СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ГРОМАДСЬКОМУ ХАРЧУВАННІ І ТОРГІВЛІ

PDF

Ключові слова

холодильна техніка
технологія
громадське харчування
торгівля
розробка
енергетичні характеристики

Як цитувати

Ощипок, І. М., & Онишко, Л. Й. (2022). СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ГРОМАДСЬКОМУ ХАРЧУВАННІ І ТОРГІВЛІ. Підприємництво і торгівля, (34), 47-55. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-07

Анотація

У статті підняті важливі питання розвитку холодильної техніки і технології в громадському харчуванні і торгівлі України. Показана необхідність дослідження задач холодильної техніки у сфері інтелектуального цифрового управління морозильними компресорними машинами і розробки та поліпшення принципово нових автоматизованих систем їх керування. Задачі, які розглядаються в холодозабезпеченні підприємств, є з достатньо великою кількістю лінійних зв’язків і різними температурами заморожування та енергозаощадження, а тому оптимізація добротності зберігання продуктів харчування з стабілізацією температурних режимів і локального мікроклімату в морозильних камерах вимагає застосування спеціальних і досить складних алгоритмів управління. Найважливішою серед них є задача підтримання відповідних процесів теплообміну між повітрям і продуктами, необхідна для зменшення уповільнення заморожування, і скорочення значних втрат маси продуктів. Розглянуто основні напрями розвитку холодильної технології харчової галузі і торгівлі в застосуванні сучасних екологічно нешкідливих установок, які працюють на нових робочих речовинах, що зменшують озоноруйнівний вплив і викиди парникових газів. Простежено нові розробки холодильного обладнання і техніки швидкого заморожування для суттєвого приросту випуску і зберігання швидкозамороженої продукції та виробництва окремих заморожених напівфабрикатів. Показано, що енергетичні показники холодильних агрегатів підвищуються вдосконаленням основних елементів обладнання, до яких відносяться компресори та теплообмінні апарати, застосуванням сучасних засобів регулювання та автоматизації. Згадані нові сучасні розробки холодильних машин спрямовані на використання ежекторних холодильних систем, які мають переваги над компресорними машинами, які сьогодні дуже поширені. Відображено напрямок створення теплообмінних апаратів з міні-каналами, з гідравлічним діаметром каналу 0,5-1,0 мм, який на сьогодні активно розвивається, і показані дослідження твердотільних охолоджувачів. Стверджується, що нові матеріали з використанням нанотехнологій дадуть можливість значно покращити енергетичні характеристики термоелектричних систем та розширити сфери їх застосування.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-07
PDF

Посилання

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. URL: https://studfiles.net/preview/5195121/page:3/.

Кирик В. В. Математичний апарат штучного інтелекту в електроенергетичних системах : підручник / В. В. Кирик. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2019. 224 с.

Масліков М. М. Холодильна технологія харчових продуктів : навч. посіб. / М. М. Масліков. Київ : НУХТ, 2007. 335 с.

Теплохолодотехніка : навч. посіб. / С. М. Василенко, В. І. Павелко, А. В. Форсюк та ін.; за заг. ред. С. М. Василенко. Київ : Ліра-К, 2019. 258 с.

Тітлов О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навч. посіб. / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. Львів : Новий світ 2000, 2011. 286 с.

Хмельнюк М. Г. Холодильні установки та сфери їх використання : підручник / М. Г. Хмельнюк, О. С. Подмазко, І. О. Подмазко. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. 484 с.

Хорольський В. П., Коренець Ю. М., Гончаренко В. А., Яровий Д. В., Расчехмаров І. В. Теоретичні основи багаторівневого автоматизованого керування холодозабезпеченням промислових холодильників. Обладнання та технології харчових виробництв. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2021. Вип. 2 (43). С. 122–130.

Хорольський В. П., Омельченко О. В., Коренець Ю. М., Гончаренко В. А., Петрушина Ю. М. Холодозабезпечення холодильних камер смарт-промислових холодильників із системами нейро-нечіткого керування процесами заморожування продуктів харчування. Вісник Хмельницького національного університету. 2021 (303). № 6. С. 264-271.

Abdulateef J. M., Sopian K., Alghoul M. A., Sulaiman M. Y. Review on solardriven ejector réfrigératio. Renewable і Sustainable Energy Reviews. 2008.

Tanaka K. Fuzzy Control Systems Design and Analysis: A Linear Matrix Inequality Approach / K. Tanaka, H. О. Wang. New York : John Wiley & Sons, Inc., 2001. 305 р.

Khovalyg D. M. Metody rascheta gradiyenta davleniya dvukhfaznogo potoka pri kipenii v malykh kanalakh / Khovalyg D. M., Baranenko A. V. Vestnik Mezhdunarodnoy akademii kholoda. 2012. № 1.

Intelektual'ni systemy pidtrymky pryjniattia rishen, available at: https://studfiles.net/preview/5195121/page:3/.

Kyryk, V. V. (2019), Matematychnyj aparat shtuchnoho intelektu v elektroenerhetychnykh systemakh : pidruchnyk [Mathematical apparatus of artificial intelligence in electric power systems: textbook]. KPI im. Ihoria Sikors'koho, Vyd-vo “Politekhnika”, Kyiv, 224 s.

Maslikov, M. M. (2007), Kholodyl'na tekhnolohiia kharchovykh produktiv : navch. posib [Refrigeration technology of food products: academic. manual], NUKhT, Kyiv, 335 p.

Vasylenko S. M., Pavelko V. I., Forsiuk A. V. (2018) Teplokholodotekhnika : navch. posib. [Heat and cold engineering: teaching. manual], Lira-K, Kyiv, 258 p.

Titlov, O. S. Horykin, S. F. (2011), Kholodyl'ne obladnannia pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti : navch. posib. [Refrigeration equipment of food industry enterprises: academic. manual], Novyj svit 2000, L'viv, 286 p.

Khmel'niuk, M. H. Podmazko, O. S. and Podmazko, I. O. (2014), Kholodyl'ni ustanovky ta sfery ikh vykorystannia : pidruchnyk [Refrigeration plants and areas of their use: textbook], FOP Hrin' D. S., Kherson, 484 p.

Khorol's'kyj, V. P. Korenets', Yu. M. Honcharenko, V. A. Yarovyj, D. V. and Raschekhmarov, I. V. (2021), “Theoretical foundations of multi-level automated control of cold supply of industrial refrigerators”. Obladnannia ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv, vol. 2 (43), pp. 122–130.

Khorol's'kyj, V. P. Omel'chenko, O. V. Korenets', Yu. M. Honcharenko, V. A. and Petrushyna, Yu. M. (2021), “Cold supply of refrigerating chambers of smart industrial refrigerators with neuro-fuzzy control systems for food freezing processes”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 303, no. 6, pp. 264-271.

Abdulateef, J. M. Sopian K. Alghoul, M. A. and Sulaiman, M. Y. (2008), Review on solardriven ejector réfrigératio. Renewable i Sustainable Energy Reviews.

Tanaka K. and Wang, H. O. (2001), Fuzzy Control Systems Design and Analysis: A Linear Matrix Inequality Approach, John Wiley & Sons, Inc., New York, 305 p.

Khovalyg, D. M. and Baranenko, A. V. (2012), “Metody rascheta gradiyenta davleniya dvukhfaznogo potoka pri kipenii v malykh kanalakh”, Vestnik Mezhdunarodnoy akademii kholoda, no. 1.