ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМУ

PDF

Ключові слова

туризм
креативність
креативний туризм
творчий туризм
туристична дестинація

Як цитувати

Миронов, Ю. Б., & Свидрук, І. І. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМУ. Підприємництво і торгівля, (36), 19-24. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-03

Анотація

Статтю присвячено огляду ідеї креативного туризму за допомогою творчих видів діяльності (мистецтва, музики, фотографії, кулінарії тощо) та обґрунтуванню передумов для розвитку креативного туризму. Визначено сутність креативності та її особливості у сфері туризму. Найкращою дефініцією є така: креативний туризм – це подорож, спрямована на отримання зацікавленого й автентичного досвіду, зі спільним навчанням у царині мистецтва, спадщини або особливого характеру простору, і вона забезпечує зв’язок із тими, хто проживає в цьому місці та створює цю живу культуру. Огляд особливостей креативного туризму дозволяє стверджувати, що креативний туризм набуває популярності завдяки своїм освітнім та культурним аспектам. З’ясовано, що в Україні креативний туризм перебуває в зародковому стані, проте, враховуючи факт, що вітчизняна культурна спадщина є багатою, він стрімко розвивається та має яскраві приклади: Львівська майстерня шоколаду, Музей-майстерня у Теребовлі, клуби гончарства та ліпки, галереї та музеї, кулінарні заклади із проведенням майстер-класів тощо. Оглянуто елементи інституційної підтримки розвитку креативного туризму в Україні та зазначено, що уряд надає фінансування проектам розвитку туристичної інфраструктури та створення нових пам’яток. Обґрунтовано, що для подальшого розвитку креативного туризму в Україні необхідно вирішити низку проблем, основними з яких є наступні: недостатня обізнаність українців про креативний туризм; нестача додаткових інвестицій в інфраструктуру та маркетингові кампанії, які сприятимуть розвитку вітчизняного креативного туризму. Подальші дослідження доцільно зосередити на проблемах удосконалення теоретико-методологічного забезпечення механізмів розвитку креативного туризму, його інституційної підтримки, проєктуванні нових дестинацій та розробленні нових туристичних маршрутів, їх економічному обґрунтуванні, розробленні та впровадженні практичних рекомендацій із розвитку креативного туризму в Україні.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-03
PDF

Посилання

Баранова К. А. Креативний туризм як інноваційний вид туризму. Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.). Херсон : ХДАЕУ, 2021. 327 с. C. 180–182.

Божко Л. Д. Креативний туризм: постнекласична варіація культурного туризму. Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі : матеріали методологічного міждисциплінарного Інтернет-семінару (м. Полтава, 3 грудня 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2021. 109 с. C. 3–7.

Радіонова О. М., Оболенцева Л. В., Александрова С. А. Креативність і туризм: діалектика взаємозв’язку (міжнародний досвід). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 29. С. 138–141.

Duxbury N., Richards G. A Research Agenda for Creative Tourism : monograph. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2019. 224 p.

Raymond C., Wilson J. Creative Tourism in New Zealand: the Practical Challenges of Developing Creative Tourism. London : Routledge, 2007. Pp. 145–157.

Richards G., Raymond C. Creative Tourism. ATLAS News. 2000. Vol. 23. Pp. 16–20.

Richards G., Wilson J. Developing Creativity in Tourist Experiences: a Solution to the Serial Reproduction of Culture? Tourism Management. 2006. Vol. 27. Pp. 1209–1223.

Svydruk I. I., Ossik Yu. I., Prokopenko O. V. Creative Management: Theoretical Foundations : monograph. Chorzów : Drukarnia Cyfrowa, 2017. 144 p.

Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism: Discussion Report of the Planning Meeting for the 2008 International Conference on Creative Tourism UNESCO, 2006. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159811.

Baranova, K. A. (2021), Kreatyvnyj turyzm iak innovatsijnyj vyd turyzmu, Suchasnyj stan ta potentsial rozvytku industrii hostynnosti v Ukraini : materialy I Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Kherson, 23 kvitnia 2021 r.), KhDAEU, Kherson, 327 s., c. 180–182.

Bozhko, L. D. (2021), Kreatyvnyj turyzm: postneklasychna variatsiia kul'turnoho turyzmu, Dozvillia ta turyzm u postneklasychnij perspektyvi : materialy metodolohichnoho mizhdystsyplinarnoho Internet-seminaru (m. Poltava, 3 hrudnia 2020 r.), PUET, Poltava, 109 s., c. 3–7.

Radionova, O. M. Obolentseva, L. V. and Aleksandrova, S. A. (2020), Kreatyvnist' i turyzm: dialektyka vzaiemozv'iazku (mizhnarodnyj dosvid), Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. vyp. 29, s. 138–141.

Duxbury N. and Richards G. (2019), A Research Agenda for Creative Tourism : monograph, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 224 p.

Raymond C. and Wilson J. (2007), Creative Tourism in New Zealand: the Practical Challenges of Developing Creative Tourism, Routledge, London, pp. 145–157.

Richards G. and Raymond C. (2000), Creative Tourism, ATLAS News, vol. 23, pp. 16–20.

Richards G. and Wilson J. (2006), Developing Creativity in Tourist Experiences: a Solution to the Serial Reproduction of Culture? Tourism Management, vol. 27, pp. 1209–1223.

Svydruk, I. I. Ossik, Yu. I. and Prokopenko, O. V. (2017), Creative Management: Theoretical Foundations: monograph, Drukarnia Cyfrowa, Chorzów, 144 p.

Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism: Discussion Report of the Planning Meeting for the 2008 International Conference on Creative Tourism UNESCO, 2006. Аvailable at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159811.