НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ: ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

PDF

Ключові слова

національні економічні інтереси
економічна безпека
принципи
управлінська діагностика
інформаційні ресурси
інформаційна економіка

Як цитувати

Бітюк, І. М. (2023). НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ: ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво і торгівля, (38), 13-18. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-02

Анотація

Дослідження розкриває актуальні та нагальні питання формування та впровадження національних економічних інтересів України в частині принципів управлінської діагностики економічної безпеки країни в умовах інформаційної економіки. Наведено авторське визначення національних економічних інтересів, діагностики управлінської безпеки країни з позиції нового етапу повоєнного відтворення економіки. Обґрунтовано ключові принципи управлінської діагностики економічної безпеки країни в умовах інформаційної економіки: дотримання балансу інтересів в сферах та зонах проведення досліджень, що в результаті матиме високу ефективність; наявності консенсусу в пріоритетах оцінок, послідовності процедур виконання досліджень серед дослідників (експертів або груп експертів); якості та незалежності інформації; дотримання правил інформаційної культури; дотримання правил та стандартів інформаційної безпеки; інформаційного прогресу та руху до найкращих стандартів інформаційної економіки в питаннях залучення цільових програм та продуктів обробки інформації; врахування мінливості зовнішнього середовища; врахування кінцевої мети – гармонійного розвитку відносин в парадигмі «бізнес-населення-влада»; соціального партнерства та соціальної відповідальності. Авторська думка полягає бачені єдності управлінських процесів та процедур напрацювання пріоритетів національних економічних інтересів та аналітичного забезпечення діагностики макроекономічних та мезоекономічних процесів в країні, врахування зон ризиків, безпеки стабілізації економіки та соціального сектору. Окреслено пряму залежності в успішності реалізації національних економічних інтересів та економічною безпекою. Водночас формування економічної безпеки держави є національним інтересом, оскільки безпека та реалізація першочергових потреб особи, суспільства та держави – необхідна передумова дієздатності країни, без чого неможливе досягнення другорядних цілей. Визначено нагальну потребу в розробці національної концепції та стратегії реалізації національних економічних інтересів України на позиції прискореного відтворення господарського комплексу.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-02
PDF

Посилання

Стеценко С. П. Економічна безпека: сутність і структура. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2013/26.pdf

Лекарь С. Правове регулювання економічної безпеки в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 186–191.

Сухоруков А. І., Мошенський С. З., Петрук О. М. Національна економічна безпека : навч. посібник / за ред. А. І. Сухорукова. Житомир : Рута, 2010. с. 363.

Варналій З. С., Буркальцева Д. Д., Наєнко О. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія / за заг. ред. проф. З. С. Варналія. Київ, 2011. 299 с.

Хмарська І., Кучерява К., Клімова І. Особливості післявоєнного відновлення економіки України. Економіка та суспільство. 2022. № 42. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1621/1558

Pankova, L., Uzbek, D., Panchenko, Y., Samoilenko , A., & Privarnikova, I. (2022). Impact of digitalization on the protection and implementation of the national economic interests. Cuestiones Políticas, 40(74), 815–829. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.45

Лойко В. В. Методичні аспекти регіональної діагностики рівня економічної безпеки. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1794

Коляденко С. В. Національні економічні інтереси України: концепти змін інформаційної економіки та активізація регіонального кластроутворення. Проблеми сучасних трансформацій. Серія Економіка та управління. 2023. № 9. С. 23–31.

Finagina О., Buryak E., Zaporozhets O. Cluster policy of Ukraine: target interests of regions and development of environmental management. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2021. Вип. 62 (Том 1). С. 70–79.

Stecenko, S. P. “Ekonomichna bezpeka: sutnistj i struktura”, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2013/26.pdf

Lekarj, S. (2019), “Pravove reghuljuvannja ekonomichnoji bezpeky v Ukrajini”, Pidpryjemnyctvo, ghospodarstvo i pravo, no. 12, pp. 186–191.

Sukhorukov, A. I. Moshensjkyj, S. Z. and Petruk, O. M. (2010), “Nacionaljna ekonomichna bezpeka: navch. posibnyk” / za red. A. I. Sukhorukova. Zhytomyr: Ruta, p. 363.

Varnalij, Z. S. Burkaljceva, D. D., and Najenko, O. S. (2011), “Ekonomichna bezpeka Ukrajiny: problemy ta priorytety zmicnennja: monoghrafija” / za zagh. red. prof. Z. S. Varnalija. Kyiv, 299 ps.

Khmarsjka, I., Kucherjava, K., and Klimova, I. (2022), “Osoblyvosti pisljavojennogho vidnovlennja ekonomiky Ukrajiny”, Ekonomika ta suspiljstvo, no. 42, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1621/1558

Pankova, L., Uzbek, D., Panchenko, Y., Samoilenko, A. and Privarnikova, I. (2022), “Impact of digitalization on the protection and implementation of the national economic interests”, Cuestiones Políticas, no. 40(74), pp. 815–829. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.45

Lojko V. V. “Metodychni aspekty reghionaljnoji diaghnostyky rivnja ekonomichnoji bezpeky”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1794

Koljadenko S. V. (2023), “Nacionaljni ekonomichni interesy Ukrajiny: koncepty zmin informacijnoji ekonomiky ta aktyvizacija reghionaljnogho klastroutvorennja”, Problemy suchasnykh transformacij. Serija Ekonomika ta upravlinnja, no. 9, pp. 23–31.

Finagina, O., Buryak, E. and Zaporozhets, O. (2021), “Cluster policy of Ukraine: target interests of regions and development of environmental management”, Zbirnyk naukovykh pracj Cherkasjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu. Serija: Ekonomichni nauky, no. 62 (1), pp. 70–79.