ОКРЕМІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

PDF

Ключові слова

акцепт
Інкотермс
істотні умови
Конвенції ООН
контрагент
міжнародний договір
міжнародна купівля-продаж
момент укладання договору
оферта

Як цитувати

Олексин, І. І., & Кисіль, Т. В. (2019). ОКРЕМІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ. Підприємництво і торгівля, (25), 70-76. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-09

Анотація

У статті аналізуються особливості укладення договорів міжнародної купівлі-продажу товарів в сучасних умовах розвитку держави. Встановлено, що спеціального законодавчого акту, що регулює питання про обов’язкові умови зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу, незважаючи на велику потребу в до-кументі такого роду, в українському законодавстві досі немає. На основі аналізу обсягів зовнішньоекономічної діяльності з країнами Європейського Союзу доведено об’єктивну потребу в розвитку договірних відносин між суб’єктами бізнесу різних країн та їх підпорядкування правовим нормам і вимогам міжнародного та національ-ного законодавств. Висвітлюються проблемні питання визначення сутності договору міжнародної купівлі-про-дажу товарів, його відмінності від інших договірних конструкцій. Досліджено основні джерела правового регу-лювання угод міжнародної купівлі-продажу товарів, що стало підставою для аналізу істотних умов договору міжнародної купівлі-продажу, сфери застосування даного договору, а також порядку його укладення. На основі аналізу етапів укладання договорів міжнародної купівлі-продажу розроблено заходи про доцільність регламен-тації на рівні Цивільного кодексу України положень, пов’язаних зі встановленням вимог щодо форми договору, та доказів, на які сторони можуть посилатися як на підтвердження факту його укладання. У подальших нау-кових дослідженнях необхідно сконцентрувати увагу на розгляді ролі договорів міжнародної купівлі-продажу товарів та комерційної діяльності у формуванні сучасної концепції міжнародного комерційного арбітражу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-09
PDF

Посилання

Офіційний сайт Державного комітету стати-стики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року [Електронний ресурс] : доку-мент № 995-003 від 01.02.1991 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003.

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності [Електронний ре-сурс] : Закон України від 26.11.2016 : документ № 1160-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Цивільний кодекс України [Електронний ре-сурс] : поточна редакція від 01.01.2020 : документ № 435-IV. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров / М. Г. Розенберг. - [5-е изд., пе-рераб. и доп.]. – М. : Книжный мир, 2007. – 1040 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Принципи міжнародних комерційних дого-ворів (принципи УНІДРУА (UNIDROIT) [Електрон-ний ресурс] : документ № 995-920 від 01.01.1994 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_920.

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи [Електронний ресурс] : документ № 995-937 від 25.05.2007 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_937.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про використання електронних повідомлень в міжнарод-них договорах [Електронний ресурс] : документ 995-e71 від 23.11.2005 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e71.

Конвенція про єдиний закон про укладення договорів про міжнародну купівлю-продаж товарів [Електронний ресурс] : документ № 995-b17 від 23.08.1972 року. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b17.

Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 року № 2709-IV [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15.

Ofitsijnyj sajt Derzhavnoho komitetu statystyky, available at: http:// www.ukrstat.gov.ua/.

Konventsiia Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsij pro dohovory mizhnarodnoi kupivli-prodazhu tovariv vid 11 kvitnia 1980 roku : dokument № 995-003 vid 01.02.1991 r., available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003.

Pro zasady derzhavnoi rehuliatornoi polityky u sferi hospodars'koi diial'nosti : zakon Ukrainy vid 26.11.2016 dokument № 1160-IV, available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Tsyvil'nyj kodeks Ukrainy : potochna redaktsiia vid 01.01.2020 dokument № 435-IV, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Rozenberh, M. H. (2007), Kontrakt mezhdunarodnoj kuply-prodazhy. Sovremennaia praktyka zakliuchenyia. Razreshenye sporov, 5 nd ed, Knyzhnyj myr, M., 1040 s.

Hospodars'kyj kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 roku № 436-IV, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Pryntsypy mizhnarodnykh komertsijnykh dohovoriv (pryntsypy UNIDRUA (UNIDROIT) : dokument № 995-920 vid 01.01.1994 r., available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_920.

Typovyj zakon YuNSITRAL pro elektronni pidpysy : dokument № 995-937 vid 25.05.2007 r., avail-able at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_937.

Konventsiia Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsij pro vykorystannia elektronnykh povidomlen' v mizhnarodnykh dohovorakh : dokument 995-e71 vid 23.11.2005 r., available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e71.

Konventsiia pro iedynyj zakon pro ukladennia dohovoriv pro mizhnarodnu kupivliu-prodazh tovariv : dokument № 995-b17 vid 23.08.1972 roku, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b17.

Pro mizhnarodne pryvatne pravo. Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 roku № 2709-IV, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15.