ПОТЕНЦІАЛ НЕМОНЕТАРНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ

PDF

Ключові слова

персонал
мотивація
немонетарне стимулювання
освітня інвестиція
сервісна економіка

Як цитувати

Комарницький, І. М., & Гурман, О. М. (2019). ПОТЕНЦІАЛ НЕМОНЕТАРНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво і торгівля, (25), 60-69. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-08

Анотація

Стаття присвячена аналітичному осмисленню потенціалу немонетарного стимулювання праці-вників ніші “сервісна економіка” у першій чверті ХХІ століття. Обґрунтоване значення немонетарного стиму-лювання як дієвого фактора зниження інтенсивності міграційних процесів та запобігання плинності кадрів на підприємствах торгівлі і готельно-ресторанного господарства України. Лаконічно узагальнено результати досліджень з проблеми мотивації персоналу, здійснених кадровими агенціями, професійними асоціаціями. Пред-ставлено консолідовані результати локального багатофакторного опитування персоналу закладів готельно- ресторанного бізнесу та ритейлу м. Хмельницького, працівників споживчої кооперації Хмельницької області, здійсненого в межах проведення обласного навчального семінару “Сучасні аспекти організації торгівлі” (Хмель-ницький кооперативний торговельно-економічний інститут, травень, 2018 р.). В межах здійсненого дослі-дження виявлено: вмотивованість працівників до зовнішньої трудової міграції; бажаний рівень місячної заро-бітної плати в Україні і за кордоном; соціально-економічні умови функціонування кооперативних підприємств; характер бажаних змін у роботі з персоналом підприємств споживчої кооперації (на прикладі м. Хмельницького і Хмельницької області), пріоритетні форми немонетарного стимулювання персоналу. Представлено узагаль-нений досвід транснаціональних корпорацій США щодо системи перепідготовки і підвищення ділової кваліфіка-ції менеджерів, які працюють у ніші “сервісна економіка”. Акцентовано на вагомості психологічної складової взаємодії у ланці “керівник-підлеглий”, “керівник-персонал”; встановлено залежність між психотипом праців-ника і тактикою немонетарного стимулювання. Обґрунтовано мотиваційну значущість освітніх інвестицій в особистість як найефективнішого, пріоритетного інструмента немонетарного стимулювання. За матеріа-лами теоретичних узагальнень та емпіричних досліджень сформовано “Піраміду немонетарних методів сти-мулювання персоналу”.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-08
PDF

Посилання

Офіційний сайт Gallup International: Home [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gallup-international.com/. – 07.07.2019.

Zwilling M. Why Some Innovative Leaders Get Exceptional Results [Електронний ресурс] / M. Zwilling // Startup Professionals. – Режим доступу: http://www.startupprofessionals.com/. – 07.07.2019.

Журнал “Експеримент”. – 2017. – №16 [Еле-ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://issuu.com/experyment/docs/exp-16-web. – 09.07.2019.

Асоціація рітейлерів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rau.ua/uk/. – 13.07.2019.

Відкрита асоціація готельєрів та ресторато-рів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://edr.dominus.kiev.ua/catalog/37368431. – 13.07.2019.

Кондрашова Л. И. Глобализация и альтерна-тивы общественного развития [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: http://top.mail.ru. – 18.07.2019.

Gershuny J., Miles I. The New Service Economy: The Transformation of Employment in Industrial Societies / J. Gershuny, І. Miles. – N.Y.: Praeger, 1983.

Нематеріальна мотивація персоналу – як мотивувати персонал, якщо немає грошей [Елект-ронний ресурс] // BigEnergy. Ваш фінансовий помі-чник. – Режим доступу: http://bigenergy.com.ua/fnansi/bznes-dlya-pdpri/951-nematerialna-motivaciya-personalu--yak-motivuvati-personal.html#23158. – 18.07.2019.

Результати опитування компанії “Ernst and Young Україна” [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: https://24tv.ua/ekonomika_maybutnogo_tag5977. – 18.07.2019.

Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: https://mfa.gov.ua/. – 18.07.2019.

Офіційний сайт Міністерства соціальної по-літики України [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: https://www.msp.gov.ua/. – 21.07.2019.

