських рішень та їх особливості в економіці України. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 2. Т. 1. С. 22–25.

Волобуєв М. Обґрунтування технології прийняття управлінських рішень. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/2892/1/Волобуєв М.О.

Глєбушкіна О., Качура Г. Поради для початківців в громадській організації. Збірка рекомендацій для організацій громадянського суспільства та ініціативних груп. Херсон : Нова генерація, 2015. 144 с.

Загороднюк О., Горбатюк М. Сучасні засоби планування часу менеджера. URL: https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2021/21-st/zbirnik-1-ekciya-1.pdf#page=46.

Луценко І. Тайм-менеджмент, або мистецтво управління часом. URL: https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment.

Михайлюк Н., Попівняк Р. Методи раціоналізації персональної праці менеджера. Ефективна економіка. 2019. № 10. С. 140–145.

Пересунько В. Делегування та самоменеджмент як технології демократизації управління персоналом. URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/29650.

Солтин С., Одинцова С. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2016/november/1725.

Тоценко В. Методи та засоби підтримки прийняття рішень. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50898.

Asaul, A. and Koval, O. (2012), Osnovni napriamy pidvyshchennia yakosti ta efektyvnosti rozrobky i pryiniattia upravlinskykh rishen u pidpryiemnytskykh strukturakh. Ekonomika Ukrainy, pp. 29–37.

Babchynska, O. and Sobchuk, S. (2012), Novitni metody pryiniattia upravlinskykh rishen ta yikh osoblyvosti v ekonomitsi Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 2. T. 1, pp. 22–25.

Volobuiev, M. Obhruntuvannia tekhnolohii pryiniattia upravlinskykh rishen, available at: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/2892/1/Volobuiev M.O.

Hliebushkina, O. and Kachura, H. (2015), Porady dlia pochatkivtsiv v hromadskii orhanizatsii. Zbirka rekomendatsii dlia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva ta initsiatyvnykh hrup. Kherson: Nova heneratsiia. 144 s.

Zahorodniuk, O., Horbatiuk M. Suchasni zasoby planuvannia chasu menedzhera, available at: https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2021/21-st/zbirnik-1-ekciya-1.pdf#page=46.

Lutsenko, I. Taim-menedzhment, abo mystetstvo upravlinnia chasom, available at: https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment.

Mykhaliuk, N. and Popivniak, R. (2019), Metody ratsionalizatsii personalnoi pratsi menedzhera. Efektyvna ekonomika, № 10, pp. 140–145.

Peresunko, V. Delehuvannia ta samomenedzhment yak tekhnolohii demokratyzatsii upravlinnia personalom, available at: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/29650.

Soltyn, S., Odyntsova, S. Pryiniattia upravlinskykh rishen v umovakh ryzyku ta nevyznachenosti, available at: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2016/november/1725.

Totsenko, V. Metody ta zasoby pidtrymky pryiniattia rishen, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50898.