КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

PDF

Ключові слова

кластер
кластерна політика
кластерна структура
виноградно-виноробна галузь
регіонально-галузевий кластер

Як цитувати

Тимченко, К. С. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ. Підприємництво і торгівля, (33), 80-89. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-12

Анотація

У статті представлено концептуальні засади та основні напрями кластерної політики виноградарсько-виноробної галузі. Кластерна політика підприємств виноробства спрямована на підвищення конкурентоспроможності регіону через зростання інноваційної активності, розвиток малого та середнього бізнесу, рівня зайнятості та доходів населення, стимулювання взаємодії між державою, підприємництвом та науковими закладами. Розглянуто мету, завдання та основні напрями кластерної політики виноградарсько-виноробної галузі. Мета статті - дослідження концептуальних засад та основних напрямів кластерної політики виноградарсько-виноробної галузі, обґрунтування створення виробничо-науково-освітнього кластера в транскордонному регіоні Україна-Молдова. Предмет дослідження ‒ кластерна політика виноградарсько-виноробної промисловості. При дослідженні проблемних аспектів статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз та синтез, порівняння та узагальнення, системний аналіз. Представлено різноманітні підходи, що стосуються визначення сутності кластеру, які знаходять своє вираження у працях вітчизняних та іноземних науковців. Визначено переваги створення кластерів в порівнянні з традиційним групуванням. Представлено етапи формування кластерної політики виноградарсько-виноробної галузі та їх характеристики. Обґрунтовано створення виробничо-науково-освітнього кластера в транскордонному регіоні Україна-Молдова. В статті представлено ключові інститути кластерної політики в країнах ЄС. Проведений аналіз показав, що кластерна політика ЄС є складовою промислової політики, спрямованої на підтримку інноваційної активності та технологічний розвиток. Досвід ЄС у частині підтримки формування кластерів актуальний і для України, яка прагне стимулювати свій інноваційний і технологічний розвиток. Проведено SWOT-аналіз поточного стану кластерного розвитку і на основі проведеного аналізу визначено перспективні напрямки кластерної політики виноградарсько-виноробної галузі.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-12
PDF

Посилання

Бородина А.И., Кочугуева М.Н. Стратегия развития кластеров предприятий в межотраслевой региональной интеграции. Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. № 6. с. 51 – 55.

Гріднєв М.А. Характерні риси кластероутворення в регіонах України. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 14. С. 588–596.

Маслиган О. О., Машіка Г. В. Інституціональне середовище розвитку кластерів туризму і рекреації у регіонах. Економiка та держава. 2020. № 4. С. 74–80.

Меленюк В. О., Тивоненко Г. І. Наукові основи формування та розвитку прикордонних туристичних кластерів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 93–97.

Мешков И. Основные черты кластерной политики ЕС. Современная Европа, 2020. №1. с. 182‒190.

Надвиничний С. А. Формування кластерів в аграрній сфері національної економіки в умовах. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 2. С. 30-35.

Національна програма кластерного розвитку до 2027: Концепція. Орієнтири розвитку. Рекомендації. 2020. 74 с. URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/proyekt-naczionalnoyi-programy-klasternogo-rozvytku-do-2027/

Оніпко Т. А. Сучасна кластерна політика: сутність та особливості Бізнес-Інформ. 2017. № 5. С. 50–55.

Осипов В. Н., Осипова Л. А., Ермакова О. А. Концептуальное и экономическое обоснование эффективности кластерного подхода к переработке вторичного сырья виноделия. Проект «Развитие украинско-молдавского приграничного производственно-научно-образовательного кластера по переработке вторичных продуктов виноделия. URL https://clustermdua.org/en/uploads/files/za2tyfdbrs-brochure.pdf

Репп Г.І. Вакуленко В.М., Дегтярьова І.О. Механізми багаторівневої кластерної політики: сутність, типи та змістові складові. Актуальні проблеми державного управління. 2021.Вип. 2(83). С.97-103.

Самборський О. В., Гласов П.В. Сучасна кластерна політика України: проблеми та перспективи. АгроСвіт. 2021. № 11. С. 57-64.

Сарана Л.А., Луценко Н.О. Кластерна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки регіону. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 3(08). С. 107–110.

Сольский С.Б. Интеграция промышленных предприятий на основе кластерного похода: диссертация на соискание ученой степени канд. эконом. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность), 2009. 205 c.

Шпак Ю. В. Кластерний підхід в управлінні територіальним розвитком України. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2(25). С. 187–191.

Borodina A.I., Kochugueva M.N (2012) “Strategy for the development of enterprise clusters in intersectoral regional integration”, Izvestiya Tomskogo politehnicheskogo universiteta, vol. 321, no. 6, pp. 51 – 55.

Gridnyev M.A. (2018) “Characteristic features of cluster formation in the regions of Ukraine”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 14, pp. 588–596.

Masligan O. O., Mashika G. V. (2020) “Institutional environment for the development of tourism and recreation clusters in the regions”, Ekonomika ta derzhava, no. 4, pp. 74–80.

Melenyuk V. O., Tivonenko G. I. (2021) “Tyvonenko GI Scientific bases of formation and development of frontier tourist clusters”, Investiciyi: praktika ta dosvid, no. 6, pp. 93–97.

Meshkov I. (2020) “The main features of EU cluster policy”, Sovremennaya Evropa, no. 1, pp. 182‒190.

Nadvinichnij S. A. (2018) “Formation of clusters in the agricultural sector of the national economy in the conditions”, Ekonomichnij analiz, vol. 28, no. 2. pp. 30-35.

National program of cluster development until 2027: Concept. Landmarks of development. Recommendations. 2020, available at: https://www.industry4ukraine.net/publications/proyekt-naczionalnoyi-programy-klasternogo-rozvytku-do-2027/

Onipko T. A. (2017) “Modern cluster policy: the essence and features”, Biznes-Inform, no. 5, pp. 50–55.

Osipov V. N., Osipova L. A., Ermakova O. A. (2020) “Conceptual and economic justification of the effectiveness of the cluster approach to the processing of secondary raw materials for winemaking”, Proekt «Razvitie ukrainsko-moldavskogo prigranichnogo proizvodstvenno-nauchno-obrazovatelnogo klastera po pererabotke vtorichnyh produktov vinodeliya, available at: https://clustermdua.org/en/uploads/files/za2tyfdbrs-brochure.pdf

Repp G.I. Vakulenko V.M., Degtyarova I.O. (2021) “Mechanisms of multilevel cluster policy: essence, types and semantic components”, Aktualni problemi derzhavnogo upravlinnya, vol. 2(83), pp. 97-103.

Samborskij O. V., Glasov P.V. (2021) “Modern cluster policy of Ukraine: problems and prospects”, AgroSvit, no. 11, pp. 57-64.

Sarana L.A., Lucenko N.O. (2018)”Cluster policy as a tool to increase the competitiveness of the region's economy”, Priazovskij ekonomichnij visnik, vol. 3(08), pp. 107–110.

Solskij S.B. (2009) “Integraciya promyshlennyh predpriyatij na osnove klasternogo pohoda”, Abstract of Ph.D. dissertation, Ekonomika i upravlenie narodnym hozyajstvom: ekonomika, organizaciya i upravlenie predpriyatiyami, otraslyami, kompleksami (promyshlennost), 205 p.

Shpak Yu. V. (2020) “Cluster approach in the management of territorial development of Ukraine”, Publichne upravlinnya ta mitne administruvannya, no. 2(25), pp. 187–191.