ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

PDF

Ключові слова

готельно-рестораний бізнес
гостинність
вдосконалення
перепрофілювання
відвідувачі
міжнародний бізнес
допомога
переселенці
конкуренція
заклади гостинності

Як цитувати

Сидоренко, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Підприємництво і торгівля, (33), 66-70. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-10

Анотація

У статті розглянуто ключові проблеми, зміни та обмеження розвитку готельно-ресторанних підприємств в умовах воєнного стану. Також визначено, що готельно-ресторанний бізнес як у період минулих років, так і зараз, перебуває у неочікуваних та несприятливих умовах. Вітчизняна соціально-економічна система демонструє сьогодні дива виживання: на фоні провальних фінансових і політичних дій вона спроможна працювати і продукувати певний економічний ефект. Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні, пандемічні обмеження, військова агресія ворога негативно позначаються на функціонуванні та розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Досліджено практичні аспекти функціонування готельно-ресторанного бізнесу. Готельно-ресторанний бізнес являє собою галузь із високим рівнем конкуренції. Нові концепції створюються з метою максимального задоволення потреб клієнтів. І чим вище культура і якість послуг обслуговування гостей, тим вище імідж готелю, тим привабливішим заклад є для відвідувачів. Здійснено анaліз чинників, якi впливaють нa сучaсний стaн гoтельно-рестoранного бiзнесу в Українi, його рoзвиток тa подальші перспективи. На сучасному етапі вважається, що відновлення економіки можна трактувати як комплекс заходів у різних сферах господарської діяльності країни, спрямованих на забезпечення та зростання її конкурентоспроможності; побудову високотехнологічного виробництва з високою доданою вартістю; підвищення рівня життя людей; формування внутрішнього й зовнішнього попиту на основі інноваційних підходів і найсучасніших технологій. Проте чекати підвищення швидкими темпами економічних показників підприємств готельно-есторанного бізнесу не варто. Оскільки значна частина фінансового успіху залежить саме від інтенсивності інвестування. Державна підтримка українського бізнесу у воєнний час є надзвичайно актуальною, так як саме від бізнесу залежить майбутнє не тільки нашої економіки, але й держави загалом. Досліджено забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу в державі запроваджуються програми та проєкти підтримки цієї сфери економічної діяльності за сприянням міжнародних організацій.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-10
PDF

Посилання

Домбик О. М. (2013) Економічна суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Торгівля, комерція, підприємництво. Вип. 15. с. 64–66.

ДАРТ та UHRA запускають акцію з благодійного бронювання номерів в українських готелях. URL: https://interfax.com.ua/news/general/810589.html.

Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/.

Інвестиційний клімат в Україні змушує готельний бізнес йти до Європи. URL: http://newsradio.com.ua/2013_07_05/nvestic-jnij-kl-mat-v-Ukra-n-zmushu-gotelnij-b-znes-jti-do-vropi-ekspert.

Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”. URL: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-the-world-for-supportand-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future.

Ткаченко О. П. (2019) Менеджмент підприємств ресторанного господарства: навч. посіб. Х.: ХДУХТ. 200 с.

REFERENCES

Dombyk O.M. (2013) “The economic essence of activity of the hotel and restaurant business”, Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, vol. 15, pp. 64–66.

DART and UHRA are launching a campaign for charitable reservation of rooms in Ukrainian hotels, available at: https://interfax.com.ua/news/general/810589.html.

State Statistics Service of Ukraine https://ukrstat.gov.ua/.

The investment climate in the Ukraine forces the hotel business to go to Europe, available at: http://newsradio.com.ua/2013_07_05/nvestic-jnij-kl-mat-v-Ukra-n-zmushu-gotelnij-b-znes-jti-do-vropi-ekspert.

Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”, available at: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-the-world-for-supportand-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future.

Tkachenko O.P. (2019) Menedzhment pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Management of restaurant enterprises]. Kharkiv: KhDUHT. 200 p.