Винахідлива мотивація: Секрети успішних компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://escadra.com.ua/ua/izobretatelnaya-motivaciya-sekrety-uspeshnyx-kompanij.html. – 21.07.2019.

Гриньова В. М. Проблеми мотивації праці персоналу підприємства : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 184 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – 21.07.2019.

Нестандартная мотивация: примеры [Элек-тронный ресурс]. – Режим доступа: http://professionali.ru/Soobschestva/tsentr-razvitiya-karjery/nestandartnaja-motivatsija-primery. – 24.07.2019.

Прищепа Д. О. Чому гроші не бувають найе-фективнішим методом мотивації сучасних співробі-тників? / Д. О. Прищепа // Управління розвитком пе-рсоналу. – 2017. – № 2 (34). – С. 102-107.

Кара Н. І. Формування людського капіталу в транснаціональних корпораціях [Електронний ресурс] / Н. І. Кара, О. С. Костюк, Л. А. Янковська, В. М. Пісний // Науковий вісник Ужгородського на-ціонального університету. – Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/ archive/6_2_2016ua/32.pdf. – 29.07.2019.

Ofitsijnyj sajt Gallup International: Home, available at: http://www.gallup-international.com/. – 07.07.2019.

Zwilling M. Why Some Innovative Leaders Get Exceptional Results // Startup Professionals, available at: http://www.startupprofessionals.com/. – 07.07.2019.

Zhurnal “Eksperyment” (2017), №16, available at: https://issuu.com/experyment/docs/exp-16-web. – 09.07.2019.

Asotsiatsiia ritejleriv Ukrainy, available at: https://rau.ua/uk/. – 13.07.2019.

Vidkryta asotsiatsiia hotel'ieriv ta restoratoriv, available at: https://edr.dominus.kiev.ua/catalog/ 37368431. – 13.07.2019.

Kondrashova, L. Y. Hlobalyzatsyia y al'-ternatyvy obschestvennoho razvytyia, available at: http://top.mail.ru. – 18.07.2019.

Gershuny J. and Miles I. (1983), The New Service Economy: The Transformation of Employment in Industrial Societies, Praeger, N.Y..

Nematerial'na motyvatsiia personalu – iak motyvuvaty personal, iakscho nemaie hroshej // BigEnergy. Vash finansovyj pomichnyk, available at: http://bigenergy.com.ua/fnansi/bznes-dlya-pdpri/951-nematerialna-motivaciya-personalu--yak-motivuvati-personal.html#23158. – 18.07.2019.

Rezul'taty opytuvannia kompanii “Ernst and Young Ukraina”, available at: https://24tv.ua/ekonomika_maybutnogo_tag5977. – 18.07.2019.

Ofitsijnyj sajt Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy, available at: https://mfa.gov.ua/. – 18.07.2019.

Ofitsijnyj sajt Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy, available at: https://www.msp.gov.ua/. – 21.07.2019.

Vynakhidlyva motyvatsiia: Sekrety uspishnykh kompanij, available at: http://escadra.com.ua/ ua/izobretatelnaya-motivaciya-sekrety-uspeshnyx-kompanij.html. – 21.07.2019.

Hryn'ova, V. M. and Hruzina, I. A. (2007), Problemy motyvatsii pratsi personalu pidpryiemstva : monohrafiia, VD “INZhEK”, Kh., 184 s.

Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. – 21.07.2019.

Nestandartnaia motyvatsyia: prymery, available at: http://professionali.ru/Soobschestva/tsentr-razvitiya-karjery/nestandartnaja-motivatsija-primery. – 24.07.2019.

Pryschepa, D. O. (2017), Chomu hroshi ne buvaiut' najefektyvnishym metodom motyvatsii suchasnykh spivrobitnykiv?, Upravlinnia rozvytkom personalu, № 2 (34), s. 102-107.

Kara, N. I. Kostiuk, O. S. Yankovs'ka, L. A. and Pisnyj, V. M. Formuvannia liuds'koho kapitalu v transnatsional'nykh korporatsiiakh // Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_2_2016ua/32.pdf. – 29.07.2019.