ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ КОНВЕРГЕНЦІЇ

PDF

Ключові слова

облік
принципи
система
Німеччина
звітність
конвергенція
стандарти обліку

Як цитувати

Кирильєва, Л. О., Наумова, Т. А., & Акімова, Н. С. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ КОНВЕРГЕНЦІЇ. Підприємництво і торгівля, (36), 12-18. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-02

Анотація

В статті досліджено теоретично-практичний досвід організації бухгалтерського обліку та звітності Німеччини, яка має значний вплив на розвиток континентальної облікової системи та бухгалтерського обліку України в період конвергенції стандартів обліку. Виходячи з цільової спрямованості обліку, визначено складові бухгалтерського обліку в підприємствах Німеччини, що орієнтовані не тільки на формування звітності відповідно національних стандартів обліку для держави, інвесторів, кредиторів, але й на посиленні його управлінських функцій шляхом організації контролінгу для прийняття управлінських рішень. Визначено головних регуляторів обліку Німеччини, яким делеговано з боку держави повноваження встановлювати облікові правила, розробляти та змінювати відповідно вимогам сучасності стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Задля розкриття концептуальної основи бухгалтерського обліку в Німеччині проаналізовано національні принципи обліку та фінансової звітності (Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung – GoB), що спрямовані на формування неупередженої, облікової інформації та її оприлюднення. У зв’язку з цим було досліджено структуру бухгалтерського балансу підприємств Німеччини та визначено види інформації, що підлягають розкриттю в першочерговій формі фінансової звітності. Акцентовану увагу на можливості використання варіативного підходу складання Звіту про прибутки та збитки в Німеччині, обираючи метод загальних витрат (Gesamtkostenverfahren) або метод прямих витрат (Umsatzkostenverfahrеn). Важливим для всіх держав є питання оподаткування, тому розкрито сутність корпоративного податку (Körperschaftssteuer) та солідарного податку Solidaritätszuschlag (податок для фінансування відбудови в Східній Німеччині). Зроблено аналіз структури Плану рахунків обліку для підприємств Німеччини, що побудований за інтегрованим підходом та в умовах цифровізації може мати розширений перелік аналітичних рахунків відповідно інформаційних потреб системи управління. Аналіз та зіставлення наукових поглядів дозволило розробити референтну модель організації обліку та звітності в підприємствах Німеччини з урахуванням національних особливостей держави, вимог регуляторів обліку, а також норм Комерційного (торгового) кодексу (Handelsgesetzbuch, HGB).

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-02
PDF

Посилання

Голов С. Генезис управлінського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 7-8. С. 2–24

Костюченко В.М., Тарабан Н.Г. Конвергенція бухгалтерського обліку і фінансової звітності Німеччини відповідно до МСФЗ. Економіка та суспільство. 2018. №19. С. 1290–1297

Кирильєва Л.О. Шеховцова Д. Д. Сучасна концепція регуляторів з організації бухгалтерського обліку. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 270–275.

Пасько О. Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в Німеччині: структура та діяльність КСБО Німеччини. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. 2016. Вип. 2. С. 44–55.

Корягін М.В., Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку: монографія. Львів : Видавництво ЛКА. 2015. 239 с.

Гоголь Т.А., Личкун Ю.К. Особливості складання фінансової звітності в Німеччині. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : VІ Міжнародна науково-практична конференція. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2020. 128 с. С.7–9

Pit Wilkens Bilanz Definition, Aufbau, Arten Beispielhttps. Bilanz Definition, Aufbau, Arten Beispiel. URL: https://www.deltavalue.de/bilanz/

Малишкін О. І. Плани рахунків підприємств європейських країн у контексті міжнародних стандартів і євроінтеграції. Водний транспорт. 2017. Вип. 1. С. 61–68.

Король С.Я., Клочко А.О. Цифрові технології в обліку й аудиті. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2020. № 1. С. 170–176.

Holov S. (2017) Henezys upravlinskoho obliku [The evolution of managerial accounting], Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2017. № 7-8. P. 2–24

Kostiuchenko V.M., Taraban N.H. (2018) Konverhentsiia bukhhalterskoho obliku i finansovoi zvitnosti Nimechchyny vidpovidno do MSFZ [Accounting and financial reporting convergence in Germany in accordance with IFRS], Ekonomika ta suspilstvo. № 19. P. 1290–1297

Kyrylieva L.O. Shekhovtsova D. D. (2019) Suchasna kontseptsiia rehuliatoriv z orhanizatsii bukhhalterskoho obliku. [The Modern Conception of the Regulators for Organization of Accountance] Biznes Inform. № 3. P. 270–275.

Pasko O. (2016) Bahatorivneve vriaduvannia v rehuliuvanni obliku v Nimechchyni: struktura ta diialnist KSBO Nimechchyny [Multi-level governance in regulation of accounting in Germany: structure and activities of accounting standards committee of Germany], Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii : mizhnar. zb. nauk. pr. Vyp. 2. P. 44–55.

Koriahin M.V., Kutsyk P.O. (2015) Kontseptualnyy̆ rozvytok metodolohiï bukhhalterskoho obliku: monohrafiia [Conceptual development of accounting methodology], Lviv : Vydavnytstvo LKA. 239 p.

Hohol T.A., Lychkun Yu.K. (2020) Osoblyvosti skladannia finansovoi zvitnosti v Nimechchyni. [Peculiarities of preparing financial statements in Germany], Bukhhalterskyi oblik, opodatkuvannia, analiz i audyt: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku. VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. Chernihiv : NU «Chernihivska politekhnika».. 128 s. P. 7–9

Wilkens Pit (2023), Bilanz Definition, Aufbau, Arten Beispiel. [Bilanz Definition, Aufbau, Arten Beispielhttps] URL: https://www.deltavalue.de/bilanz/

Malyshkin O. I. (2017), Plany rakhunkiv pidpryiemstv yevropeiskykh krain u konteksti mizhnarodnykh standartiv i yevrointehratsii [Сards of accounts of enterprises of europeancountries in the

context of international standards and eurointegration] Vodnyi transport. Vyp. 1. P. 61–68.

Korol S.Ia., Klochko A.O. (2020), Tsyfrovi tekhnolohii v obliku y audyti [Digital technologies in accounting and auditing] Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. № 1. P. 170–176.