УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

PDF

Ключові слова

управління інноваційним розвитком
підприємство сфери послуг
інноваційний процес

Як цитувати

Майборода, В. М. (2022). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ . Підприємництво і торгівля, (33), 49-52. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-07

Анотація

У статті досліджуються теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємств сфери послуг. Актуальність дослідження визначається, насамперед, необхідністю формування послідовності управлінського впливу та визначення його інструментарію для досягнення високої ефективності процесу інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. При написанні використано аналітичні методи при виявленні та опрацюванні основних визначень поняття “управління інноваційним розвитком”, застосовано метод наукової абстракції при побудові структурно-логічної схеми процесу управління інноваційним розвитком підприємства сфери послуг. У матеріалах статті акцентовано увагу на факторах, які зумовлюють формування мети та завдань управлінського впливу на інноваційний розвиток підприємств сфери послуг. Визначено, що при визначенні орієнтирів планування завдань управління інноваційним розвитком підприємства сфери послуг слід зосередити увагу на особливостях сфери діяльності та невизначеності процесу прийняття інноваційних рішень. Особлива увага зосереджена на визначенні структурно-логічних зв’язків між принципами, методами та функціями управління інноваційним розвитком. Досліджено та проаналізовано основні стратегічні орієнтири управління інноваційним розвитком підприємств сфери послуг. Запропоновано використовувати визначення управління інноваційним розвитком із врахуванням характерних особливостей самого інноваційного процесу в сфері обслуговування.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-07
PDF

Посилання

Sopińka A. Otwarte innowacje bazujące na mądrości “tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse. 2013. Nr 4.1. S. 1.

Kokot-Stępień P. Zarządzanie innowacjami jako źródło konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska. 2017.

Brojak-Trzaskowska M. Zarządzanie innowacjami, [w:] Engelhardt J. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa : CeDeWu, 2014. S. 180.

Барна С. С. Концепція управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств. Інноваційна економіка. 2020. 3-4. С. 71-77.

Князевич А. О., Крайчук О. В. Механізми управління інноваційним розвитком : моногр. Рівне : РДГУ, 2011. 133 с.

Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.

Корнілова Н. В. Методологічні аспекти формування інноваційної стратегії розвитку підприємства сфери послуг. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 6. С. 107.

W. Chan Kim, Renee Mauborgne. Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth. URL: http://www.csom.umn.edu/assets/2435.pdf.

Ціннісна інновація. URL: http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=368.

Пілюшенко В. Л., Аракелова І. О. Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетингового підходу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 133-142.

Sopińka A. (2013), Otwarte innowacje bazujące na mądrości “tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, Nr 4.1., s. 1.

Kokot-Stępień P. (2017), Zarządzanie innowacjami jako źródło konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.

Brojak-Trzaskowska M. (2014), Zarządzanie innowacjami, [w:] Engelhardt J. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa, s. 180.

Barna, S. S. (2020), “The concept of management of innovative development of energy service enterprises”, Innovatsijna ekonomika, 3-4, s. 71-77.

Kniazevych, A. O. and Krajchuk, O. V. (2011), Mekhanizmy upravlinnia innovatsijnym rozvytkom [Mechanisms of management of innovative development], RDHU, Rivne, 133 p.

Rohoza, M. Ye. and Verhal, K. Yu. (2011), Stratehichnyj innovatsijnyj rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic innovative development of enterprises: models and mechanisms], RVV PUET, Poltava, 136 p.

Kornilova, N. V. (2015), “Methodological aspects of the formation of an innovative strategy for the development of an enterprise in the service sector, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu”, no. 6, p. 107.

W. Chan Kim, Renee Mauborgne. Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth, available at: http://www.csom.umn.edu/assets/2435.pdf.

Tsinnisna innovatsiia, available at: http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=368.

Piliushenko, V. L. and Arakelova, I. O. (2013), “Strategy of innovative management of the sphere of services based on the marketing approach”, Marketynh i menedzhment innovatsij, no. 4, pp. 133-142.