УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

PDF

Ключові слова

зобов’язання
кредиторська заборгованість
аналіз
контроль
управління
невизначеність

Як цитувати

Склярук, І. П., & Гузей, Н. С. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Підприємництво і торгівля, (33), 71-79. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-11

Анотація

Наведено підходи та методи управління кредиторською заборгованістю суб’єктів господарювання в умовах нестабільності та невизначеності. Проведено аналіз стану та структури поточної кредиторської заборгованості підприємств в Україні. Визначено основні етапи обліку та подано напрями і способи оптимізації облікових процесів. Виокремлено комплексний підхід до вирішення проблем із фінансово-розрахунковою дисципліною, систематичним простроченням оплати рахунків постачальників та підрядників. Розкрито складові елементи та інструменти організаційно-методичного забезпечення процесів обліку, формування фінансової та управлінської звітності, а також управління кредиторською заборгованістю. Наведено загальну структуру кредиторської заборгованості підприємства, з виокремленням трьох основних ознак: за терміновістю оплати, за важливістю оплати та за умов загальної оплати. Для відображення інформації в розрізі видів кредиторської заборгованості рекомендовано використання рахунків третього порядку. Визначено, що аналітично-контрольна складова займає провідну позицію в механізмах управління кредиторською заборгованістю підприємства та сприяє вчасному її погашенню в умовах кризи. З метою ефективного контролю своєчасного погашення зобов’язань та управління кредиторською заборгованістю запропоновано шаблон документу-таблиці для систематизації даних про заборгованість в розрізі договорів, термінів її погашення. Виокремлено методичний інструментарій аналізу зобов’язань. Запропоновано шляхи удосконалення процесу обліку кредиторської заборгованості, що сприятиме своєчасному, достовірному та в повному обсязі відображенню даних, формуванню та наданню інформації представникам системи управління для прийняття рішень. Зазначено переваги обміну документів в електронному вигляді в умовах діджиталізації бізнес-процесів, зокрема, процесу узгодження, підтвердження замовлень, їх логістики, електронне отримання рахунків (інвойсів) та підтвердження їх оплати. Описано моделі вибору постачальників та напрями оптимізації обробки даних про кредитора, які націлені на створення образу надійного та відповідального бізнес-партнера, а також налагодженні усіх процесів управління кредиторською заборгованістю на підприємстві.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-11
PDF

Посилання

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (дата звернення 10.07.2022).

Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text (дата звернення 10.07.2022)

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 із змінами і доповненнями. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0893-99 (дата звернення 11.07.2022).

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 із змінами і доповненнями. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 (дата звернення 11.07.2022).

Желніна Г. О., Рибалко О. М. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Покровськ: ДонНТУ, 2019. С. 91-93. URL: https://cutt.ly/CL28PDi (дата звернення: 29.06.2022).

Коновалова К. Т., Макарова А. С. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Причорноморські економічні студії. Вип. 34. 2018 С. 181-184. URL : http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/40.pdf (дата звернення 15.07.2022).

Костюнік О. В., Махницька О. В. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Агросвіт. № 8. 2015. С. 62-63. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2015/14.pdf (дата звернення 11.07.2022)

Ступницька Т.М., Бамбуляк І.М., Маркова Т.Д., Кулік Н.М. Кредиторська заборгованість підприємства: оцінка та механізми управління. Економіка харчової промисловості. Т. 10. Вип. 4. С. 66-78. URL: https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/view/1134/1201 (дата звернення 05.07.2022).

Шачаніна Ю. К., Гільорме Т. В. Удосконалення організації обліку кредиторської заборгованості підприємств в умовах невизначеності. Економіка і фінанси. 2018. № 1. С. 18-24. URL: https://cutt.ly/TL2DKcn (дата звернення: 08.07.2022).

Accounts payable audit. Automated, 360° audit protection for compliance made easy. URL: https://www.intellichief.com/accounts-payable-audit (дата звернення 14.07.2022).

In The Spotlight: Your Accounts Payable Process. URL: https://info.knowledgeleader.com/in-thespotlight-your-accounts-payable-process (дата звернення 14.07.2022).

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання 2020» URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat _u/2021/zb/11/zb_DSG_20.pdf (дата звернення 14.07.2022).

The Ministry of Finance of Ukraine (2000), “National Regulation (standard) of accounting 11 “Obli¬gations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0085-00#Text (аccessed 10 July 2022).

International Financial Reporting Standards, avail¬able at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010# Text (аccessed 10 July 2022).

The Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Instructions on the application of the chart of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and eco¬nomic operations of enterprises and organizations”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/ z0893-99 (аccessed 11 July 2022).

The Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Chart of accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 (аccessed 11 July 2022).

Zhelnina, G. O. and Rybalko, O. M. (2019), “Improving the accounting of accounts payable and methods of managing it”. Zbirka materialiv Vseukray¬inskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviache¬noi 50-richchiu fakultetu ekonomiky ta menedzhmentu DonNTU [Collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference dedicated to the 50th anniversary of the Faculty of Economics and Manage¬ment of DonNTU], Aktualni sotsialno-ekonomichni problemy derzhavy i rehioniv [Current socio-economic problems of the state and regions], Sektsiia 2: Problemy rozvytku finansiv ta finansovoi nauky [Section 2: Prob¬lems of development of finance and financial science], DonNTU, Pokrovsk, Ukraine, [Online], pp. 91–93, available at: https://cutt.ly/CL28PDi (аccessed 29 June 2022).

Konovalova, K. T. and Makarova, A. S. (2018), “Improvement of accounting of payables and methods of her management”, Prychornomorski ekonomichni studii, , no. 34, pp. 181–184, available at: http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/40.pdf (аccessed 15 July 2022).

Kostiunik, O. V. and Makhnytska, O. V. (2015). “Improvement of accounts payable and methods management”. Ahrosvit, vol. 8, pp. 62–63, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2015/14.pdf (аccessed 07 July 2022).

Stupnytska, T.M., Bambuliak, I.M., Markova, T.D. and Kulik, N.M. (2018). “Credit indebtedness of the enterprise: evaluation and management mechanisms” Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 10. no. 4. pp. 66–78, available at: https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/view/1134/1201 (аccessed 05 July 2022).

Shachanina, Yu. K. and Hilorme, T. V. (2018). “Improvement of the establishing of the credit debts accounting at the enterprises under conditions of uncertainty”, Ekonomika i finansy, vol. 1. pp. 18–24, available at: https://cutt.ly/TL2DKcn (аccessed 08 July 2022).

Accounts payable audit. Automated, 360° audit protection for compliance made easy, available at: https://www.intellichief.com/accounts-payable-audit (аccessed 14 July 2022).

In The Spotlight: Your Accounts Payable Process, available at: https://info.knowledgeleader.com/in-thespotlight-your-accounts-payable-process (аccessed 14 July 2022).

Statystychnyj zbirnyk “Diialnist subiektiv hosp¬odariuvannia 2020”, available at: https://www.https://ukrstat.gov.ua (аccessed 14 July 2022).