КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ: СКЛАДНИКИ І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

PDF

Ключові слова

безперервний розвиток
конкурентоспроможність підприємства
найманий працівник
конкурентоспроможність персоналу
людські ресурси

Як цитувати

Ситник, О. Ю. (2020). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ: СКЛАДНИКИ І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ. Підприємництво і торгівля, (26), 82-86. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-12

Анотація

Розглянуто актуальну проблему формування конкурентоспроможності персоналу підприємств. Проаналізовано підходи сучасних науковців до категорії «конкурентоспроможність персоналу», визначено її характеристики. Систематизовано перелік факторів формування конкурентоспроможності персоналу. Охарактеризовано конкурентні переваги персоналу та джерела їх формування, як екзогенні, так і ендогенні. Деталізовано складники конкурентоспроможності найманого працівника. Акцентовано увагу на необхідності розвитку емоційного інтелекту, критичного та креативного мислення найманого працівника в межах навчання протягом життя як обов’язкових складників його здатності до конкуренції. Обґрунтовано напрями підвищення конкурентоспроможності персоналу, оскільки здатність найманих працівників (за сукупністю якостей) відповідати вимогам ринку взаємопов’язана із розвитком конкурентноздатності країни, галузі, регіону та підприємства зокрема, чим і зумовлено запропонований перелік заходів з її підвищення.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-26-12
PDF

Посилання

Борисова Н. Н. Факторный анализ конкурентоспособности персоналу. Статистика и экономика. 2013. № 3. С. 20–24.

Варналій З. С., Гармашова О. П. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення. Київ : Знання України, 2013. 378 с.

Грошелева О. Г., Рябцева О. Є. Нові підходи до оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2007. № 1. С. 103–110.

Коломієць В. М. Місце конкурентоспроможності персоналу в системі трудових відносин підприємства. Економіка та підприємництво. Держава та регіони. 2006. №4. С. 169–172.

Богиня Д. П. та ін. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин. Київ : Ін-т економіки НАН України, 2003. 214 c.

Данюк В. М. Менеджмент персоналу / за заг. ред. В. М. Данюка. Київ : КНЕУ, 2006. 98 с.

Семикіна М. В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання. Кіровоград : ПіК, 2003. 426 с.

Сотникова С. И., Немцева Ю. В. Конкурентоспособность персонала как объект управления. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2003. №4.С. 68–75.

Фатхудінов Р. А. Управління конкурентоздатністю організації: Підручник. Київ : Кондор, 2009. 470 с.

Хлопова Т. В. Трудовой потенциал и конкурентоспособность работников. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2003. 159 с.

Bory`sova, N. N. (2013), Faktornij analyz konkurentosposobnosty personalu, Statystyka y ekonomyka, № 3, s. 20–24.

Varnalij, Z. S. and Garmashova, O. P. (2013), Konkurentospromozhnist nacionalnoyi ekonomiky: problemy ta priorytety innovacijnogo zabezpechennya, Znannya Ukrayiny, Kyiv, 378 s.

Grosheleva, O. G. and Ryabceva, O. Ye (2007), Novi pidxody do ocinky konkurentospromozhnosti upravlinskogo personalu, Ekonomichnyj visnyk Nacionalnogo girnychogo universytetu, №1, s. 103–110.

Kolomiyecz, V. M. (2006), Misce konkurentospromozhnosti personalu v systemi trudovyx vidnosyn pidpryyemstva, Ekonomika ta pidpryyemnycztvo. Derzhava ta regiony, №4, s. 169–172.

Bogynya, D. P. and Kulikov, G. T. (2003), Konkurentospromozhnist robochoyi syly v systemi socialno-trudovyx vidnosyn, In-t ekonomiky NAN Ukrayiny, Kyiv, s. 214.

Danyuk, V. M. and Petyuk, V. M. (2006), Menedzhment personalu, KNEU, Kyiv, s. 98.

Semykina, M. V. (2003), Motyvaciya konkurentospromozhnoyi praci: teoriya i praktyka regulyuvannya, PiK, Kirovograd, s. 426.

Sotnykova, S. Y and Nemceva, Yu. V. (2003), Konkurentosposobnost personala kak obekt upravlenyya, Vestnyk Omskogo unyversyteta. Seryya «Ekonomyka», № 4, s. 68–75.

Fatxudinov, R. A. (2009), Upravlinnya konkurentozdatnistyu organizaciyi, Kondor, Kyiv, s. 470.

Xlopova T. V. (2003), Trudovoj potencyal y konkurentosposobnost rabotnykov, Yrkutsk, s. 159.