СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

стратегія
управління персоналом, мотивація
матеріальне стимулювання
нематеріальне стимулювання

Як цитувати

Ягодзінський, С. М., & Козинець, А. О. (2023). СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (36), 44-50. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-06

Анотація

У статті досліджуються питання розробки стратегії удосконалення систе- ми управління персоналом. Запропоновано заходи підвищення ефективності мотивації пер- соналу підприємства. Зазначено, що на сьогодні є три основні принципи ефективної системи управління підприємством: ефективний підбір нових кадрів; розвиток та навчання персона- лу; мотивація персоналу. Акцентовано увагу на тому, що сучасна тенденція підготовки ка- дрів у провідних компаніях – це створення системи неперервного навчання спеціалістів та робітників для того, щоб персонал легко адаптувався до нових технологій, нових форм ор- ганізації праці. Саме для цього потрібно створити спеціальні умови для працівників, в яких кожен має можливість максимально розвиватися. Розглянуто категорії матеріального та нематеріального стимулювання. Авторами обґрунтовано тезу про те, що з метою підтрим- ки певного рівня ефективності системи управління персоналом потрібно, щоб компанія ви- користовувала декілька інноваційних прийомів, зокрема: систематично проводила перевірку існуючої системи управління персоналом на відповідність поставленим цілям; залучала пра- цівників з дирекції підтримки бізнесу до розробки та періодичного перегляду стратегічних цілей компанії та до розробки й аналізу системи управління підприємством тощо. Розроблено структуру мотиваційного механізму, запропоновано напрями його удосконалення. Зроблено акцент на тому, що під час формування системи мотивації персоналу потрібно підвищити зацікавленість персоналу у особистих результатах; узгодити з персоналом способи досягнен- ня цілей компанії і завдань через підвищення індивідуальних здібностей кожного з працівників; надати можливість для підвищення рівня професіоналізму та зростання результативності праці працівників; підтримувати новаторські ідеї та дії працівників. Систематизовано та узагальнено пріоритетні види матеріального та нематеріального стимулювання працівників. Запропоновано для підвищення мотивації персоналу ТОВ «Lifecell» впроваджувати наступні заходи: додаткові виплати за високі показники в роботі; премії за відсутність лікарняних, оплату абонементів у спортзал; грошові виплати на день народження, весілля, ювілей, при надзвичайних ситуаціях (смерть близьких, пограбування); компенсації витрат співробітників на проїзд до підприємства або організація службового транспорту тощо.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-06
PDF

Посилання

Гриценко Н. В. Роль управління персоналом у бізнесі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58 (спец. вип.). С. 210–211.

Кустріч Л. О.Інноваційні методи управління персоналом на підприємствах. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2022. Вип. 100 (2). С. 250–262.

Лисенок О. В. Дослідження інноваційних методів управління персоналом банку. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 7–8. С. 56–61.

Ольмезова І. К., Дергачова В. В. Управління персоналом як складова стратегії підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2021. № 17 (2). С. 35–37.

Потьомкіна О. В., Гордійчук А. І. Трансформація системи управління персоналом підприємства в умовах цифровізації економіки. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. 2022. Вип. 19. С. 217–224.

Смолинець І. Б., Левків Г. Я. Управління персоналом в умовах діджиталізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. 2021. Вип. 101. С. 94–100.

Hrytsenko N. V. (2017) Rolʹ upravlinnya personalom u biznesi [The role of personnel management in business]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. № 58 (spets. vyp.). Р. 210–211.

Kustrich L. O. (2022) Innovatsiyni metody upravlinnya personalom na pidpryyemstvakh [Innovative methods of personnel management at enterprises]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Umansʹkoho natsionalʹnoho universytetu sadivnytstva. Vyp. 100 (2). Р. 250–262.

Lysenok O. V. (2022) Doslidzhennya innovatsiynykh metodiv upravlinnya personalom banku [Research on innovative methods of bank personnel management]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. № 7–8. Р. 56–61.

Olʹmezova I. K., Derhachova V. V. (2021) Upravlinnya personalom yak skladova stratehiyi pidpryyemstva [Personnel management as a component of enterprise strategy]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Internauka». № 17 (2). Р. 35–37.

Potʹomkina O. V., Hordiychuk A. I. (2022) Transformatsiya systemy upravlinnya personalom pidpryyemstva v umovakh tsyfrovizatsiy iekonomiky [Transformation of the personnel management system of the enterprise in conditions of digitalization of the economy]. Ekonomichninauky. eriya : Rehionalʹna ekonomika. Vyp. 19. Р. 217–224.

Smolynetsʹ I. B., Levkiv H. Yа. (2021) Upravlinnya personalom v umovakh didzhytalizatsiyi [Personnel management in conditions of digitalization]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya : Ekonomichna. Vyp. 101. Р. 94–100.