СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КУРИЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА КАЛЬЯНУ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

PDF

Ключові слова

сигарета
електронна сигарета
кальян
нікотин
процес
горіння

Як цитувати

Ощипок, І. М. (2020). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КУРИЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА КАЛЬЯНУ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Підприємництво і торгівля, (26), 76-81. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-11

Анотація

У статті розглянуті питання щодо нових курильних пристроїв – електронних сигарет. Наведено інформування про проблеми куріння, зокрема кальяну. Дим кальянів, як і дим інших тютюнових виробів, містить токсичні речовини, які викликають рак легень та інші види раку, серцево-судинні, респіраторні та інші захворювання. Небезпека для здоров’я від кальяну може навіть бути більшою через деякі специфічні для кальянів особливості. Під час куріння тютюнова суміш нагрівається за допомогою горіння вугілля, яке кладеться на тютюнову суміш. Тому курці кальяну (і ті, хто перебуває поряд) вимушені вдихати не тільки продукти згорання тютюнової суміші, але і продукти згорання вугілля, насамперед чадний газ. Під час горіння вугілля в кальяні утворюється не лише чадний газ, але і багато канцерогенів, наприклад бенз(а)пірен та поліароматичні вуглеводні, а також важкі метали, такі як свинець, кобальт та нікель, що призводить до небезпечних концентрацій цих шкідливих речовин у повітрі. ВООЗ вважає, що Електронні системи доставки нікотину (ЕСДН) зараз перебувають на етапі становлення, тому мають як загрози, так і перспективи для контролю над тютюном. Небезпека в тому, що більшість таких електронних систем не були тестовані незалежними вченими. Багато електронних сигарет містять нікотин, який негативно впливає на багато біологічних процесів організму людини. Їхні заправні контейнери містять концентровану кількість ароматизаторів, що потенційно вказують на їхню цитотоксичність, тобто здатність руйнувати клітини організму. ЕСДН, що є альтернативою традиційним тютюновим виробам, набули поширення на світовому ринку і відрізняються від традиційних сигарет утворенням високодисперсного аерозолю за відсутності процесу горіння. В українському законодавстві немає визначення електронних сигарет. Вони продаються як електронні пристрої нарівні із флешками. Це означає, що ніхто не знає та не регулює вміст електронних систем доставки нікотину в нашій країні. Класифікована нова продукція як окрема категорія виробів ЕСДН, виділені основні групи споживчих товарів цієї категорії. Надана загальна характеристика зразків рідини для заправки ЕСДН як в’язкої, слабо текучої рідини різних кольорів на основі високоатомних спиртів – гліцерину (пропан-1,2,3- тріол, харчова добавка Е422) і пропіленгліколю (пропан-1,2-діол, харчова добавка Е1520), води, ароматизатора, з нікотином/без нікотину (залежно від зразка), щільність розчину – не менше 1,2 мг/мл, водневий показник рН – 4,5–7,5. У результаті досліджень встановлено: відсутність монооксиду вуглецю в газовій фазі аерозолю ЕСДН одноразового використання – кількісний перехід нікотину з рідини в аерозоль незначний, що є підтвердженням відсутності процесу горіння під час споживання ЕСДН.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-11
PDF

Посилання

Андреева Т. И. Воздействие пассивного курения на здоровье детей. Обзор литературы. Главный врач. 2009. №9. С. 86–95; №10; С. 75–83. URL: http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/250.

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну(GATS), Звіт за результатами дослідження, Україна, 2010 / Т. Андрєєва, В. Захожа, Н. Король, К. Красовський, В. Лі, Д. Лі, Ч. Уоррен, Н. Харченко. Київ, 2010. 176 с. URL: http://moz.gov.ua/ua/portal/zvit_tutun_2010.html.

Дятленко Г. Маркетингові стратегії тютюнової індустрії, що впливають на сприйняття та споживання кальяну в Україні. Контроль над тютюном й охорона громадського здоров’я у Східній Європі. 2013, т. 3, № 1. С. 29–38.

Каданер Є. І., Федотов В. П. Оцінка якості життя хворих на екзему курців тютюну. Дерматовенерология, косметология, сексопатология. Днепропетровск, 2008. №1/2. C. 32–35.

Кочеткова С. К., Остапченко И. М. Исследование безопасности курения кальянных табаков и электронных сигарет. Инновационные пищевые технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья : матер. Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2011. С. 189–193.

Красовський К. С., Андрєєва Т. І., Григоренко А. А., Бутильська Н. А. Оцінка динаміки поширеності тютюнокуріння в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2009. № 2. С. 91–99.

