КОМПОЗИЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

PDF

Ключові слова

галузевий потенціал
конкурентоспроможність економіки
аналізування
методи
критерії
показники

Як цитувати

Щупаківський, Р. В. (2023). КОМПОЗИЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво і торгівля, (37), 99-106. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-11

Анотація

У статті наголошено про існування різного методичного інструментарію до аналізування реалізації галузевого потенціалу. Відмічено широку практику використання інтегральної методи, переваги якої стосуються можливостей отримання більш обґрунтованих та об’єктивних висновків. Звернуто увагу на існування низки особливостей у формуванні та реалізації галузевого потенціалу і, відповідно, це враховується у підборі методичного інструментарію його аналізування, зокрема при виборі етапів та їх послідовності, складових, показників та іншого. Окремі науковці є прихильниками аналізування галузевого потенціалу за окремими напрямами його реалізації і при цьому пропонують широкий набір індикаторів. Наголошено, що при аналізуванні галузевого потенціалу прийнято визначатися з підбором складових (критеріїв, параметрів) і відносно кожної переліком показників (індикаторів). Тут використовуються різні класифікаційні ознаки, методики та інший інструментарій для підтвердження об’єктивності та раціональності їх підбору. Зроблено висновок про те, що для аналізу реалізації галузевого потенціалу обираються різні критерії, виходячи із загального стану та тенденцій галузі, її привабливості та динаміки зростання, можливостей, загроз та інших характеристик. Встановлено, що поряд із дотриманням принципів системності, комплексності та інших, все більшого значення при здійсненні аналізу реалізації галузевого потенціалу відіграє специфіка галузі і це дозволяє з’ясувати особливості її функціонування та розвитку, а також безпосередньо тенденції діяльності суб’єктів бізнесу, їх поведінку на ринку та реальні перспективи прогресивного зростання. Значну увагу приділено наданню характеристик потенціального внеску ІКТ-галузі у забезпеченні конкурентоспроможності економіки. На основі отриманих висновків виділено широкий перелік методик та прийомів для конкретного та чіткого аналізування галузевого потенціалу. Узагальнено критерії аналізування реалізації галузевого потенціалу та потенціального внеску ІКТ-галузі у забезпеченні конкурентоспроможності економіки, виходячи з абсолютного/відносного, кількісного/якісного, екстенсивного/інтенсивного методичних підходів.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-11
PDF

Посилання

Станасюк Н. С. Комплексне оцінювання національного промислового потенціалу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Логістика». 2016. № 848. С. 82–88.

Кузьмін О. Є. Оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу та формування стратегій його нарощування (галузевий аспект). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. № 14. Ч. 1. С. 168–172.

Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення : дис. к.е.н. Львів : Львівська комерційна академія, 2008. 230 с.

Куницька-Іляш М. В. До концептуальних засад методології аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей національної економіки. Бізнес Інформ. 2022. № 1. С. 21–27.

Фролова Л. В., Роженко О. В. Аналіз тенденцій розвитку торгівлі в Україні. Бізнес Інформ. 2014. № 3. С. 189–197.

Зубко Т. Л. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. Вип. 3. С. 81–88.

Лотиш О. Я. Особливості стратегічного аналізу галузі. Ефективна економіка. 2016. Вип. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.pdf

Борецька Н. П., Міщенко К. В. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 63–66.

Комліченко О. О. Інвестиційна привабливість галузей економічної діяльності регіону. Економічний простір. 2020. № 156. С. 176–180.

Сушко М. Ю. Аналіз сучасного стану розвитку промислової галузі України. Вісник економічної науки України. 2017. № 1 (32). С. 93–98.

Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків : навч. посібник. Київ : ВПЦ Київський університет, 2015. 448 с.

Юсупова Т. М. Дослідження проблем вітчизняної промисловості в контексті пошуку шляхів відродження її економічного потенціалу. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 43. С. 107–110.

Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Y., Boiko Y., Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters. 2020. Vol. 10. Issue 13. P. 3173–3182.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Роль сектору інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні та реалізації потенціалу SMART-спеціалізації на регіональному рівні. Держава та регіони. 2019. № 5 (110). С. 162–168.

