ЦИФРОВИЙ РОБОЧИЙ ПРОСТІР ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

PDF

Ключові слова

цифровізація
ринок праці
цифровий робочий простір
цифрове робоче місце
глобалізація

Як цитувати

Чернятевич, Я. В. (2021). ЦИФРОВИЙ РОБОЧИЙ ПРОСТІР ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ. Підприємництво і торгівля, (32), 60-65. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-08

Анотація

У статті розглянуто сутність цифрового робочого простору як складової частини сучасного ринку праці. Встановлено, що внаслідок глобалізаційних процесів в економічних системах на передній план виходять цифрові технології, автоматизовані системи управління, віддалена (дистанційна) праця, розвиток економіки знань та інформаційного суспільства. Виявлено, що 2020 рік приніс значні зміни у сфері організації праці, в системі реалізації професійної діяльності людини, в підходах до розуміння особистісного розвитку, наслідком чого став пошук шляхів адаптації людей до так званої нової реальності. З’ясовано, що поняття цифрового робочого простору є досить новим у науковому обігу і водночас досить уживаним. Не існує єдиного визначення цього терміна, однак це не заважає компаніям та організаціям використовувати його для побудови стратегій розвитку та функціонування. Встановлено, що під цифровим робочим простором можна розуміти певне інтегральне утворення, що охоплює цифрові процеси, засоби цифрової взаємодії, інформаційні ресурси, цифрову інфраструктуру та інші поняття, що є характерними для цифровізації загалом. З’ясовано, що в Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України цифрове робоче місце визначається як віртуальний еквівалент фізичного робочого місця, котрий вимагає належної організації, користування та управління, оскільки воно має стати запорукою підвищеної ефективності працівників та створення для них більш сприятливих умов праці. Зроблено висновок про те, що у нинішніх умовах змінюється роль людини у виробничих процесах, зростає потреба у творчих кадрах, важливими ознаками робочої сили стають креативність, комунікабельність, нестандартне мислення, адаптивність тощо. Саме інтенсивний розвиток цифровізації, загальносвітові тенденції (в тому числі, пандемія коронавірусу COVID-19), прискорений розвиток цифрового простору та перехід на цифрові робочі місця є і причинами, і наслідками реалізації нових якісних ознак сучасної людини на ринку праці.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-08
PDF

Посилання

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти : наукова доповідь / керівник проєкту О. Пищуліна. Київ, 2020. 274 с.

Hnidenko V., Kaplina H. Analysis of trends for development of distantly employment in Ukraine. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-29-9_2 (дата звернення: 8.12.2021).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi (дата звернення: 8.12.2021).

Цифровое пространство. URL: http://multilang.pravo.by/ru/Term/Index/31426?langName=ru&size=25&page=1&type=3 (дата звернення: 29.11.2021).

Истомина Е. Цифровое рабочее пространство: как организовать правильно и когда нужен ИИ. URL: https://ecm-journal.ru/post/Cifrovoe-rabochee-prostranstvo-kak-organizovat-pravilno-i-kogda-nuzhen-II.aspx (дата звернення: 29.11.2021).

Данилова Н., Сараева И. Глобальное цифровое пространство: перспективы и угрозы для экономического развития стран. Известия Саратовского университета. Серия: Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19. Вып. 1. С. 65–73.

Маковоз О., Передерій Т. Управління персоналом в умовах цифрової економіки. Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання : колективна монографія. Т. 1 / за ред. І. Ящишиної. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2018. С. 184–203.

Гаджиев Х. Цифровое пространство как поле политического противостояния власти и оппозиции. Политическая наука. 2020. № 3. С. 147–171.

Что такое цифровое рабочее место? URL: https://www.hpe.com/ru/ru/what-is/digital-workplace.html (дата звернення: 10.12.2021).

Нагорная Е. Цифровое рабочее место – важный шаг трансформации бизнеса. URL: http://lib.itsec.ru/articles2/focus/tsifrovoe-rabochee-mesto-vazhnyy-shag-transformatsii-biznesa (дата звернення: 11.12.2021).

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проєкти цифровізації України до 2020 року. HITECH office. 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 19.11.2021).

Pyshchulina, О. (2020), Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty: naukova dopovid [Digital economy: trends, risks and social determinants], Kyiv.

Hnidenko, V. and Kaplina, H. Analysis of trends for development of distantly employment in Ukraine. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-29-9_2 (accessed: 8.12.2021).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018–2020 and approval of the action plan for its implementation””, available at: http://zakon.rada.gov.ua (accessed 8.12.2021).

The Legal Dictionary. “Digital space”, available at: http://multilang.pravo.by/ru/Term/Index/31426?langName=ru&size=25&page=1&type=3 (accessed: 29.11.2021).

Istomina, E. (2021), “Digital workspace: how to organize properly and when you need an IT”, available at: https://ecm-journal.ru/post/Cifrovoe-rabochee-prostranstvo-kak-organizovat-pravilno-i-kogda-nuzhen-II.aspx (accessed: 29.11.2021).

Danilova, N. and Sarajevo, I. (2019), “The global digital space: prospects and threats to economic development”, Yzv. Sarat. un-ta. Ser.: Ekonomyka. Upravlenye. Pravo. Т. 19. Vol. 1, pp. 65–73.

Makovoz, O. and Perederiy, T. (2018), “Personnel management in a digital economy”, Ekonomiko-upravlinski aspekty funktsionuvannia ta rozvytku subiektiv hospodariuvannia: kolektyvna monohrafiia. Kamyanets-Podilsky: MEDOBORY-2006, pp. 184–203.

Gadzhiev, H. (2020), “Digital space as a field of political confrontation between the government and the opposition”, Polytycheskaia nauka. № 3, pp. 147–171.

Hewlett Packard Enterprise. “What is a digital workplace?”, available at: https://www.hpe.com/ru/ru/what-is/digital-workplace.html (accessed: 10.12.2021).

Nagornaya E. “The digital workplace is an important step in business transformation”, available at: http://lib.itsec.ru/articles2/focus/tsifrovoe-rabochee-mesto-vazhnyy-shag-transformatsii-biznesa (accessed: 11.12.2021).

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 (“Tsyfrovyi poriadok dennyi” – 2020). Kontseptualni zasady (versiia 1.0). Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty “tsyfrovizatsii” Ukrainy do 2020 roku. HITECH office. 2016. 90 s., available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (accessed: 19.11.2021).