ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

PDF

Ключові слова

банківське кредитування
кредити
надані корпоративним клієнтам
непрацюючі кредити
короткострокові кредити

Як цитувати

Чуй, І. Р., Мицак, О. В., & Пштир, Я. О. (2022). ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво і торгівля, (34), 71-77. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-10

Анотація

У статті характеризується сфера банківського кредитування підприємств України. Відслідковується динаміка наданих банками України кредитів корпоративному сектору протягом 2019 – 10 місяців 2022 рр., аналізуються фактори та причини скорочення обсягу та погіршення якості кредитного портфеля банків. Серед причин скорочення обсягів банківського кредитування підприємств в Україні наводяться зміна інституційної структури фінансового ринку України, кризові умови функціонування підприємств, посилені пандемією COVID-19, здорожчання банківських кредитів та посилення умов кредитування, підвищення ризиків підприємницької діяльності в результаті активних воєнних дій на території країни. Виявлена стійка тенденція на зменшення величини наданих кредитів корпоративному сектору та частки непрацюючих кредитів за період 2018-2021 рр. (з 55,8% до 36,1 %), протягом 10 місяців 2022 р. відбулася незначна активізація кредитування банками підприємств. Проведено оцінювання розподілу наданих кредитів та їхньої середньої величини за видами підприємств, а також їхньої галузевої структури. Середня величина наданих короткострокових кредитів на одне підприємство для малих підприємств зросла в середньому на 17,7 %, для великих і середніх їхня сума зменшилася на 23 % та 1,9 % відповідно. Скорочення частки короткострокових кредитів в структурі капіталу та поточних зобов’язаннях відбулося у великих підприємствах (на 13,9 в.п. і 0,8 в.п. відповідно), середніх (на 0,8 в.п. і 0,5 в.п.) та малих (на 2,7 в.п. і 0,9 в.п.). Виявлена проблема нарощення абсолютної величини й частки непрацюючих кредитів у більшості галузей, незалежно від величини підприємств. Продовжуються негативні очікування щодо скорочення обсягів банківського кредитування впродовж наступних 12 місяців та посилення кредитних вимог до позичальників, а також здорожчання кредитів й уповільнення кредитної активності. Це зумовлює необхідність розроблення програм підтримки економіки з післявоєнного відновлення, у тому числі кредитних та із залученням коштів міжнародних організацій, розробки інструментів державно-приватного партнерства у сфері кредитування оновлення виробництва та впровадження енергоощадних та екологічно чистих технологій.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-10
PDF

Посилання

Кужелєв М. Інноваційні методи кредитування корпоративного сектору економіки в умовах динамічного зовнішнього середовища. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества. 2012. №8. С. 231-235.

Гончар І. Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект. Статистика та суміжні галузі досліджень. 2013. №3. С. 66-73.

Герасименко А. В. Сучасні особливості банківського кредитування промислових підприємств. Вісник Університету банківської справи. 2020. №2. С. 35-42.

Гудзь Т. П. Фактори розвитку банківського кредитування підприємств в Україні. Науковий вісник ОНЕУ. 2021. №7/8. С. 24-32.

Наглядова статистика. URL : https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1.

Економічна діяльність підприємств. URL : https://www.ukrstat.gov.ua/.

Опитування про умови банківського кредитування. ІV квартал 2022 р. URL : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q4-2022.pdf?v=4.

Kuzheliev, M. (2012), “Innovative methods of lending to the corporate sector of the economy in the conditions of a dynamic external environment”, Problemy y perspektyvy razvytyia sotrudnychestva mezhdu stranamy Yuho-Vostochnoj Evropy v ramkakh chernomorskoho ekonomycheskoho sotrudnychestva, no. 8, pp. 231-235.

Honchar, I. (2013), “Modern corporate lending by commercial banks: statistical aspect”, Statystyka ta sumizhni haluzi doslidzhen, no. 3, pp. 66-73.

Herasymenko, A. V. (2020), “Suchasni osoblyvosti bankivs'koho kredytuvannia promyslovykh pidpryiemstv”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy, no. 2, pp. 35-42.

Hudz', T. P. (2021), “Faktory rozvytku bankivs'koho kredytuvannia pidpryiemstv v Ukraini”, Naukovyj visnyk ONEU, no. 7/8, pp. 24-32.

Nahliadova statystyka, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1.

Ekonomichna diial'nist' pidpryiemstv, available at: https://www.ukrstat.gov.ua/.

Opytuvannia pro umovy bankivs'koho kredytuvannia. IV kvartal 2022 r., available at : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q4-2022.pdf?v=4.