Штець Т. Ф. Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України : дис. к.е.н. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2021. 240 с.

Куцик П. О., Процикевич А. І. Пріоритети державної політики фінансово-інвестиційної підтримки розвитку ринку ІТ-послуг України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. Вип. 57. С. 5–12.

Куцик П. О., Процикевич А. І. Розвиток інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг: методологія та практика державного регулювання : монографія. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 220 с.

Stanasiuk, N. S. (2016), Kompleksne otsiniuvannia natsionalnoho promyslovoho potentsialu, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. “Lohistyka”., № 848, s. 82–88.

Kuzmin, O. Ye. (2017), Otsiniuvannia rivnia rozvytku promyslovoho potentsialu ta formuvannia stratehij joho naroschuvannia (haluzevyj aspekt), Naukovyj visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo., Vyp. № 14. Ch. 1. S. 168–172.

Lupak, R. L. (2008), Konkurentospromozhnist torhovelnoho pidpryiemstva ta mekhanizm ii zabezpechennia : dys. k.e.n., Lvivska komertsijna akademiia, Lviv, 230 s.

Kunytska-Iliash, M. V. (2022), Do kontseptualnykh zasad metodolohii analizuvannia finansovoi bezpeky stratehichnykh haluzej natsionalnoi ekonomiky, Biznes Inform, № 1, s. 21–27.

Frolova, L. V. and Rozhenko, O. V. (2014), Analiz tendentsij rozvytku torhivli v Ukraini, Biznes Inform, № 3, s. 189–197.

Zubko, T. L. (2016), Otsinka rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva haluzi zviazku, Ekonomika. Menedzhment. Biznes., vyp. 3, s. 81–88.

Lotysh, O. Ya. (2016), Osoblyvosti stratehichnoho analizu haluzi, Efektyvna ekonomika, vyp. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua.pdf.

Boretska, N. P. and Mischenko, K. V. (2016), Analiz i prohnozuvannia finansovoi stijkosti, Investytsii: praktyka ta dosvid, № 20, s. 63–66.

Komlichenko, O. O. (2020), Investytsijna pryvablyvist haluzej ekonomichnoi diialnosti rehionu, Ekonomichnyj prostir, № 156, s. 176–180.

Sushko, M. Yu. (2017), Analiz suchasnoho stanu rozvytku promyslovoi haluzi Ukrainy, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, № 1 (32), s. 93–98.

Ihnatiuk, A. I. (2015), Ekonomika haluzevykh rynkiv : navch. posibnyk, VPTs Kyivskyj universytet, Kyiv, 448 s.

Yusupova, T. M. (2013), Doslidzhennia problem vitchyznianoi promyslovosti v konteksti poshuku shliakhiv vidrodzhennia ii ekonomichnoho potentsialu, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, № 43, s. 107–110.

Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Y., Boiko Y. and Ishchenko O. (2020), Economys innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy, Management Science Letters, Vol. 10. Issue 13. P. 3173–3182.

Vasyltsiv, T. H. Lupak, R. L. and Rudkovskyj, O. V. (2019), Rol sektoru informatsijno-komunikatsijnykh tekhnolohij u formuvanni ta realizatsii potentsialu SMART-spetsializatsii na rehionalnomu rivni, Derzhava ta rehiony, № 5 (110), s. 162–168.

Shtets, T. F. (2021), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku sektora tsyfrovoi ekonomiky Ukrainy : dys. k.e.n., Lvivskyj torhovelno-ekonomichnyj universytet, Lviv, 240 s.

Kutsyk, P. O. and Protsykevych, A. I. (2019), Priorytety derzhavnoi polityky finansovo-investytsijnoi pidtrymky rozvytku rynku IT-posluh Ukrainy, Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vyp. 57, s. 5–12.

Kutsyk, P. O. and Protsykevych, A. I. (2022), Rozvytok investytsijnykh protsesiv na rynku IT-posluh: metodolohiia ta praktyka derzhavnoho rehuliuvannia : monohrafiia, Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, Lviv, 220 s.