ТЕРМІНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

PDF

Ключові слова

інформація
інформаційний процес
інформаційний потік
інформаційне забезпечення
інформаційне повідомлення

Як цитувати

Абушов, Т. А. (2023). ТЕРМІНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Підприємництво і торгівля, (38), 5-12. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-01

Анотація

В статті проаналізовано зміст термінів, що стосуються управління інформацією на підприємстві. Для забезпечення ефективності управлінського рішення потрібно забезпечити наявність прямого і зворотного зв’язку між генератором та отримувачем інформації. Адже, інформація про стан об’єкта є однією із причин для прийняття рішення з метою коригування його стану. Така інформація може мати разовий характер, але цінність із точки зору управління має регулярна періодична інформація, що отримується внаслідок моніторингу за об’єктом управління. Інформація передається від генератора до отримувача у вигляді інформаційних повідомлень, які формують інформаційний потік. Ефективність передачі інформації залежить від здатності отримувача правильно її трактувати та використовувати. До факторів, що формують таку здатність належить наявність відповідного досвіду, професійних знань та компетенцій, поінформованість щодо ситуації на підприємстві. Управління інформацією доцільно розглядати як один із напрямів навчання персоналу у загальній системі управління ресурсами. На основі проведеного аналізу побудовано схему інформаційного потоку з врахуванням можливості офіційного та неофіційного передавання інформації. Інформаційний потік відображає змістовну частину у системі взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом управління, тобто відображаючи дані/повідомлення, що між ними циркулюють. Доведено відсутність відмінностей між поняттями «інформаційний потік» та «управлінський інформаційний потік». Запропоновано структуру інформаційного процесу на підприємстві розглядати як сукупність інформаційних потоків, техніки та технологій, що використовується для зберігання та передачі інформації, а також правил та процедур. Особливої уваги потребує регламентація допуску до інформації різного рівня відповідних працівників, а також засоби захисту інформації від її втрати, зникнення або ж введення неякісних даних. Уточнено роль інформаційно-комунікаційних процесів в управлінні підприємством. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють зменшити трудомісткість процесів управління завдяки швидшій обробці даних, а також зменшити ризики завдяки уникненню певних помилок, що пов’язані із «людським фактором».

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-01
PDF

Посилання

Іванова О. М. Характеристика та класифікація інформаційних потоків підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 18–22.

Кирилюк О. В. Інформаційні технології в управлінні асиметрією розвитку компанії. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 3. С. 95–98.

Кондратьєв Б. О., Єршова Н. Ю. Інформаційне забезпечення управління діяльністю підприємства: теоретичні та практичні аспекти удосконалення. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/d3f93dcc-828b-4e97-a4e6-9dfb72015828/content

Обіход С. В. Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у систему управління бізнес-процесами вітчизняних підприємств у контексті розвитку цифрової економіки. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 4 (98). С. 10–17. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2021-4(98)-10-17

Панасюк В. М. Сучасний інструментарій інформаційного забезпечення: обліковий та управлінський аспект. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 2 (25). С. 412–417. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope

Варенко В. М. та ін. Системний аналіз інформаційних процесів : навч. посіб. Київ : Університет «Україна», 2013. 203 с.

Христіановський В. В. Динамічна модель інформаційної взаємодії між суб’єктами системи управління промисловим підприємством. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 3. С. 179–183.

Цюцюра М. І., Криворучко О. В., Мединська Т. М. Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства. Управління розвитком складних систем. 2019. № 37. С. 205–209. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9783248

Щербак А. М. Особливості інформаційного управління та інформаційних процесів на промисловому підприємстві. Економіка розвитку. (Economics of Development). 2014. № 4 (72). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecro_2014_4_24

Ivanova, O. M. (2016), “Characteristics and classification of information flows of enterprises”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 13, pp. 18–22.

Kyryliuk, O. V. (2019), “Information technologies in managing the asymmetry of the company's development”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 3, pp. 95–98.

Kondratiev, B. O. and Yershova, N. Iu. “Information support for enterprise activity management: theoretical and practical aspects of improvement”, available at: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/d3f93dcc-828b-4e97-a4e6-9dfb72015828/content

Obikhod, S. V. (2021), “Implementation of information and communication technologies in the business process management system of domestic enterprises in the context of the development of the digital economy”, Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, no. 4 (98), pp. 10–17. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2021-4(98)-10-17

Panasiuk, V. M. (2020), “Modern tools of information support: accounting and management aspect”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 2 (25), pp. 412–417. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope

Varenko, V. M. ta in. (2013), System analysis of information processes. Universytet “Ukraina”, Kyiv, Ukraine.

Khrystianovskyi, V. V. (2020), “Dynamic model of information interaction between subjects of the industrial enterprise management system”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 3, pp. 179–183.

Tsiutsiura, M. I., Kryvoruchko, O. V. and Medynska T. M. (2019), “The structure of information flows in the information system of a manufacturing enterprise”, Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, no. 37, pp. 205–209. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9783248

Shcherbak, A. M. (2014), “Peculiarities of information management and information processes at an industrial enterprise”, Ekonomika rozvytku, no. 4 (72), available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecro_2014_4_24