ВПЛИВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПОДАТКОВИМИ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ПРОЦЕСАМИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

держава
регіон
кредит і податкова та фінансова системи
фінансово-інвестиційний механізм регіонального розвитку

Як цитувати

Зварич, І. Т., & Зварич, О. І. (2023). ВПЛИВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПОДАТКОВИМИ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ПРОЦЕСАМИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (37), 12-26. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-02

Анотація

У статті висвітлюється вплив торговельно-економічних відносин України і Євросоюзу [32] на вітчизняну практику вдосконалення управління фінансово-кредитними та податковим процесами у регіонах України. При цьому із використанням системного і синергетичного підходів та методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, історичного і порівняльного аналізу з‘ясовано, що стосунки між ними було започатковано у грудні 1991 року, коли Міністром закордонних справ Нідерландів як головуючої у Європейському Союзі [30] держави у листі від його імені офіційно визнано незалежність України, чим здійснено винятково істотний вплив на забезпечення її якісного економічного зростання, найосновнішими складовими якого є передовсім різні прогресивні структурні зміни у виробництва та раціональні ресурсні пропорції, номенклатура продукції чи послуг, як і комбінування та вдосконалення використовуваного ресурсного забезпечення. Воно базується на відповідних інвестиційних вкладеннях, які задовольняються як внутрішніми, так і позичковими коштами, співвідношення між якими визначається головним чином як податковою політикою та кредитними ставками, так і темпами зростання виробничого потенціалу тощо, тому за сучасних умов особливого значення набуває формування фінансово-інвестиційного механізму забезпечення регіонального розвитку, із використанням якого сьогодні й досягається уся сукупність створених у господарському комплексі регіону доходів, включаючи кошти, що надходять від населення, та фінансові активи, які залучаються зі сторони у результаті їх відповідного перерозподілу. Основний обсяг фінансових ресурсів територій створюється, як відомо, насамперед у матеріальному виробництві – лише незначною їхньою частиною є асигнування, що надходять із фонду оплати праці як податкові платежі населення. А підґрунтям для побудови і функціонування фінансової системи регіону мав би стати саме принцип «розвиватись за рахунок власних доходів» як особливо важливий, зважаючи на необхідність покращення добробуту українських громадян та у контексті нездоланного поступу України у європейський і передовсім саме Європейського Союзу [32], та світовий економічний простори.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-02
PDF

Посилання

Конституція України (зі змін.). Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Бюджетний кодекс України (зі змін.). Затверджений Законом України від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Господарський кодекс України (зі змін.). Затверджений Законом України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: https://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ «Про зовнішньо-економічну діяльність». URL: https://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-ХІІ «Про інвестиційну діяльність». URL: https://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Закон України від 1 липня 2010 року № 241-VI «Про засади внутрішної і зовнішньої політики». URL: https://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення:

07.2023 року).

Податковий кодекс України (зі змін.). Затверджений Законом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 вересня 2020 року «Про стратегію національної безпеки України». URL: https://president.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніх держав-членів». URL: https://kmu.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Благун І.С., Кацедан А.В. Моделювання взаємозалежності чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 324–334.

Ботвіна Н.О. Механізм формування й реалізації фінансової політики в умовах кризових деформацій економічного простору. Облік і фінанси АПК. 2011. № 8. С. 140–145.

Горин В.П. Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту: теоретична концептуалізація та проблеми функціонування: моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 516 с.

Джаман М.О. Теорія економіки регіону. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 384 с.

Дмитришин Л., Зварич О. Оцінка конкурентоспроможності регіону у контексті використання людського капіталу. Intern. scien. conf. Economy and Management: Modern Transformation in the Age Globalization, March 23, 2018. Klaipeda, Lithuania: Baltic Publishing, 2018. P. 81–84.

Дмитришин Л.І., Зварич О.І. Формування концепції економічного розвитку регіону і регіональна конкурентоспроможність. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. Вип. 25. Івано-Франківськ : Плай, 2020. С. 7–13.

Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети. Київ : Наукова думка, 2006. 512 с.

Єпіфанов А.О., Мінченко М.В., Додашев Б.А. Управління регіоном / за заг. ред. докт. економ. наук Єпіфанова А.О. Суми : ДНВЗ «УАБС НБУ», 2008. 361 с.

Зварич І.Т. Державне регулювання економічного зростання: інститути, механізми, інфраструктура (регіональний зріз). Київ : Вид-во «АртЕк», 2009. С. 49–53; 111–135; 186–290.

Зварич І.Т., Зварич О.І. Регіон у системі міжнародних конкурентних відносин. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 11. Івано-Франківськ : Плай, 2015. С. 33–38.

Зварич І.Т., Зварич О.І., Хома В.Б. Управління соціально-економічним розвитком регіону. Вид-во «ПП Супрун В.П.», 2019. С. 59–98; 105–141; 150–184; 270–287.

Ковалюк Б.І. Фінансово-кредитні інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва. Ефективна економіка. 2014. № 9. С. 130–134.

Метеленко Н.І., Шульга О.П. Концептуалізація поняття «фінансовий механізм». Економіка та управління підприємствами. 2016. Вип. 10. С. 171–179.

Піскунов Р.О., Даудова І.В. Реалізація фінансового механізму в умовах трансформаційних процесів на місцевому рівні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. № 2 (33). С. 249–258.

Романюк М.Д. Економіка регіону: сучасні тенденції та особливості розвитку. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. 2012. № 9. С. 3–10.

Чичкало-Кодрацька І.Б. Сучасний стан і проблеми торгівлі України з Європейським Союзом. URL: https://conf.ztu.edu.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Harper Colophon Books, 2002. 616 p.

Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. Crowdfunding: Topping the right crowd. Journal of Business Venturing. 2014. Vol. 29 (5). P. 585–609.

Портер М. Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів. Пер. з англ. Наталії Кошманенко. Київ : «Наш формат», 2020. 416 с.

Бюджет. URL: https://mof.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Договір про Європейський Союз. URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 07.07.2023 року).

Європейська асоціація про вільну торгівлю. URL: https://geneva.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Європейський Союз. URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 07.07.2023 року).

Оприлюднено «Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. URL: https://kmu.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://treasury.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Офіційний сайт Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. URL: https://if.gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: https://me. gov.ua (дата звернення: 07.07.2023 року).

Konstytutsiia Ukrainy (zi zmin.). Pryiniata na p‘iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996. [Constitution of Ukraine (as amended). Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996]. Available at: https://zakon1.rada.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy (zi zmin.). Zatverdzhenyi Zakonom Ukrainy vid 8 lypnia 2010 no. 2456-VI. [Budget Code of Ukraine (as amended). Approved by the Law of Ukraine dated July 8, 2010 No. 2456-VI]. Available at: https://zakon2.rada.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Hospodarskyi kodeks Ukrainy (zi zmin.). Zatverdzhenyi Zakonom Ukrainy vid 16 sichnia 2003 no. 436-IV. [Economic Code of Ukraine (as amended). Approved by the Law of Ukraine dated January 16, 2003 No. 436-IV]. Available at: https://zakon2.rada.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Zakon Ukrainy vid 16 kvitnia 1991 no. 959-XII «Pro zovnishno-ekonomichnu diialnist». [Law of Ukraine dated April 16, 1991 No. 959-XII "On Foreign Economic Activity"]. Available at: https://zakon2.rada.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Zakon Ukrainy vid 18 veresnia 1991 no. 1560-XII «Pro investytsii-nu diialnist». [Law of Ukraine dated September 18, 1991 No. 1560-XII "On Investment Activity"]. Available at: https://zakon2.rada.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2010 no. 241-VI «Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky». [Law of Ukraine dated July 1, 2010 No. 241-VI "On the principles of domestic and foreign policy"]. Available at: https://zakon2.rada.gov.ua (accessed

July 7, 2023).

Podatkovyi kodeks Ukrainy (zi zmin.). Zatverdzhenyi Zakonom Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 no. 2755-VI. [Tax Code of Ukraine (as amended). Approved by the Law of Ukraine dated December 2, 2010 No. 2755-VI]. Available at: https://zakon2.rada.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 2020 no. 392/2020 «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony vid 14 veresnia 2020 «Pro stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy». [Decree of the President of Ukraine dated September 14, 2020 No. 392/2020 "On the decision of the National Security and Defense Council dated September 14, 2020 "On the national security strategy of Ukraine"]. Available at: https://president.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 zhovtnia 2017 no. 1106 «Pro implementatsiiu Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnikh derzhav-chleniv». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 25, 2017 No. 1106 "On the implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states"]. Available at: https://kmu.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Blahun I.S., Katsedan A.V. (2014) Modeliuvannia vzaiemozalezhnosti chynnykiv rehionalnoi konkurentospromozhnosti z yii potentsialom rozvytku. [Modeling the interdependence of factors of regional competitiveness with its development potential]. Problemy ekonomiky, no. 3, p. 324–334.

Botvina N.O. (2011) Mekhanizm formuvannia y realizatsii finansovoi polityky v umovakh kryzovykh deformatsii ekonomichnoho prostoru. [The mechanism of formation and implementation of financial policy in the conditions of crisis deformations of the economic space]. Oblik i finansy APK, no. 8, p. 140–145.

Horyn V.P. (2020) Finansovyi mekhanizm zabezpechennia suspilnoho dobrobutu: teoretychna kontseptualizatsiia ta problemy funktsionuvannia [The financial mechanism for ensuring public welfare: theoretical conceptualization and problems of functioning: monohr. Ternopil: TNEU, 516 p.

Dzhaman M.O. (2014) Teoriia ekonomiky rehionu. [Theory of the economy of the region]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 384 p.

