СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

аграрний сектор
продуктивність праці
організація праці
суб’єкти аграрного бізнесу
фактори впливу
оптимізація виробництва

Як цитувати

Герасименко, А. В. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво і торгівля, (35), 21-29. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-03

Анотація

Стаття присвячена вдосконаленню організації праці на підприємствах аграрного сектору України, як основного фактора підвищення продуктивності праці. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення ефективності функціонування аграрного сектору, який має вирішальний вплив на продовольче забезпечення та рівень життя населення. Мета статті – розроблення шляхів підвищення продуктивності праці в аграрному секторі України. Для досягнення мети в процесі дослідження було вирішено низку завдань: визначено поняття «продуктивність праці» та основні фактори продуктивності праці, проаналізовано рівень продуктивності праці в аграрному секторі до початку воєнних дій та в період війни, визначено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на даний показник, запропоновано шляхи підвищення продуктивності праці, в тому числі, й за рахунок покращення її організації для суб’єктів аграрного бізнесу. Під час дослідження використано загальнонаукові методи пізнання: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, асоціації та аналогії. За результатами дослідження встановлено, що на продуктивність праці в аграрному секторі впливають зовнішні та внутрішні фактори, які можуть бути як позитивними, так і негативними. З початком війни суб’єкти аграрного бізнесу опинилися під впливом негативних факторів, значна частина яких пов’язана з організацією праці. До них можна віднести мінування полів, пошкодження сільськогосподарської техніки, знищення та крадіжку врожаю, палива, мінеральних добрив та засобів захисту рослин, знищення та пошкодження зерносховищ, загибель худоби, птахів та бджолосімей, перебудову логістичної системи, зміну технологій вирощування, відсутність коштів, мобілізацію персоналу, відсутність електроенергії, зниження заробітної плати в сільському господарстві. Для зниження негативного впливу зазначених факторів та підвищення продуктивності праці в аграрному секторі пропонується розширення посівів найбільш ефективних культур, пошук джерел фінансової підтримки, забезпечення сільськогосподарською технікою, виробництво насіння пріоритетних для рослинництва культур, забезпечення безпеки працівників аграрного сектору, оптимізація агровиробництва, збільшення поголів’я та продуктивності сільськогосподарських тварин, розвиток кадрового потенціалу аграрних підприємств, використання матеріальних методів стимулювання робітників. Практичне значення дослідження полягає в можливості використання отриманих результатів суб’єктами аграрного бізнесу для відновлення діяльності в умовах війни та в післявоєнний період.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-03
PDF

Посилання

Шульга В. Підтримка аграрного сектору в умовах воєнного стану: що варто знати? Jurliga, 2022. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/213396_pdtrimka-agrarnogo-sektoru-v-umovakh-vonnogo-stanu-shcho-varto-znati

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія у трьох томах. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. Т. 3. 951 с.

Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2003. 300 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. Київ: Знання, 2004. 535 с.

Янковий Р. В. Шляхи підвищення продуктивності та результативності праці на підприємстві. Економіка: реалії часу. 2013. № 1 (6). С. 23-26.

Качан Є. П, Дяків О. П., Островерхов В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 407 с.

Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2008. 248 с.

Махначова Н. М., Семенюк І. Ю. Чинники та фактори впливу на ефективність використання трудових ресурсів підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 305-306.

Продуктивність праці в сільському господарстві. Sdg.ukrstat, 2021. URL: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk/2-2-1/

Герасименко С. Рекордний 2021 – більше 100 млн т врожаю. Можемо звикати до «сотки» чи це вийняток? Latifundist, 2022. URL: https://latifundist.com/spetsproekt/956-rekordnij-2021--bilshe-100-mln-t-vrozhayu-mozhemo-zvikati-do-sotki-chi-tse-vinyatok

Українські тваринники активно зменшують обсяги виробництва. Agronews, 2022. URL: https://agronews.ua/news/ukrayinski-tvarynnyky-aktyvno-zmenshuyut-obsyagy-vyrobnycztva/

Гончарук С. Рекордний експорт меду: як виглядає солодкий ринок в Україні. Kurkul, 2021. URL: https://kurkul.com/spetsproekty/1032-rekordniy-eksport-medu-yak-viglyadaye-solodkiy-rinok-v-ukrayini

Підготовка до посівної триває в умовах браку фін ресурсів та значного замінування полів. Uacouncil, 2023. URL: https://uacouncil.org/uk/post/pidgotovka-do-posivnoi-trivae-v-umovah-braku-finresursiv-ta-znacnogo-zaminuvanna-poliv

