ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ОЗНАКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

PDF

Ключові слова

асортимент
якість
ознаки ідентифікації
індивідуальні транспортні засоби
властивості
діагностика
легкові автомобілі

Як цитувати

Ніколайчук, Л. Г., & Бобуська-Дьєрдь, Х. В. (2020). ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ОЗНАКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Підприємництво і торгівля, (26), 68-75. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-10

Анотація

Однією з найважливіших галузей суспільного виробництва є автомобільний транспорт, який покликаний задовольняти потреби населення, розвитку цивілізації і виробництва загалом. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою. Тому досить актуальним є питання законодавчого регулювання вільного обігу легкових автомобілів. Законами, кодексами (статутами) окремих видів транспорту та іншими актами законодавства України регулюються відносини, пов’язані з діяльністю транспорту. У роботі розглянуті особливості товарознавчих властивостей та оцінки якості легкових автомобілів. За сучасних високих темпів науково-технічного прогресу асортимент транспортних засобів став більш динамічним і складним. Все це вимагає всебічного аналізу властивостей, асортименту, вивчення і прогнозування тенденцій його розвитку, що дає підтвердження актуальності вибраної нами теми. Згідно з чинною нормативною базою, технічний стан транспортного засобу або агрегату визначається сукупністю змінних властивостей, які позначаються показниками конструктивних параметрів. Для автомобілів під час визначення технічного стану використовують параметри діагностики, які поєднані з конструктивними параметрами і демонструють про них ту чи іншу інформацію. Дуже важливим є питання ідентифікації легкового автомобіля, яка полягає у визначенні типу, моделі, версії транспортного засобу, а саме: його року виготовлення, комплектності, укомплектованості, повної маси, робочого об’єму двигуна тощо, визначається за даними підприємства-виробника легкового автомобіля. У роботі розкриті питання, що окреслюють перспективні напрями розвитку, а саме: створення на базі вдосконалених технічних засад виробів із принципово новими споживними властивостями, що надає споживачам зручності під час купівлі легкових автомобілів; створення умов для більшої конкурентоспроможності на ринку транспортних засобів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-10
PDF

Посилання

Алексеев Н. С., Ганцов Ш. К. и др. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров. Москва : Экономика, 1988. 336 с.

Бирюков Б. М. Справочник. Классификация, идентификация и маркировка легковых автомобилей [Текст]. Москва : “Издательство ПРИОР”, 2000. 320 с.

ДСТУ 3525-97. Засоби транспортні дорожні. Маркування. URL: http://lindex.net.ua/ua/shop/bibl/500/doc/2136.

ДСТУ 2518-94. Автотранспортні засоби. Несівні системи автомобілів. Терміни та визначення. URL: http://www.standards.in.ua/?dk=1&c=21&g=3.

Идентификация автомобилей [Текст]. Москва : Прайс-Н Союз НАМИ, 2002. 180 с.

ISO 3779:2009. Транспорт дорожный. Идентификационный номер автомобилей (VIN). Содержание и структура. URL: http://www.vniiki.ru/document/4528771.aspx.

Алексєєв C. C. Ідентифікаційні ознаки визначення року виготовлення транспортного засобу [Текст] : матер. IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємствˮ (Дніпропетровськ, 28 березня 2013 р.). Дніпропетровськ, 2013. С. 19–21.

Alekseev, N. S., Hantsov, Sh. K. i dr. (1988), Teoretycheskye osnovy tovarovedenyia neprodovol'stvennykh tovarov, Ekonomyka, Moskva, 336 s.

Byriukov, B. M. (2000), Spravochnyk. Klassyfykatsyia, ydentyfykatsyia y markyrovka lehkovykh avtomobylej [Tekst], “Yzdatel'stvo PRYOR”, Moskva, 320 s.

DSTU 3525-97. Zasoby transportni dorozhni. Markuvannia, available at: http://lindex.net.ua/ua/shop/bibl/500/doc/2136.

DSTU 2518-94. Avtotransportni zasoby. Nesivni systemy avtomobiliv. Terminy ta vyznachennia, available at: http://www.standards.in.ua/?dk=1&c=21&g=3.

Ydentyfykatsyia avtomobylej [Tekst] (2002), Prajs-N Soiuz NAMY, Moskva, 180 s.

ISO 3779:2009. Transport dorozhnyj. Ydentyfykatsyonnyj nomer avtomobylej (VIN). Soderzhanye y struktura, available at: http://www.vniiki.ru/document/4528771.aspx.

Aleksieiev, S. S. (2013), Identyfikatsijni oznaky vyznachennia roku vyhotovlennia transportnoho zasobu [Tekst]: mater. IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh „Formuvannia mekhanizmiv upravlinnia iakistiu ta pidvyschennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstvˮ (Dnipropetrovs'k, 28 bereznia 2013 r.), Dnipropetrovs'k, s. 19–21.