СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ

PDF

Ключові слова

якість
управління якістю
система управління якістю
якість товарів

Як цитувати

Лозова, Т. М. (2023). СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ. Підприємництво і торгівля, (35), 30-38. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-04

Анотація

У статті наведено результати наукових досліджень щодо сучасних аспектів управління якістю (QM) товарів на підприємствах. Дослідження виявляють, чи є заявлена підприємством орієнтація на якість корисною для диференціації його діяльності. Управлінню якістю останнім часом приділяється особливо значна увага. Дослідницька стаття пояснює високу продуктивність підприємства впровадженням практики управління якістю. Така практика передбачає вплив методів управління якістю на ефективність діяльності підприємства, що здійснюється з розширенням та вдосконаленням теорії в цьому спрямуванні. У цій статті представлено аналітичне дослідження, яке виконує дві мети. По-перше, стаття формалізує наслідки впровадження методів управління якістю для ефективності та становить гіпотезу про взаємозв’язок між методами управління якістю та продуктивністю. По-друге, аналіз вивчає, які практики QM позитивно пов’язані з покращенням продуктивності. Результати підтверджують багато гіпотетичних взаємозв’язків, а також вказують на наявність різних факторів у майже всіх зв’язках QM практика–результативність. Представлено обговорення отриманих результатів та запропоновано напрями подальшого розвитку теорії QM. Використання в роботі підприємств принципів управління якістю, всеохоплюючого управління якістю, а також впровадження і сертифікація систем управління якістю підіймає організацію на якісно новий рівень сучасного управління, що відкриває перед нею нові ринки та можливості. В умовах ринкової економіки перед усіма підприємствами постають подібні завдання: одержання максимального та довготермінового прибутку, стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Показано: практична значущість вивчення питань щодо створення, впровадження та сертифікації систем управління якістю полягає в тому, що вона як сукупність організаційної структури, процедур, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального управління якістю, є інструментом самозбереження будь-якого підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, запорукою конкурентоспроможності як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Особливості розробки та впровадження СУЯ підприємств торгівлі в контексті застосування підходів міжнародних стандартів зумовлені специфікою продукції і послуг, визначенням потреб зацікавлених сторін, оцінюванням ризиків та можливостей компанії. Особлива увага повинна акцентуватися на здійсненні експертного оцінювання бізнес-процесів як засобів поліпшення СУЯ підприємств сфери торгівлі та послуг.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-04
PDF

Посилання

Лозова Т. М., Сирохман І. В. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 436 с.

Управління якістю / Д. П. Лойко, О. В. Вотченкова, О. П. Удовиченко, М. А. Котляр. Львів : “Магнолія 2006”, 2017. 336 с.

Управління якістю / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова, О. Я. Давидович, М.-М. В. Калимон. Львів : Видавництво “Растр-7”, 2015. 428 с.

Лозова Т. М., Сирохман І. В. Управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі. Львів : Видавництво “Растр-7”, 2018. 400 с.

Свен Г., Геррманн Й. Управління якістю / пер. з нім. М. Н. Терьохіної. К. : СмартБук, 2010. 128 с.

Закон України № 771 “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-D0%B2%D1%80/ed20180120.

Gangu Naidu Mandala, Subhash Kumar Verma, Navaneetha Krishnan Rajagopal, S. Saran. Risk Assessment Model for Quality Management System. IEEE 2nd Mysore Sub Section International Conference (MysuruCon). 16-17 October 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/MysuruCon55714.2022.9972698.

Anggastya Diah Andita H. P., Gusti Bagus Baskara Nugraha. A Blockchain-based Traceability System to Achieve the Quality Objectives in the Production Process of A Manufacturing Industry. 2022 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI). 14 December 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/ICITSI56531.2022.9970822.

Kambarov J., Ismailov N. Issues of the Impact of Production Risk Management on Industry Development. Social Science Journal, 2022, vol. 13 (1), pp. 619-626.

Maríano García-Fernández, Enrique Claver-Cortés, Juan José Tarí. Relationships between quality management, innovation and performance: A literature systematic review. European Research on Management and Business Economics? 2022, vol. 28 (1), рр. 135-141.

Jing Zeng, Wenqing Zhang, Yoshiki Matsui, Xiande Zhao. The impact of organizational context on hard and soft quality management and innovation performance. International Journal of Production Economics. 2021, vol. 185, рр. 240-251.

Peter O’Neill, Amrik Sohal, Chih Wei Teng. Quality management approaches and their impact on firms׳ financial performance – An Australian study. International Journal of Production Economics, 2016, vol. 171, рart 3, рр. 381-393.