Нейтер Р. Втрати на $40 млрд: як через війну страждає аграрний сектор України. Epravda, 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/19/695167/

Як війна вплинула на ринок праці у сфері сільського господарства. Eba, 2022. URL: https://eba.com.ua/yak-vijna-vplynula-na-rynok-pratsi-u-sferi-silskogo-gospodarstva/

Про технічне забезпечення комплексу польових робіт в умовах воєнного стану 2022 року: Наказ від 7.03.2022 р. №154. 2022. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN073580.html

Бублик О. Україна просить Європу підтримати тваринницьку галузь за трьома напрямами. Agrotimes, 2022. URL: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/ukrayina-prosyt-yevropu-pidtrymaty-tvarynnyczku-galuz-za-troma-napryamamy/

Shulga, V. (2022), “Support of the agricultural sector in the conditions of martial law: what is worth knowing?”, available at: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/213396_pdtrimka-agrarnogo-sektoru-v-umovakh-vonnogo-stanu-shcho-varto-znati (accessed 14 January 2023).

Mochernyy, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediya u trʹokh tomakh [Economic encyclopedia in three volumes], 3nd ed, Vydavnychyy tsentr Akademiya, Kyiv, Ukraine.

Zavinovsʹka, H. T. (2003), Ekonomika pratsi: navch. posibnyk [Labor economics: teaching. manual], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Hrishnova, O. A. (2004), Ekonomika pratsi ta sotsialʹno-trudovi vidnosyny: pidruchnyk [Labor economics and social and labor relations: a textbook], Znannya, Kyiv, Ukraine.

Yankovyy, R. V. (2013), “Ways to increase productivity and labor productivity at the enterprise”, Ekonomika: realiyi chasu, no 1 (6), pp. 23-26.

Kachan, YE. P., Dyakiv, O. P. and Ostroverkhov, V. M. (2008), Ekonomika pratsi ta sotsialʹno-trudovi vidnosyny: navch. posib [Labor Economics and social and labor relations: teaching. manual], Znannya, Kyiv, Ukraine.

Lukashevych, V. M. (2008), Ekonomika pratsi ta sotsialʹno-trudovi vidnosyny: navch. posibnyk [Labor economics and social and labor relations: teaching. manual], Novyy Svit-2000, Lviv, Ukraine.

Makhnachova, N. M. and Semenyuk, I. YU (2017), “Factors and factors of influence on the efficiency of the use of labor resources of the enterprise”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 305-306.

Sdg.ukrstat (2021), “Labor productivity in agriculture”, available at: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk/2-2-1/ (accessed 14 January 2023).

Herasymenko, S. (2021), “Record 2021 - more than 100 million tons of harvest. Can we get used to the "hundred" or is it an exception?”, available at: https://latifundist.com/spetsproekt/956-rekordnij-2021--bilshe-100-mln-t-vrozhayu-mozhemo-zvikati-do-sotki-chi-tse-vinyatok (accessed 14 January 2023).

Agronews (2022), “Ukrainian livestock farmers are actively reducing production volumes”, available at: https://agronews.ua/news/ukrayinski-tvarynnyky-aktyvno-zmenshuyut-obsyagy-vyrobnycztva/ (accessed 14 January 2023).

Honcharuk, S. (2021), “Record export of honey: what does the sweet market look like in Ukraine”, available at: https://kurkul.com/spetsproekty/1032-rekordniy-eksport-medu-yak-viglyadaye-solodkiy-rinok-v-ukrayini (accessed 14 January 2023).

Uacouncil (2023), “Preparation for sowing continues in conditions of lack of financial resources and significant mining of fields”, available at: https://uacouncil.org/uk/post/pidgotovka-do-posivnoi-trivae-v-umovah-braku-finresursiv-ta-znacnogo-zaminuvanna-poliv (accessed 14 January 2023).

Neyter, R. (2022), “Losses of $40 billion: how the agrarian sector of Ukraine suffers because of the war”, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/19/695167/ (accessed 14 January 2023).

Eba (2022), “How the war affected the labor market in agriculture”, available at: https://eba.com.ua/yak-vijna-vvytlyna-na-rynok-pratsi-u-sferi-silskogo-gospodarstva/ (accessed 14 January 2023).

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2022), “On the technical support of the complex of field works in the conditions of martial law in 2022”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN073580.html (accessed 14 January 2023).

Bublyk, O. (2022), “Ukraine asks Europe to support the livestock industry in three directions”, available at: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/ukrayina-prosyt-yevropu-pidtrymaty-tvarynnyczku-galuz-za-troma-napryamamy/ (accessed 14 January 2023).