СУЧАСНІ ІТ-РІШЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

PDF

Ключові слова

управлінський облік
інформаційні технології
програмне забезпечення
інформація
користувачі інформації

Як цитувати

Осмятченко, В. О., & Склярук, І. П. (2022). СУЧАСНІ ІТ-РІШЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ. Підприємництво і торгівля, (34), 41-46. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-06

Анотація

Розкрито особливості автоматизованої системи управлінського обліку суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації та цифровізації, що сприяють налагодженню автоматизованого процесу збору, систематизації, обробки інформації. Наведено перелік можливих запитів користувачів інформації, отримання відповідей на які залежатиме, як від визначеного алгоритму бізнес-процесів, так і від правильно обраного програмного продукту обробки інформації. Оперативно опрацьована інформація у вигляді сформованих даних та акумульованих показників використовується бухгалтерією, фінансово-аналітичними підрозділами та керівництвом для прийняття ефективних бізнес-рішень. Виокремлено складові взаємодії системи: бізнес-процеси, власне процеси (від збору інформації до її отримання у вигляді оброблених даних), показники діяльності, документальне забезпечення та користувачі даних. Проведено аналіз ринку сучасних ІТ-технологій для управлінського обліку та управління бізнес-процесами. Зазначено та описано програмне забезпечення для використання підприємствами малого, середнього та великого бізнесу. Розкрито складові елементи та інструменти програмних продуктів, зокрема, для обліку окремих бізнес-процесів (модульні підсистеми) та інтегровані інформаційні системи. Визначено, що пріоритетними критеріями при виборі програмного забезпечення є вбудований базовий функціонал (набір інструментів), рівень ІТ-безпеки та захисту інформації, перелік функцій технічного забезпечення та підтримки, використання хмарних технологій, ліцензія. Систематизовано та узагальнено складові елементи автоматизованої системи управлінського обліку та управління бізнесом, зазначено їх переваги. Виокремлено та описано програми, що належним чином відповідають потребам та вимогам цілісного управління бізнес-процесами та діяльності суб’єктів господарювання, зокрема, до їх переліку віднесено: ERP система Business Central (Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365), SAP ERP, «MASTER: Бухгалтерія» та ін. Запропоновано комплексний підхід до вибору програмного продукту, синтез функціональних модулів якого сприятиме оперативному опрацюванню інформації, системному управлінню діяльністю та прийняттю рішень менеджерами різних рівнів управління.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-06
PDF

Посилання

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 01.12.2022).

Бездушна Ю. С., Микульський В.С. Автоматизація управлінського обліку: актуальність та перспективи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. № 17. 2018. С. 631-635. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2116 (дата звернення: 02.12.2022).

Белінська С. М., Белінська Т. А. Особливості автоматизації облікового процесу. Агросвіт. 2018. № 14. С. 31-36. URL: http://www. agrosvit. info/?op=1&z=2687&i=5 (дата звернення: 30.11.2022).

Бухгалтерський облік та оподаткування в умовах застосування інформаційних технологій: теорія і практика : монографія / В. О. Осмятченко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. О. Осмятченко ; Ун-т держ. фіск. служби України. Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. 393 с.

Двуліт З. П., Завербний А. С., Романюк А. О. Диджиталізація - дієвий інструмент антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.5 (дата звернення: 25.11.2022).

Задорожний З.-М. В., Аверкин Я.Ф. Управлінський облік: особливості та принципи. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(28), 114-120. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163931 (дата звернення: 15.11.2022).

Косташ Т. В., Смола М. Р. Роль управлінського обліку в прийнятті управлінських рішень. Ефективна економіка. 2021. № 10. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.10.94 (дата звернення: 01.12.2022).

Мурашко І.С. Бухгалтерський та управлінський облік як основа інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Економіка та суспільство, № 41. 2022. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-48 (дата звернення: 28.11.2022).

Офіційний сайт «Дебет Плюс» URL: https://debet.com.ua/ (дата звернення: 01.12.2022).

Офіційний сайт компанії MASTER:Бухгалтерія. URL: https://masterbuh.com (дата звернення: 02.12.2022).

Офіційний сайт компанії SAP. URL: https://sap.com (дата звернення: 03.12.2022).

Сайт компанії Microsoft Dynamics URL: https://bc.smart-it.com/ (дата звернення: 05.12.2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "About accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 01 December 2022).

Bezdushna Y.S. and Mykulskyi V.S. (2018) "Automation of managerial accounting: relevances and perspectives", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 17, pp. 631-635, available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2116 (accessed 02 December 2022).

Belinska S. M. and Belinska T. A. (2018), “Osoblyvosti avtomatyzatsii oblikovoho protsesu”, Ahrosvit, vol. 14. pp. 31-36, available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2687&i=5 (accessed 02 November 2022).

Bukhhalterskyi oblik ta opodatkuvannia v umovakh zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii: teoriia i praktyka : monohrafiia / V. O. Osmiatchenko ta in. ; za zah. red. d-ra ekon. nauk, prof. V. O. Osmiatchenko ; Un-t derzh. fisk. sluzhby Ukrainy. Irpin : Un-t DFS Ukrainy, 2020. 393 р.

Dvulit, Z., Zaverbnyi, A. and Romaniuk, A. (2021), “Digitalization – an effective tool for anti-crisis business development in a pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=8557 (accessed 25 November 2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.5

Zadoroznuy Z.-М. V., & Averkyn, Y. F. (2019). “Managerial accounting: peculiarities and principles”? Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol. 1(28), available at: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163931 (accessed 15 November 2022).

Kostash, T. and Smola, M. (2021), “The role of management accounting in management decisions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9442 (accessed 01 December 2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.10.94

Murashko I.S. (2022), “Accounting and management accounting as the basis of information security for management activities”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 41, available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-48 (Accessed 28 November 2022)

Ofitsiinyi sait «Debet Plius» , available at: https://debet.com.ua/ (accessed 01 December 2022).

Ofitsiinyi sait kompanii MASTER:Bukhhalteriia, available at: https://masterbuh.com (accessed 02 December 2022).

Ofitsiinyi sait kompanii SAP, available at: https://sap.com (accessed 03 December 2022).

Sait kompanii Microsoft Dynamics, available at: https://bc.smart-it.com/ (accessed 05 December 2022).