Anand Nair. Meta-analysis of the relationship between quality management practices and firm performance ‒ implications for quality management theory development. Journal of Operations Management, 2006, vol. 24 (6), рр. 948-975.

Mohammed Yusr, M., Mohd Mokhtar, S.S., Rahim Othman, A. Examining the relationship among TQM, organizational learning and innovation performance(Article). World Applied Sciences Journal, 2013, vol. 23 (23), рр. 22-26.

Mangiarotti, G., Riillo, C.A.F. Standards and innovation in manufacturing and services: The case of ISO 9000. International Journal of Quality and Reliability Management, 2019, vol. 31 (4), рр. 435-454.

Lee D. H., Park B. Impact of manufacturing systems on quality management practices, competitive advantages, and operational performance. International Journal of Productivity and Quality Management, 2016, vol. 19 (3), рр. 301-318.

Scott Leavengood, Timothy R. Anderson, Tugrul U. Daim. Exploring linkage of quality management to innovation. Engineering and Technology Management, 2012, vol. 25 (9-10), рр. 511-524.

Lozova, T. M. and Syrokhman, I. V. (2020), Upravlinnia iakistiu ta bezpechnistiu kharchovykh produktiv [Quality and safety management of food products], Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 436 p.

Lojko D. P., Votchenkova O. V., Udovychenko O. P., Kotliar M. A. (2017), Upravlinnia iakistiu [Quality management]. Lviv : “Mahnoliia 2006”, 336p.

Syrokhman I. V., Lozova T. M., Davydovych O. Ya., Kalymon M.-M. V. (2015), Upravlinnia iakistiu [Quality management], Lviv: Vydavnytstvo “Rastr-7”, 428 p.

Lozova, T. M. and Syrokhman, I. V. (2018), Upravlinnia iakistiu ta bezpechnistiu produktsii kharchovoi haluzi [Management of quality and safety of food industry products], Lviv: Vydavnytstvo “Rastr-7”, 400p.

Sven H. and Herrmann J. (2010), Upravlinnia iakistiu [Quality management], Kyiv: SmartBuk, 128p.

Zakon Ukrainy № 771 “Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta iakosti kharchovykh produktiv”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-D0%B2%D1%80/ed20180120.

Gangu Naidu Mandala, Subhash Kumar Verma, Navaneetha Krishnan Rajagopal, S. Saran. Risk Assessment Model for Quality Management System, IEEE 2nd Mysore Sub Section International Conference (MysuruCon), 16-17 October 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/MysuruCon55714.2022.9972698.

Anggastya Diah Andita H. P., Gusti Bagus Baskara Nugraha. A Blockchain-based Traceability System to Achieve the Quality Objectives in the Production Process of A Manufacturing Industry, 2022 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 14 December 2022. DOI: DOI: https://doi.org/10.1109/ICITSI56531.2022.9970822.

Kambarov J., Ismailov N. (2022), “Issues of the Impact of Production Risk Management on Industry Development”, Social Science Journal, vol. 13 (1), pp. 619-626.

Maríano García-Fernández, Enrique Claver-Cortés, Juan José Tarí (2022), “Relationships between quality management, innovation and performance: A literature systematic review”, European Research on Management and Business Economics?, vol. 28 (1), rpp 135-141.

Jing Zeng, Wenqing Zhang, Yoshiki Matsui, Xiande Zhao (2021), “The impact of organizational context on hard and soft quality management and innovation performance”, International Journal of Production Economics, vol. 185, rr. 240-251.

Peter O'Neill, Amrik Sohal, Chih Wei Teng (2016), “Quality management approaches and their impact on firms׳ financial performance – An Australian study”, International Journal of Production Economics, vol. 171, rart 3, pp. 381-393.

Anand Nair (2006), “Meta-analysis of the relationship between quality management practices and firm performance ‒ implications for quality management theory development”, Journal of Operations Management, vol. 24 (6), pp. 948-975.

Mohammed Yusr, M., Mohd Mokhtar, S.S., Rahim Othman, A. (2013), “Examining the relationship among TQM, organizational learning and innovation performance(Article)”, World Applied Sciences Journal, vol. 23 (23), pp. 22-26.

Mangiarotti, G., Riillo, C.A.F. (2019), “Standards and innovation in manufacturing and services: The case of ISO 9000,” International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 31 (4), pp. 435-454.

Lee D. H., Park B. (2016), “Impact of manufacturing systems on quality management practices, competitive advantages, and operational performance”, International Journal of Productivity and Quality Management, vol. 19 (3), pp. 301-318.

Scott Leavengood, Timothy R. Anderson, Tugrul U. Daim (2012), “Exploring linkage of quality management to innovation”, Engineering and Technology Management, vol. 25 (9-10), pp. 511-524.