Михайлов Є. А. Економічний механізм функціонування ринку тютюну в Україні : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН. Київ, 2009. 20 с.

Харченко Е. Н., Синицкая Т. В., Рыткис И. С., Гуркова А. В. Разработка модели и алгоритма медико-социальной помощи подросткам с аддиктивным поведением, употребляющим психоактивные вещества / Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 10-летию кафедры психиатрии и психосоматики Курского государственного медицинского университета «Актуальные вопросы пограничной психической патологии (боипсихосоциальный подход)», 14–15 мая 2013 г. Курск. С. 233–236.

Peng L. The impact of cigarette taxes and advertising on the demand for cigarettes in Ukraine / L. Peng, H. Ross // Cent Eur J Public Health. 2009. 17. № 2. C. 93–98.

Pobedyonna G. P., Golovnya D. V., Kotova I. S. Smoking among the young people and its effects. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 2013. Т. 8, № 1.

Ross H.Z., Shariff S., Gilmore A. Economics of Tobacco Taxation in Ukraine. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2008.

Andreyeva, T. I. (2009), Vozdeystviye passivnogo kureniya na zdorov'ye detey. Obzor literatury, Glavnyy vrach, №9, s. 86–95; № 10, s. 75–83, available at: http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/250.

Hlobalʹne opytuvannya doroslykh shchodo vzhyvannya tyutyunu(GATS), Zvit za rezulʹtatamy doslidzhennya, Ukrayina, 2010 / T. Andryeyeva, V. Zakhozha, N. Korolʹ, K. Krasovsʹkyy, V. Li, D. Li, C. Uorren, N. Kharchenko (2010), Kyiv, 176 s., available at: http://moz.gov.ua/ua/portal/zvit_tutun_2010.html.

Dyatlenko, H. (2013), Marketynhovi stratehiyi tyutyunovoyi industriyi, shcho vplyvayutʹ na spryynyattya ta spozhyvannya kalʹyanu v Ukrayini, Kontrolʹ nad tyutyunom y okhorona hromadsʹkoho zdorov’ya u Skhidniy Yevropi, t. 3, № 1, s. 29–38.

Kadaner, YE. I. and Fedotov, V. P. (2008), Otsinka yakosti zhyttya khvorykh na ekzemu kurtsiv tyutyunu, Dermatovenerolohyya, kosmetolohyya, seksopatolohyya, Dnepropetrovsk, №1/2, s. 32–35.

Kochetkova, S. K. and Ostapchenko, I. M. (2011), Issledovaniye bezopasnosti kureniya kal'yannykh tabakov i elektronnykh sigaret, Innovatsionnyye pishchevyye tekhnologii v oblasti khraneniya i pererabotki sel'skokhozyaystvennogo syr'ya: mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Krasnodar, s. 189–193.

Krasovsʹkyy, K. S., Andryeyeva, T. I., Hryhorenko, A. A. and Butylʹsʹka, N. A. (2009), Otsinka dynamiky poshyrenosti tyutyunokurinnya v Ukrayini, Visnyk sotsialʹnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovʺya Ukrayiny, № 2, s. 91–99.

Mikhaylov, E. A. (2009), Yekonomíchniy mekhanizm funktsionuvannya rinku tyutyunu v Ukraí̈ní: avtoref. dis... kand. yekon. nauk: 08.00.03 /; Nats. nauk. tsentr “In-t agrar. yekonomikiˮ UAAN, Kyiv, 20 s.

Kharchenko, Ye. N., Sinitskaya, T. V., Rytkis, I. S. and Gurkova, A. V. (2013), Razrabotka modeli i algoritma medikosotsial'noy pomoshchi podrostkam s addiktivnym povedeniyem, upotreblyayushchikh psikhoaktivnyye veshchestva, Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem, posvyashchennoy 10-letiyu kafedry psikhiatrii i psikhosomatiki Kurskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta “Aktual'nyye voprosy pogranichnoy psikhicheskoy patologii (boipsikhosotsial'nyy podkhod)ˮ, 14–15 maya 2013 g., Kursk, s. 233–236.

Peng, L. and Ross, H. (2009), The impact of cigarette taxes and advertising on the demand for cigarettes in Ukraine, Cent Eur J Public Health, 17, №2, s. 93–98.

Pobedyonna, G. P., Golovnya, D. V. and Kotova, I. S. (2013), Smoking among the young people and its effects, Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny, t. 8, № 1.

Ross, H. Z., Shariff, S. and Gilmore, A. (2008), Economics of Tobacco Taxation in Ukraine, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris.