ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

PDF

Ключові слова

транснаціональне співробітництво
транскордонне співробітництво
європейський досвід
управління розвитком
регіональна інтеграція

Як цитувати

Реслер, М. В., & Рейс, Т. Т. (2023). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Підприємництво і торгівля, (37), 49-56. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-05

Анотація

У сучасному світі транскордонне співробітництво є актуальною темою, оскільки глобалізація та євроінтеграція посилюють необхідність розвитку спільних ініціатив та партнерств між країнами. Управління розвитком транскордонного співробітництва набуває важливості для забезпечення успіху проектів та досягнення сталого розвитку. Метою даної статті є дослідження європейського досвіду управління розвитком транскордонного співробітництва та виявлення його значення для покращення соціального, економічного та культурного розвитку. Стаття спрямована на розкриття основних аспектів управління, включаючи організаційну структуру, фінансування та роль стейкхолдерів. Предметом дослідження європейського досвіду є управління розвитком транскордонного співробітництва, зокрема організаційна структура, фінансування проектів та роль різних стейкхолдерів. Аналізуються механізми державного управління, що сприяють успішності та ефективності співробітництва. Основним завданням роботи є проаналізувати європейський досвід управління розвитком транскордонного співробітництва, виявити найкращі практики та інновації, а також надати рекомендації для подальшого впровадження досвіду європейських країн у транскордонному співробітництві. Також ставляться завдання виявити виклики, з якими стикаються проекти транскордонного співробітництва, та запропонувати шляхи їх подолання. В ході дослідження було виявлено, що європейський досвід управління розвитком транскордонного співробітництва є дуже цінним та актуальним. Дослідження також підтверджують, що європейський досвід управління розвитком транскордонного співробітництва має великий потенціал для використання в інших країнах, зокрема в Україні. Організаційна структура, фінансування та роль стейкхолдерів є ключовими елементами успішного співробітництва. Виклики, з якими стикаються проекти, вимагають пошуку інноваційних рішень та покращення механізмів управління. Результати дослідження дають рекомендації для подальших досліджень та впровадження європейського досвіду для досягнення кращих результатів у транскордонному співробітництві.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-05
PDF

Посилання

Гоблик В.В. Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект: монографія. Львів. 2012. 305 с.

Werner K. (2008) The Role of the EU in Promoting Cross-border Cooperation in Europe. European Integration Online Papers.

Wyfn is Interreg Europe? (2015) URL: https://www.interregeurope.eu/what-is-interreg-europe (accessed April 6, 2023).

Криценко І.Г. & Мацегора Т.В. Транскордонне співробітництво в контексті європейської інтеграції України: виклики та перспективи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2015. № (8). С. 63–70.

Костирко В.М. & Чорна О.І. (2016) Управління транскордонним співробітництвом національними інституціями ЄС: особливості та проблеми. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. № (1). С. 77–83

Stryzhova A.Yu. (2017) Mechanisms of state management of the development of cross-border cooperation between Ukraine and the countries of the European Union: abstract of ph.d. Dissertation, State Administration, Donetsk State University of Administration, Mariupol, Ukraine.

Шпак О. Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: проблеми та перспективи. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2019. № (24). С. 91–99.

Мазур Н.В. Європейський досвід та українські реалії транскордонного співробітництва. Вісник Донецького національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2017. № (1). С. 85–92.

Hoblyk V.V. (2012) Common cross-border regions of Ukraine and the EU: foreign economic aspect: monograph. Lviv. 305 p.

Werner K. (2008) The Role of the EU in Promoting Cross-border Cooperation in Europe. European Integration Online Papers.

Wyfn is Interreg Europe? (2015) Available at: https://www.interregeurope.eu/what-is-interreg-europe (accessed April 6, 2023).

Krytsenko I.G. & Matsegora T.V. (2015) Cross-border cooperation in the context of European integration of Ukraine: challenges and prospects. Economy. Finances. Management: current issues of science and practice, no. (8), p. 63–70.

Kostyrko V.M. & Chorna O.I. (2016) Management of cross-border cooperation by EU national institutions: features and problems. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, no. (1), p. 77–83.

Stryzhova A.Yu. (2017) Mechanisms of state management of the development of cross-border cooperation between Ukraine and the countries of the European Union: abstract of ph.d. Dissertation, State Administration, Donetsk State University of Administration, Mariupol, Ukraine.

Shpak O. (2019) Cross-border cooperation of Ukraine with EU countries: problems and prospects. Bulletin of Odessa National University. Series: Economics, no. (24), p. 91–99.

Mazur N.V. (2017) European experience and Ukrainian realities of cross-border cooperation. Bulletin of the Donetsk National University. Series: Geographical and geological sciences, no. (1), p. 85–92.