Dmytryshyn L., Zvarych O. (March 23, 2018) Otsinka konkurentospromozhnosti rehionu u konteksti vykorystannia liudskoho kapitalu. [Assessment of the competitiveness of the region in the context of the use of human capital]. Intern. scien. conf. Economy and Management: Modern Transformation in the Age Globalization. Klaipeda, Lithuania: Baltic Publishing, p. 81–84.

Dmytryshyn L.I., Zvarych O.I. (2020) Formuvannia kontseptsii ekonomichnoho rozvytku rehionu i rehionalna konkurentospromozhnist. [Formation of the concept of economic development of the region and regional competitiveness]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vyp. 25. Ivano-Frankivsk: Plai, p. 7–13.

Dolishnii M.I. (2006) Rehionalna polityka na rubezhi XX–XXI stolit: novi priorytety. [Regional policy at the turn of the 20th-21st centuries: new advantages]. Kyiv: Naukova dumka, 512 p.

Yepifanov A.O., Minchenko M.V., Dodashev B.A. (2008) Upravlinnia rehionom [Management of the region] / za zah. red. dokt. ekonom. nauk Yepifanova A.O. Sumy: DNVZ «UABS NBU», 361 p.

Zvarych I.T. (2009) Derzhavne rehuliuvannia ekonomichnoho zrostannia: instytuty, mekhanizmy, infrastruktura (rehionalnyi zriz). [State regulation of economic growth: institutions, mechanisms, infrastructure (regional section)]. Kyiv: Vyd-vo «ArtEk», p. 49–53; 111–135; 186–290.

Zvarych I.T., Zvarych O.I. (2015) Rehion u systemi mizhnarodnykh konkurentnykh vidnosyn. [The region in the system of international competitive relations]. Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vyp. 11. Ivano-Frankivsk: Plai, p. 33–38.

Zvarych I.T., Zvarych O.I., Khoma V.B. (2019) Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom rehionu. [Management of socio-economic development of the region]. Vyd-vo «PP Suprun V.P.», p. 59–98; 105–141; 150–184; 270–287.

Kovaliuk B.I. (2014) Finansovo-kredytni instrumenty stymuliuvannia rozvytku maloho pidpryiemnytstva. [Financial and credit tools for stimulating the development of small businesses]. Efektyvna ekonomika, no. 9, p. 130–134.

Metelenko N.I., Shulha O.P. (2016) Kontseptualizatsiia poniattia «finansovyi mekhanizm». [Conceptualization of the concept of "financial mechanism"]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vyp. 10, p. 171–179.

Piskunov R.O., Daudova I.V. (2020) Realizatsiia finansovoho mekhanizmu v umovakh transformatsiinykh protsesiv na mistsevomu rivni. [Implementation of the financial mechanism in the context of transformational processes at the local level]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, no. 2 (33), p. 249–258.

Romaniuk M.D. (2012) Ekonomika rehionu: suchasni tendentsii ta osoblyvosti rozvytku. [Economy of the region: modern trends and features of development]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, no. 9, p. 3–10.

Chychkalo-Kodratska I.B. Suchasnyi stan i problemy torhivli Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom. [The current state and problems of Ukraine's trade with the European Union]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua (accessed July 7, 2023).

Bell D. (2002) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. [The Coming of Post-Industrial Society: An Initiative in Social Forecasting]. Harper Colophon Books, 616 p.

Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. (2014) Crowdfunding: Topping the right crowd. [Crowdfunding: Topping the right crowd]. Journal of Business Venturing, vol. 29 (5), p. 585–609.

Porter M. (2020) Konkurentna stratehiia. Tekhniky analizu haluzei i konkurentiv. [Competitive strategy. Industry and competitor analysis techniques]. Per. z anhl. Natalii Koshmanenko. Kyiv: «Nash format», 416 p.

Biudzhet. [Budget]. Available at: https://mof.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Dohovir pro Yevropeiskyi Soiuz. [Treaty on the European Union]. Available at: https://uk.wikipedia.org (accessed July 7, 2023).

Yevropeiska asotsiatsiia pro vilnu torhivliu. [European Free Trade Association]. Available at: https://geneva.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Yevropeiskyi Soiuz. [European Union]. Available at: https://uk.wikipedia.org (accessed July 7, 2023).

Opryliudneno «Zvit pro vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu i Yevropeiskym Soiuzom. [The "Report on the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union" was published]. Available at: https://kmu.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy. [Official website of the State Treasury Service of Ukraine]. Available at: https://treasury.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky. [Official website of the State Statistics Service]. Available at: https://ukrstat.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. [Official website of the State Fiscal Service of Ukraine]. Available at: http://sfs.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Ofitsiinyi sait Departamentu finansiv Ivano-Frankivskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. [Official website of the Department of Finance of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration]. Available at: https://if.gov.ua (accessed July 7, 2023).

Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomiky Ukrainy. [Official website of the Ministry of Economy of Ukraine]. Available at: https://me. gov.ua (accessed July 7, 2023).